Follow on FB

26. listopada 2016.

Zahtjev za povrat PDV-a.

Zahtjev poreznoj upravi za povrat PDV-a.

Zagreb, 30. srpnja 2010.

Porezna uprava—Ispostava Medveščak
Draškovićeva 15, 10000 Zagreb
Tel. 01-4596-300.  Faks 01-4596-301

Poštovani,
S obzirom da nam je u tekućem obračunskom razdoblju iznos odbitka PDV pretporeza veći od porezne obveze, sukladno čl. 21 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95 do 94/09) i čl. 148 Pravilnika (NN 149/09), tražimo povrat razlike, kako slijedi:
Tvrtka:                         Tvrtka d.o.o.
Sjedište:                      Ulica 29, 10000 Zagreb.
OIB:                            12098476361.
Žiro račun:                   2484008-1863000160.
Iznos za povrat:           24.089,62 kn.
U prilogu vam dostavljamo PDV prijavu, knjige URa i IRa, te na uvid izvorne primljene i izdane račune.
Actarius Grupa d.o.o. pruža usluge knjigovodstva za TVRTKU d.o.o.  U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte na 092/109-7223, faks 01/382-0010, ili email ttt@ggg.com
Hvala.  Lijep pozdrav,

________(potpis)_________


Skini u word obliku:
Zahtjev poreznoj upravi za povrat PDV-a

Zahtjev za dodjelu OIB-a - kako dobiti OIB

Tvrtka d.o.o.
Ulica 2, 10000
Zagreb.
MB 1234567, MBS 080123456.
Direktor g. Ante Antić, 098/924-2411.
Knjigovodstvo: 098/924-2411, faks 01/382-0010.

Zagreb, 14. listopada 2009.

Porezna uprava—Ispostava Črnomerec.
Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb.
Tel. 01/3793-600.

ZAHTJEV ZA DODJELU OIB-a

Tvrtki TVRTKA d.o.o., upisanoj u registar Trgovačkog suda pod brojem (MBS) 080123456, i u Državni zavod za statistiku pod brojem (MB) 1234567, još nije dodjeljen Osobni identifikacijski broj (OIB), te stoga molimo naslov za dodjelu OIB-a.
U slučaju bilo kakvih pitanja, molim vas kontaktirajte nas na broj knjigovodstva 098/924-2411, faks 01/382-0010, ili direktora na 098/924-2411.
Hvala.

_________________________
Ante Antić, direktor
Tvrtka d.o.o.

Zahtjev za dodjelu OIB-a -word:


Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama

Tvrtka d.o.o.
Ulica 2, 10000 Zagreb
MB 2305151

Porezna uprava, Ispostava Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama

Sukladno čl. 17 Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. 117/04, 90/05, 57/06), daje se pregled prenesenih poreznih gubitaka koji su utvrđeni po godišnjim prijavama poreza na dobitak u razdoblju od 5 godina počevši od 2004. godine koje se koriste u Prijavi poreza na dobitak za 2009. godinu, i to:

2004
2005
2006
2007
2008
1. Preneseni porezni gubitak-
10,00
2. Dobit u poslovnoj godini-
10,00
3. Gubitak u poslovnoj godini10,00
-
4. Prijenos gubitka u naredno porezno razdoblje10,00
-

Voditelj računovodstva:


----------------------------


Download dokumenta u wordu

25. listopada 2016.

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema državi

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema državi:


Zagreb, 21. svibnja 2009.

Porezna uprava
Ispostava Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2
10000 Zagreb

Zahtjev za izdavanjem potvrde o nepostojanju duga prema državi

Molim naslov da mi izda potvrduo nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja.
Potvrda će se koristiti u svrhu ______________________________________________________.

Hvala.


___________________________
dr.sc. Goran Gašparović
Direktor
Actarius Grupa d.o.o.


Download u word obliku:


Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak

Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak prema odredbi čl. 47.st.3. Zakona o porezu na dohodak.

Ime i prezime i adresa radnje:  Petar Kuhar, Samobor, Visoka ul. 20.
Naziv i sjedište radnje:               Obrt za izradu cementnih glazura, „Graditelj“.
                                                           10 430 Samobor
OIB: 21111111112

Područni ured Zagreb
Ispostava Porezne Samobor
Trg kralja Tomislava 5

Predmet: Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak prema odredbi čl. 47.st.3. Zakona o porezu na dohodak

Rješenjem vaše ispostave od 01.01.2010. godine, utvrđena mi je obveza plaćanja mjesečnog predujma u svoti od 3.000,00 kn za obavljanje obrtničke djelatnosti strojna izrada cementnih glazura.
Budući da su ostvareni rezultati poslovanja za prva 3 mjeseca ove godine znatno lošiji nego u istom razdoblju prošle godine, sukladno odredbi čl. 47. st. 3. Zakona o porezu na dohodak, podnosim zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak od obrta i slodobnih zanimanja.
Za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. dohodak od obavljanja djelatnosti ostvaren je u svoti od 32.500,00 kn, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 75,70%. Do pada poduzetničke aktivnosti došlo je zbog gospodarske krize koja je osobito zahvatila graditeljsku djelatnost, što je uzrokovalo smanjenu potražnju za građevinskim uslugama završnih radova, zbog čega sam bio prisiljen raskinuti ugovor o radnom odnosu s tri zaposlena djelatnika.
Kako će zbog navedenih razloga i ostvareni dohodak na godišnjoj razini za ovu godinu biti manji, molim da mi se predujam porez na dohodak od obrta s dosadašnje obveze utvrđene rješenjem u svoti od 3.000,00 kn smanji na 975,00 kn mjesečno, prema iskazanim podatcima u izvatku iz poslovnih knjiga za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. koji se dostavlja u prilogu zahtjeva.


U Samoboru, 05.04.2012.                  


    
Podnositelj zahtjeva:
Petar KuharDownload dokumenta u wordu pronađite na sljedećem linku:

Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja dobiti

XY d.o.o.
Ilica XX, 10 000 Zagreb
OIB:

Zagreb, 20.09.2012.

Porezna uprava- Zagreb
Ispostava – Centar
Ilica  25, Zagreb


Predmet:  Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit
Sukladno čl. 34. st. 2. Zakona o porezu na dobit, molimo Vas da se rješenjem izmijeni visina mjesečnih predujmova poreza na dobit.
Naime, sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. te čl. 5. Zakona o porezu na dobit, koristiti će se porezna olakšica za reinvestirani dobitak, te samim time neće biti obveze po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.
Međutim, kako je društvo u poslovnoj godini 2011. ostvarilo dobit, te samim time ima i obvezu uplate predujmova poreza na dobit, molimo vas da se to rješenjem izmjeni.
Naglašavamo kako plaćanje predujmova predstavlja znatno opterećenje u samom poslovanju, dok u konačnici neće postojati porezna obveza, te se imobiliziranjem tih novčanih sredstava otežava razvoj samog društva.
Isto tako, sukladno Zakonu, uz završnu prijavu poreza na dobit za 2012. dostaviti će se i ostali dokumenti, dakle dokaz o upisu kapitala u sudski registar, Odluku o uporabi dobitka, te pregled stanja kapitala i pričuva.

Uz Zahtjev dostavljamo Vam i temeljne financijske izvještaje (bilancu i RDG) za proteklo razdoblje tekuće poslovne godine, bruto bilancu i PD obrazac.


Hvala. Lijepi pozdrav,


_______________________
XY d.o.o.
(direktor)

Download u word obliku:

24. listopada 2016.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala

Na temelju čl. 406.  i  459.  Zakona o trgovačkim društvima (NN. br. 111/93.-68/13.)  i čl. --- društvenog ugovora, skupština društva AAA d.o.o. iz Zagreb, ul. BBB, donijela  je 10. veljače 2014. ovu

Odluku o povećanju temeljnog kapitala

1. Temeljni kapital društva povećava se sa svote od 500.000,00 kn za svotu od 300.000,00 kn  na svotu od 800.000, 00 kn.
2. Povećanje temeljnog kapitala provodi se iz dobitka društva iskazanog u godišnjim financijskim izvješćima za 2013.
3. Povećavanjem temeljnog kapitala povećavju se nominalne vrijednosti udjela članova društva CCC  i DDD u jednakim svotama, odnosno za svaki poslovni udio članova društva sa svote od 250.000,00 kn za svotu od 150.000,00 kn na svotu od 400.000,00 kn.
4. Nakon povećanja temeljnog kapitalak, temeljni kapital društva podijeljen  j  na dva poslovna udjela pojedinačne nominalne vrijednost iod 400.000,00 kn koje drže članovi CCC i DDD, svaki po jedan poslonvi udio.
Uprava društva zadužuje se pribaviti izvadak sudskog registra o povećanju upisanoga temeljnog kapitala najkasnije u roku od 6 mjeseci od donošenja ove Odluke.Predsjednik skupštine
Hrvoje Horvat

Download dokumenta u wordu:


Reinvestiranje dobitka - obrazac

Reinvestiranje dobitka:

Na temelju čl. xxx Statuta (Osnivačkog ugovora, Izjave o osnivanju) društva, Skupština društva ABC (jedini član društva) u skladu s čl. 406. (za d.o.o.) odnosno čl.. 220. (za d.d.) ZTD-a, a povezano s čl. 6. st. 1. toč. 6. i st. 5-7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. do 22/12.) donosi
Odluku o reinvestiranju dobitka
1. Ostvareni dobitak za godinu 2012. u svoti od 400.000,00 kn (alternativa 150.000,00 kn ili bilo koja druga svota do svote ostvarenoga dobitka) u cijelosti se unosi u temeljni upisani kapital društva.
2. Za povećanje temeljnog kapitala povećavaju se udjeli jedinog člana društva (alternativa udjeli članova d.o.o.) ili emitira se xx novih dionica koje pripadaju dioničarima u omjeru njihovih dosadašnjih dionica.
3. Zadužuje se uprava društva da u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke pribavi potvrdu sudskog registra o povećanju temeljnog upisanog kapitala.
U Zagrebu, 10. travnja 2013. (datum treba odgovarati datumu usvajanja financijskih izvješća)Predsjednik skupštine društva
Hrvoje Horvat 

Download obrasca u word obliku:

21. listopada 2016.

Obrazac - Interni akt - Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom:

Obrazac - Interni akt - Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom:


Trgovačko društvo „ABC  d.o.o.“ obavlja djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića. Djelatnost se obavlja u tri odvojena ugostiteljska objekta, a u svakom objektu obavlja naplatu u gotovini na dva naplatna uređaja.

Sukladno čl. 11., st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12.), i čl. ___ Društvenog ugovora, društvo „ABC d.o.o.“ zastupano po direktoru  Ivanu Iviću donosi
ODLUKU
kojom se o uređuju pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodjeljivanje oznake poslovnih prostora
1. Numerički broj računa po svakom naplatnom uređaju počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „n“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa.
2. Društvo ABC d.o.o. sa sjedištem na adresi Vlaška 68, Zagreb obavlja djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića u prostorima kako slijedi:
• Jarunska b.b., Zagreb,
• Sesvetska 15, Zagreb i
• Zagrebačka 1, Samobor.
3. Dodjeljuju se oznake prostora kako slijedi:
• Jarunska b.b., Zagreb, oznaka PJ1,
• Sesvetska 15, Zagreb, oznaka PJ2,
• Zagrebačka 1, Samobor, oznaka PJ3.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013.
                                                                                                         (direktor)
                                                                                                             I.I.


https://drive.google.com/open?id=0B2ad4CAQQZldNlR5VEJyaDQ3dUk

Dokument downloadajte ovdje:

Kako dobiti EU-VAT broj - zahtjev/obrazac za izdavanje

Kako dobiti EU-VAT broj - zahtjev/obrazac za izdavanje:


xxx.o.o.
xxx 25, 10000 Zagreb
OIB 166xxx

Zagreb, 15.7.2013.

Porezna uprava - Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Sukladno čl. 77 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13), tvrtk xxx d.o.o. traži izdavanje PDV identifikacijskog broja za potrebe poslovanja unutar Europske unije.  U prilogu dostavljamo i popunjen P-PDV obrazac.
Za sva pitanja vam stojimo na raspolaganju na 091/382-0015, email xxx@actarius.hr, ili na adresi sjedišta tvrtke.
Hvala.  S poštovanjem,

             (potpis)

 ----------------------------

Preuzeto sa sajta: link

Obrazac odnosno zahtje u WORD obliku skinite na sljedećoj poveznici:

19. listopada 2016.

Oslobađanja od obveze predaje PD-obrasca - izjava da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost

Izjava da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost-oslobađanja od obveze predaje PD-obrasca:

----------------------------------------------------------------

Izjava da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost
AAA doo
Zagreb
OIB
                                                                                Porezna Uprava
                                                                                Područni ured Zagreb


Predmet: Izjava

Poduzeće AAA doo koje je upisano u trgovački registar u Zagrebu 01.lipnja 2013. nije od svoje registracije do 31. prosinca 2013. obavljalo nikakvu poduzetničku djelatnost, nema iskazanog prometa po žiro-računu niti evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama.
Izjava se daje sa svrhom oslobođanja od obveze predaje PD-obrasca za 2013. jer je poduzeće još uvijek neaktivno.

Direktor poduzeća:

________________


-----------------------------------------------------------------

Download dokumenta u wordu:


Obrazac za zapis odluke o oblikovanju kapitalnih pričuva

Odluka o oblikovanju kapitalnih pričuva:


Na temelju čl. 391. i 406. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 111/93.-68/13.) i Društvenog ugovora društva AAA doo, član društva BBB donosi 01. siječnja 2014.
Odluku o oblikovanju kapitalnih pričuva

Jedini član društva BBB donio je odluku o oblikovanju kapitalnih pričuva društva AAA doo u svoti od 400.000, 00 kn iz obveze za kratkoročni zajam člana društva u svoti od 200.000,00 kn, primljen 01.kolovoza 2013. za koji nije ugovorena kamata.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član društva:


------------------

 Download dokumenta u wordu nalazi se na sljedećem linku:

Odluka o oblikovanju kapitalnih pričuva - DOWNLOAD!!!