Follow on FB

24. kolovoza 2015.

Otvaranje glavne knjige i zaključak konta uspjeha

U klasi konta Otvaranje i zaključak konta stanja i uspjeha prema Kontnom okviru za gospodarska društva nalaze se sljedeća konta:
70 - OTVARANJE GLAVNE KNJIGE
700 - Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva
71- ZAKLJUČAK KONTA USPJEHA
710- Ukupni prihodi
711 - Ukupni rashodi
712 - Prijenos rezultata razdoblja
72 - RAČUN DOBITI I GUBITKA
720 - Dobit ili gubitak
721 - Porezni rashodi razdoblja
722 - Odgođeni porezni rashodi i prihodi razdoblja
723 - Obračunane međudividende i drugi vidovi raspodjele dobiti tokom razdoblja
724 - Prijenos dobiti ili gubitka
73 - ZAKLJUČAK KONTA STANJA
730 - Zaključak konta stanja

Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva

Na kontu 700 - Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva, iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine, odnosno u toku godine pri otpočinjanju poslovanja nove pravne osobe. Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva vrši se zaduženjem konta 700 uz odobrenje odgovarajućih konta glavne knjige sa pasivnim početnim saldom, odnosno zaduženjem odgovarajućih konta glavne knjige s aktivnim početnim saldom uz odobrenje konta 700.

Nakon otvaranja svih konta glavne knjige koja imaju početna stanja, zbir dugovne i potražne strane konta 700 jednak je zbiru bilance stanja na osnovu kojeg se vrši otvaranje konta glavne knjige.

Primjer otvaranja glavne knjige: Potrebno je otvoriti početna stanja na bazi sljedećih podataka:

- Oprema 10.000
- Ispravka vrijednosti opreme 1.000
- Sirovine i materijal 5.000
- Gotovi proizvodi 3.000
- Dobavljači u zemlji 6.000
- Transakcijski račun - domaća valuta 2.000
- Dugoročni krediti uzeti u zemlji 4.000

Knjiženje u dnevniku:
otvaranje-glavne-knjige-i-zakljucak-konta-uspjeha-2015

Zaključak konta uspjeha

Na kontu 710 - Ukupni prihodi, vrši se zaključak konta prihoda, odobrenjem ovog konta na teret konta 699 - Prijenos prihoda.

Na kontu 711 - Ukupni rashodi, vrši se zaključak konta rashoda, zaduženjem ovog konta u korist konta 599 - Prijenos rashoda.

Na kontu 712 - Prijenos rezultata razdoblja, iskazuje se prijenos dobiti obračunskog razdoblja, zaduženjem ovog konta u korist konta 720 - Dobit ili gubitak, odnosno, ako je ostvaren gubitak, zaduženjem konta 720 - Dobit ili gubitak u korist konta 712.

Primjer zaključka konta uspjeha:

Ukupni rashodi u toku razdoblja iznose 10.000,00 KM a ukupni prihodi 13.000,00 KM.
zakljucak-konta-uspjeha-2015

20. kolovoza 2015.

Novi zakon o radu 2015 i šta nam on donosi

Novi Zakon o radu 2015 je donio mnogo polemike i zbrke. Šta nam to donosi novi zakon o radu? Neki smatraju da je loš za radnike a neki da je dobar.
Ukidanje ugovora na neodređeno se ne nalazi u novom zakonu već član 22. ugovora glasi:
(1) Ugovor o radu zaključuje se:
a. na neodređeno vrijeme;
b. na određeno vrijeme.
(2) Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.
(3) Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti za period duži od tri godine.
(4) Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Da bi donijeli adekvatan zaključak o pozitivnim i negativnim promjenama potrebno je da pročitamo novi Zakon o radu FBiH. 

Službene novine FBiH u srijedu 12.08.2015. godine, Godina XXII - Broj 62, su objavile zakon i možete ga preuzeti na sljedećem linku. Novi Zakon o radu 2015.

10. kolovoza 2015.

Šta su sintetička i analitička konta

Glavnu knjigu čine sintetička konta stanja i uspjeha, te analitička konta koja se vode u pomoćnim knjigama. Sintetička konta uključuju srodne grupe sredstava i izvora sredstava. Shodno tome, sintetička konta su, npr. kupci, dobavljači, avansi i sl., jer predstavljaju složenu kategoriju koja je sastavljena iz manje složenih i prostih konta.

Ako su u pitanju kupci, njihovo rasčlanjivanje se može vršiti npr. na kategoriju kupaca u zemlji i kupaca u inostranstvu. Kupci u zemlji se, dalje, mogu rasčlanjivati na pojedinačne kupce, na primjer: Incel, Čajavec, Tropik i sl.
Konta, koja se ne mogu dalje rasčlanjivati, nazivaju se prosta konta.

Svako konto, koje je dobijeno iz složene kategorije (subsintetičkog konta), predstavlja analitičko konto u odnosu na složeniju kategoriju iz koje je dobijen. Znači , u analitička konta spadaju i subsintetička i prosta konta.

Sintetička i analitička konta primjer

sta-su-sinteticka-i-analiticka-konta


Evidentiranje poslovnih promjena na analitičkim kontima se vrši, po pravilu, u pomoćnim knjigama kao što su: analitika kupaca, analitika dobavljača, analitika gotovih proizvoda i robe (robno knjigovodstvo), analitika osnovnih sredstava, analitika materijala (materijalno knjigovodstvo) i sl.

Redoslijed knjiženja, tj. da li će se promjena prvo knjižiti na analitičkim kontima, a onda na sintetičkim, ili obrnuto, nije propisan. U praksi se, uglavnom, knjiženje vrši na analitičkim kontima, a onda se zbir prenosi na sintetička konta.
Na osnovu podataka iz glavne knjige sastavljaju se finansijski izvještaji preduzeća.