Follow on FB

25. studenoga 2015.

PDV - Knjiženje i obračun PDV-a

Porez na dodatu vrijednost (PDV) pripada kategoriji indirektnih poreza kojim se oporezuje promet proizvoda, roba i usluga, odnosno krajnja potrošnja. PDV je višefazni metod oporezivanja kojim se oporezuju sve faze prometa proizvoda, roba i usluga, od proizvodnje do momenta kada proizvodi, robe u usluge stignu do krajnjeg potrošača ili korisnika.

PDV-om se oporezuje promet proizvoda, robe i usluga izvršen na teritoriji BiH, osim onog prometa koji je po zakonu oslobođen od plaćanja i obračunavanja PDV-a (usluge u oblasti obrazovanja, izvoza, poštanske i finansijske usluge i drugo).

Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a nastaje i u momentu plaćanja avansa, odnosno kada dođe do priliva novca na žiro račun za robu i usluge koje nisu isporučene, kao i u slučaju odliva novca, odnosno plaćanja za robe i usluge koje nisu primljene.

Obračun PDV-a

PDV se evidentira preko grupe računa 27 - PDV sadržan u primljenim fakturama (kao potraživanje) i grupe računa 47 - PDV sadržan u izdatim fakturama (kao obaveza za PDV). Prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost BiH, stopa PDV je jedinstvena i iznosi 17%.

Obračun PDV-a na osnovicu je jednostavan, za izbijanje PDV-a iz ukupne cijene (cijene u kojoj je sadržan PDV) treba znati šta je PRERAČUNATA STOPA PDV-a jer iako je 100*1,17=117, 117*0,17≠17.

Preračunata stopa po kojoj se iz cijene sa PDV-om izbija PDV iznosi tačno 14,5299% ili 0,145299.

Tako osnovica se dobije na sljedeći način:

100*0,145299=14,5299
100-14,5299=85,4701
------------------------------
Prava osnovica = 85,4701
Pravi PDV = 14,5299
Ukupno = 100

Primjer knjiženja i obračuna PDV-a

1. Preduzeće je primilo fakturu od dobavljača za isporučeni materijal na iznos od 11.700 KM (10.000 + PDV)
2. Dobavljač je dostavio fakturu za troškove prevoza u iznosu od 5.850 KM ( 5.000 + PDV).
3. Pravno lice je ispostavilo fakturu za isporučenu robu kupcu u vrijednosti od 76.050 KM (65.000 +PDV)
4. Dnevni promet pazara u maloprodaji ukupno iznosi 7.020 KM (6.000 +PDV). Pazar je položen u blagajnu.
5. Izvršiti obračun PDV-a na kraju mjeseca.


pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-1
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-2


Evidentiranje u glavnoj knjizi
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-3
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-4

Grupa računa 27 - potraživanja za PDV i 47 - obaveze za PDV se na kraju mjeseca zatvaraju, tako da im saldo mora biti nula. U slučaju da je veći iznos izlaznog PDV-a (grupa računa 47 - Obaveze za PDV) od ulaznog PDV-a na ulaznim računima (grupa računa 27 - Potraživanja za PDV), stanja navedenih konta se zatvaraju, a razlika se prenosi na konto 4790 - Obaveze za plaćanje PDV-a na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a, što predstavlja obavezu preduzeća za plaćanje PDV-a za tekući mjesec.

U slučaju da je veći iznos ulaznog PDV-a (grupa računa 27 - Potraživanja za PDV) od obaveza za PDV po izlaznim računima (grupa računa 47), stanja navedenih konta se zatvaraju, a razlika se prenosi na konto 2790 -Potraživanja za preplatu PDV-a. Na osnovu poreske prijave koju preduzeće dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje, u slučaju preplate PDV-a preduzeće može da traži povrat preplaćenog PDV-a ili da preplatu prenese u naredni mjesec.

U primjeru saldo računa 470 Obaveze za PDV po izlaznim računima iznosi 12.520 (11.500 + 1.020), a potraživanja za PDV ukupno iznose 2.550 KM (1.700 + 850). Stavom 5 navedena salda računa se zatvaraju i svode na saldo O. S obzirom da su obaveze za PDV veće od potraživanja za PDV za 9.970 KM, ova razlika se prenosi na konto Obaveze za plaćanje PDV-a.

U slučaju kada su potraživanja za PDV veća od obaveza za PDV razlika se knjiži na konto potraživanja za pretplatu PDV-a.