Follow on FB

7. prosinca 2015.

Rezerve i neraspoređena dobit u knjigovodstvu

Na kontima grupe 32 - Rezerve, iskazuje se emisiona premija i rezerve iz dobiti iz zakonskih, statutarnih i drugih izvora.
Na kontu 320 - Emisiona premija, iskazuje se pozitivna razlika između postignute prodajne vrijednosti dionica i njihove nominalne vrijednosti.
Na kontu 321 - Zakonske reserve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom.
Na kontu 322 - Statutarne i druge rezerve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom ili drugim internim aktom društva, iz dobiti ili drugih izvora.

Zakon o privrednim društvima je propisao da dionička društva moraju imati fond rezervi u visini najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva.
U fond rezervi se izdvaja najmanje l 0% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne 25% osnovnog kapitala društva. Sredstva fonda rezervi se koriste za pokriće gubitaka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju dioničkog društva.
U slučaju smanjenja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, dioničko društvo je obavezno vršiti izdvajanja u skladu sa odredbama člana 189. stav 2. Zakona.

Neraspoređena dobit

Na grupi konta 34 - Neraspoređena dobit, iskazuje se neraspoređena dobit, odnosno neraspoređeni višak prihoda, ranijih godina i izvještajne godine.
Na kontu 340 - Neraspoređena dobit ranijih godina, iskazuje se akumulirana neraspoređena (zadržana) dobit iz ranijih godina. Efekti iz osnova promjena računovodstvene politike i ispravki materijalnih grešaka, u skladu sa MRS-om 8 knjiže se u korist ili na teret ovog konta.
Stanje akumulirane dobiti na kontu 340 nije ni Zakonom ni Međunarodnim računovodstvenim standardima ograničena po trajanju niti po visini.

S obzirom na to da za poslovnu praksu nije uobičajeno da se akumulirana dobit duže zadržava neraspoređena, jer se sa tim sredstvima ne ostvaruje nikakva ekonomska korist to skupština društva na osnovu prijedloga nadzornog odbora donosi odluku o rasporedu akumulirane dobiti. Akumulirana dobit se može rasporediti u korist vlasničkog kapitala, rezervi, pokrića gubitaka iz ranijih godina, za naknadu isplate dividende i sl.

Na kontu 342 - Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina, neprofitna pravna lica iskazuju akumulirani iznos višlka prihoda nad rashodima ranijih godina.
Na kontu 343 - Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine, neprofitna pravna lica iskazuju višak prihoda nad rashodima izvještajne godine.