Follow on FB

25. veljače 2016.

Knjiženje grupe 14 Stalna sredstva namijenjena prodaji

U grupi konta, Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji prema Kontnom okviru za gospodarska društva nalaze se sljedeća konta:

14 - STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
140 - Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji
141 - Zemljište namijenjeno prodaji
142 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji
143 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji
144 - Investicijske nekretnine namijenjene prodaji
145 - Biološka sredstva namijenjena prodaji
146 - Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji
147 - Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
149 - Ispravak vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja

Na kontima grupe 14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji, iskazuju se nematerijalna sredstva, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka sredstva i ostala stalna sredstva koja su na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištenih sredstava, kao i sredstva poslovanja koje se obustavlja, u skladu sa MSFI 5.

Na kontu 149 - Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji, iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 - Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja.

MSFI 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, postavlja zahtjeve za priznavanje, vrednovanje i prezentaciju stalne imovine namijenjene prodaji, kao i zahtjeve za prezentaciju i objavljivanje u vezi sa prestankom poslovanja (poslovanjima koja prestaju).

MSFI 5 propisuje kriterije za klasifikaciju poslovanja kao obustavljena poslovanja i kriteriji za prezentaciju ovih poslovanja, pri čemu se zahtijeva da se rezultati (posljedice) prestanka poslovanja odvojeno prezentiraju u samoj bilanci uspjeha.

Primjer knjiženja

1. Preduzeće je odlučilo prodati sadašnju poslovnu zgradu zbog potrebe za većim poslovnim prostorom. Nabavna vrijednost zgrade je 1 000 000 KM, akumulirana amortizacija iznosi 200.000,00 KM. Kupljena je nova poslovna zgrada pa je dosadašnja raspoloživa za trenutnu prodaju. Poduzeće su aktivnosti na pronalaženju kupca, te se prodaja očekuje u razdoblju manjem od godinu dana.

2. Pošto su zadovoljeni potrebni uvjeti, poslovna zgrada će se klasificirati kao dugotrajna imovina namijenjena prodaji. Kako je utvrđena fer vrijednost poslovne zgrade umanjena za troškove prodaje u iznosu od 1.050.000 KM veća od njene knjigovodstvene vrijednosti od 800.000 KM.

Pronađen je kupac i poslovna zgrada je prodana za 1.100.000,00 KM.


knjizenje-grupe-14-stalna-sredstva-namijenjena-prodaji


Priznavanje sredstva namijenjenog prodaji vrši se u momentu njegovog stjecanja samo kada je ispunjen osnovni uvjet u vezi sa očekivanom prodajom u toku jedne godine kao i kada je vjerojatno da će u skorom periodu (period do tri mjeseca) biti ispunjeni ostali navedeni uvjeti (sredstvo dostupno za momentalnu prodaju i prezentirana pod uobičajenim tržišnim uvjetima započete aktivnosti iznalaženja kupca).

Ukoliko se navedeni uvjeti zadovolje poslije datuma bilance stanja, pravna osoba ne treba da klasificira stalno sredstvo (ili grupu za otuđenje) kao ono koje se drži za prodaju u financijskim izvještajima tekućeg perioda, već kao sredstvo koje se drži za potrebe korištenja.

15. veljače 2016.

Evidentiranje nabavke robe - knjiženje

Evidentiranje zaliha robe se vrši u sklopu grupe računa 13- Zaliha robe, koja obuhvata sljedeće sintetičke račune:
130 – Obračun nabavke robe,
131 – Roba na skladištu,
132 – Roba u veleprodajnim objektima,
133 – Roba u maloprodajnom objektima,
134 – Roba u tranzitu,
135 – Roba na putu,
136 – Roba u obradi i doradi,
137 – Roba data za komisionu i konsignacionu prodaju,
139 – Ispravka vrijednosti robe.


Prodajna cijena se formira prema sljedećoj šemi:

 Buto fak.vrijednost(cijena)
 - Rabat
 = Neto fakturna vrijednost (cijena)
+  zavisni tr.nabavke
=  Nabavna vrijednost (cijena)
+   RUC (marža)
= Prodajna veijednost (cijena) bez PDV
+ PDV

= Prodajna vrijednost (cijena) sa PDV u maloprodaji

Primjer evidentiranja nabavke robe po nabavnim cijenama

1. Dobavljač je isporučio robu u ukupnoj fakturnoj vrijednosti od 12.870 KM ( 11.000+PDV), ( 1.000 kg po cijeni od 11 KM )
2. Za troškoveprevoza i istovara robe dobavljač je dostavio fakturu u iznosu od 936 KM ( 800 + 136 PDV ).
3. Roba je zadužena u skladište po nabavnoj cijeni.


evidentiranje-nabavke-robe-knjizenje


Primjer evidentiranja nabavke robe po prodajnim cijenama sa PDV-om

1. Dobavljač je isporučio robu u ukupnoj fakturnoj vrijednosti od 29.250 KM
( 25.000+ 4.250 PDV),
2. Troškovi prevoza i kontrole kvaliteta robepo fakturi dobavljača iznose2.574 KM ( 2.200+374 PDV).
3. Roba je zadužena u prodavnicu  uz 15 % marže ( RUC ) i ukalskulisani PDV


evidentiranje-nabavke-robe-knjizenje-maloprodaja