Follow on FB

25. studenoga 2015.

PDV - Knjiženje i obračun PDV-a

Porez na dodatu vrijednost (PDV) pripada kategoriji indirektnih poreza kojim se oporezuje promet proizvoda, roba i usluga, odnosno krajnja potrošnja. PDV je višefazni metod oporezivanja kojim se oporezuju sve faze prometa proizvoda, roba i usluga, od proizvodnje do momenta kada proizvodi, robe u usluge stignu do krajnjeg potrošača ili korisnika.

PDV-om se oporezuje promet proizvoda, robe i usluga izvršen na teritoriji BiH, osim onog prometa koji je po zakonu oslobođen od plaćanja i obračunavanja PDV-a (usluge u oblasti obrazovanja, izvoza, poštanske i finansijske usluge i drugo).

Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a nastaje i u momentu plaćanja avansa, odnosno kada dođe do priliva novca na žiro račun za robu i usluge koje nisu isporučene, kao i u slučaju odliva novca, odnosno plaćanja za robe i usluge koje nisu primljene.

Obračun PDV-a

PDV se evidentira preko grupe računa 27 - PDV sadržan u primljenim fakturama (kao potraživanje) i grupe računa 47 - PDV sadržan u izdatim fakturama (kao obaveza za PDV). Prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost BiH, stopa PDV je jedinstvena i iznosi 17%.

Obračun PDV-a na osnovicu je jednostavan, za izbijanje PDV-a iz ukupne cijene (cijene u kojoj je sadržan PDV) treba znati šta je PRERAČUNATA STOPA PDV-a jer iako je 100*1,17=117, 117*0,17≠17.

Preračunata stopa po kojoj se iz cijene sa PDV-om izbija PDV iznosi tačno 14,5299% ili 0,145299.

Tako osnovica se dobije na sljedeći način:

100*0,145299=14,5299
100-14,5299=85,4701
------------------------------
Prava osnovica = 85,4701
Pravi PDV = 14,5299
Ukupno = 100

Primjer knjiženja i obračuna PDV-a

1. Preduzeće je primilo fakturu od dobavljača za isporučeni materijal na iznos od 11.700 KM (10.000 + PDV)
2. Dobavljač je dostavio fakturu za troškove prevoza u iznosu od 5.850 KM ( 5.000 + PDV).
3. Pravno lice je ispostavilo fakturu za isporučenu robu kupcu u vrijednosti od 76.050 KM (65.000 +PDV)
4. Dnevni promet pazara u maloprodaji ukupno iznosi 7.020 KM (6.000 +PDV). Pazar je položen u blagajnu.
5. Izvršiti obračun PDV-a na kraju mjeseca.


pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-1
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-2


Evidentiranje u glavnoj knjizi
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-3
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-4

Grupa računa 27 - potraživanja za PDV i 47 - obaveze za PDV se na kraju mjeseca zatvaraju, tako da im saldo mora biti nula. U slučaju da je veći iznos izlaznog PDV-a (grupa računa 47 - Obaveze za PDV) od ulaznog PDV-a na ulaznim računima (grupa računa 27 - Potraživanja za PDV), stanja navedenih konta se zatvaraju, a razlika se prenosi na konto 4790 - Obaveze za plaćanje PDV-a na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a, što predstavlja obavezu preduzeća za plaćanje PDV-a za tekući mjesec.

U slučaju da je veći iznos ulaznog PDV-a (grupa računa 27 - Potraživanja za PDV) od obaveza za PDV po izlaznim računima (grupa računa 47), stanja navedenih konta se zatvaraju, a razlika se prenosi na konto 2790 -Potraživanja za preplatu PDV-a. Na osnovu poreske prijave koju preduzeće dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje, u slučaju preplate PDV-a preduzeće može da traži povrat preplaćenog PDV-a ili da preplatu prenese u naredni mjesec.

U primjeru saldo računa 470 Obaveze za PDV po izlaznim računima iznosi 12.520 (11.500 + 1.020), a potraživanja za PDV ukupno iznose 2.550 KM (1.700 + 850). Stavom 5 navedena salda računa se zatvaraju i svode na saldo O. S obzirom da su obaveze za PDV veće od potraživanja za PDV za 9.970 KM, ova razlika se prenosi na konto Obaveze za plaćanje PDV-a.

U slučaju kada su potraživanja za PDV veća od obaveza za PDV razlika se knjiži na konto potraživanja za pretplatu PDV-a.

10. studenoga 2015.

Osnovni - Temeljni kapital i neuplaćeni kapital

Osnovni kapital društva predstavlja iznos kapitala koji su upisali članovi društva i koji je naveden u aktima društva.

Osnovni kapital dioničkog društva iznosi najmanje 50.000 KM. Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću s jednim ili više osnivača iznosi najmanje 2.000 KM, ako drugim zakonom nije drugačije određeno . Vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 100 KM (član 314. Zakona).

Osnovni kapital članovi društva obezbjeđuju u novcu, stvarima i pravima čija se vrijednost iskazuje u novcu. Ulog u stvarima i pravima izražen u novcu mora se u cijelosti unijeti prije upisa društva u registar društava, tako da njima društvo može trajno raspolagati. Ulozi članova društva su jednaki i svaki član ima obavezu da uplati ili unese svoj ulog u roku koji je dogovoren, a u slučaju kada rok nije ugovoren najkasnije dva mjeseca nakon upisa osnivanja društva u registar društava (član 81. Zakona).

Visina potrebnog osnivačkog kapitala za banke, investicione fondove, osiguravajuća društva i druga privredna društva iz posebnih djelatnosti utvrđena je posebnim propisima.

Zakon je predvidio slijedeće oblike privrednih društava:
- društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću,
- komanditno društvo,
- dioničko društvo i
- društvo sa ograničenom odgovornošću.

U zavisnosti od oblika privrednog društva, pravno lice može razraditi analitiku grupe konta 30 na način primjeren njegovom obliku. Na kontima grupe 30 - Osnovni kapital, iskazuje se u nominalnoj vrijednosti dionički kapital, udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, zadružni udjeli i ostali kapital (trajni izvori), prema nazivima konta ove grupe:

Na kontu 300 - Dionički kapital. iskazuju se obične i prioritetne dionice. Vrijednost dioničkog kapitala predstavlja umnožak broja emitovanih dionica i nominalne vrijednosti dionica.
Na kontu 302 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, iskazuju se udjeli svakog člana u kapitalu, kao i naknadne promjene do kojih bude dolazilo.
Na kontu 303 - Zadružni udjeli, iskazuju se udjeli članova zadruge.
Na kontu 304 - Ulozi, iskazuju se ulozi članova društva sa neograničenom odgovornošću i komanditnog društva.
Na kontu 305 - Državni kapital, iskazuje se kapital u 100% javnom vlasništvu kod preduzeća i drugih pravnih lica koja nisu korporatizovana.
Na kontu 309 - Ostali osnovni kapital, iskauju se ostali oblici osnovnog kapitala (trajni izvori) koji nisu iskazani na drugim kontima u okviru ove grupe.

Na kontima grupe 31- Upisani neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih dionica, upisanih neuplaćenih udjela i ostali oblici upisanog neuplaćenog kapitala ( trajnih izvora).
Na kontu 310 - Upisane neuplaćene dionice, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih dionica, koji se utvrđuje na osnovu odluke skupštine dioničkog društva o izdavanju dionica, u nominalnom iznosu, odnosno u protuvrijednosti strane valute na dan upisa.
Na kontu 312 - Upisani neuplaćeni udjeli, iskazuje se iznos upisanih, a neuplaćenih udjela koji se utvrđuje na osnovu ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u nominalnom izosu, odnosno u protuvrijednosti strane valute na dan upisa.
Na kontu 319 - Ostali neuplaćeni kapital, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih ostalih oblika osnovnog kapitala (trajnih izvora).

Pozitivne kursne razlike iz osnova preračunavanja potraživanja za upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti knjiži se zaduženjem odgovarajućeg konta grupe 31, a u korist odgovarajućeg konta grupe 30. Negativne kursne razlike knjiže se na teret odgovarajućeg konta grupe 30, a odobrenjem odgovarajućeg konta grupe 31.

Primjer:

Ugovorom o osnivanju dioničkog društva 20. 08. 2009. godine osnivači su utvrdili da osnivački kapital iznosi 120.000 KM, od čega 60.000 KM u novcu, a 60.000 KM u opremi koja je odmah unesena u društvo. Također je odmah uplaćeno 25.000 KM. Osnivači su se obavezali da će preostali dio od 35.000 KM uplatiti u roku od dva mjeseca po upisu u registar dioničara. Uplata je izvršena u ugovorenom roku.

Knjiženje u dnevniku:
osnovni-i-neuplaceni-kapital-knjizenje

Knjiženje u glavnoj knjizi:
osnovni-i-neuplaceni-kapital-knjizenje-1