Follow on FB

10. studenoga 2015.

Osnovni - Temeljni kapital i neuplaćeni kapital

Osnovni kapital društva predstavlja iznos kapitala koji su upisali članovi društva i koji je naveden u aktima društva.

Osnovni kapital dioničkog društva iznosi najmanje 50.000 KM. Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću s jednim ili više osnivača iznosi najmanje 2.000 KM, ako drugim zakonom nije drugačije određeno . Vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 100 KM (član 314. Zakona).

Osnovni kapital članovi društva obezbjeđuju u novcu, stvarima i pravima čija se vrijednost iskazuje u novcu. Ulog u stvarima i pravima izražen u novcu mora se u cijelosti unijeti prije upisa društva u registar društava, tako da njima društvo može trajno raspolagati. Ulozi članova društva su jednaki i svaki član ima obavezu da uplati ili unese svoj ulog u roku koji je dogovoren, a u slučaju kada rok nije ugovoren najkasnije dva mjeseca nakon upisa osnivanja društva u registar društava (član 81. Zakona).

Visina potrebnog osnivačkog kapitala za banke, investicione fondove, osiguravajuća društva i druga privredna društva iz posebnih djelatnosti utvrđena je posebnim propisima.

Zakon je predvidio slijedeće oblike privrednih društava:
- društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću,
- komanditno društvo,
- dioničko društvo i
- društvo sa ograničenom odgovornošću.

U zavisnosti od oblika privrednog društva, pravno lice može razraditi analitiku grupe konta 30 na način primjeren njegovom obliku. Na kontima grupe 30 - Osnovni kapital, iskazuje se u nominalnoj vrijednosti dionički kapital, udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, zadružni udjeli i ostali kapital (trajni izvori), prema nazivima konta ove grupe:

Na kontu 300 - Dionički kapital. iskazuju se obične i prioritetne dionice. Vrijednost dioničkog kapitala predstavlja umnožak broja emitovanih dionica i nominalne vrijednosti dionica.
Na kontu 302 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, iskazuju se udjeli svakog člana u kapitalu, kao i naknadne promjene do kojih bude dolazilo.
Na kontu 303 - Zadružni udjeli, iskazuju se udjeli članova zadruge.
Na kontu 304 - Ulozi, iskazuju se ulozi članova društva sa neograničenom odgovornošću i komanditnog društva.
Na kontu 305 - Državni kapital, iskazuje se kapital u 100% javnom vlasništvu kod preduzeća i drugih pravnih lica koja nisu korporatizovana.
Na kontu 309 - Ostali osnovni kapital, iskauju se ostali oblici osnovnog kapitala (trajni izvori) koji nisu iskazani na drugim kontima u okviru ove grupe.

Na kontima grupe 31- Upisani neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih dionica, upisanih neuplaćenih udjela i ostali oblici upisanog neuplaćenog kapitala ( trajnih izvora).
Na kontu 310 - Upisane neuplaćene dionice, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih dionica, koji se utvrđuje na osnovu odluke skupštine dioničkog društva o izdavanju dionica, u nominalnom iznosu, odnosno u protuvrijednosti strane valute na dan upisa.
Na kontu 312 - Upisani neuplaćeni udjeli, iskazuje se iznos upisanih, a neuplaćenih udjela koji se utvrđuje na osnovu ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u nominalnom izosu, odnosno u protuvrijednosti strane valute na dan upisa.
Na kontu 319 - Ostali neuplaćeni kapital, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih ostalih oblika osnovnog kapitala (trajnih izvora).

Pozitivne kursne razlike iz osnova preračunavanja potraživanja za upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti knjiži se zaduženjem odgovarajućeg konta grupe 31, a u korist odgovarajućeg konta grupe 30. Negativne kursne razlike knjiže se na teret odgovarajućeg konta grupe 30, a odobrenjem odgovarajućeg konta grupe 31.

Primjer:

Ugovorom o osnivanju dioničkog društva 20. 08. 2009. godine osnivači su utvrdili da osnivački kapital iznosi 120.000 KM, od čega 60.000 KM u novcu, a 60.000 KM u opremi koja je odmah unesena u društvo. Također je odmah uplaćeno 25.000 KM. Osnivači su se obavezali da će preostali dio od 35.000 KM uplatiti u roku od dva mjeseca po upisu u registar dioničara. Uplata je izvršena u ugovorenom roku.

Knjiženje u dnevniku:
osnovni-i-neuplaceni-kapital-knjizenje

Knjiženje u glavnoj knjizi:
osnovni-i-neuplaceni-kapital-knjizenje-1