Follow on FB

29. siječnja 2015.

Evidentiranje prihoda

Prema MRS l8 prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja imovine, ili smanjenja obaveza koje imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanje kapitala po osnovu unosa vlasnika kapitala. Prihodi se ostvaruju: prodajom proizvoda, pružanjem usluga i korišćenjem imovine subjekta od strane drugih, čime se zarađuje kamata, dividenda ili tatlijema. Javljaju se u tri oblika:

- Poslovni prihodi,

- Finansijski prihodi i

- Ostali prihodi.

Poslovni prihodi dovode do povećanja ekonomske koristi. Poslovne prihode čine: prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe za sopstvene potrebe, povećanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, prihodi od premija, donacija i subvencija i drugi poslovni prihodi (prihodi od članarina, zakupnina i sl.).

Poslovni prihodi su vezani za obavljanje osnovne djelatnosti, tako da se na njihovu visinu može uticati kvalitetnim odlukama menadžmenta. Za razliku od njih, finansijski prihodi i ostali prihodi su važani za određene povoljnosti i slučajnosti. Tako da se na njih ne može značajnije uticati.

Finansijski prihodi nastaju na osnovu plasiranja novčanih sredstava na dugoročnom i kratkoročnom nivou, a čine ih prihodi od kamata i pozitivne kursne razlike.

Ostali prihodi predstavljaju dobitke i povećanje rezultata poslovanja koji nisu nastali na osnovu redovnih poslovnih aktivnosti. Čine  ih: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretn ina, postrojenja i opreme, dobici od prodaje materijala, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

Prihodi nastaju u redovnom poslovanju preduzeća. Oni se moraju alocirati na obračunske periode u kome su učinci proizvedeni i realizovani na tržištu. Vrednovanje prihoda može da se vrši:
- po sistem u  fakturisane  realizacije  i
- po sistemu naplaćene realizacije.

Vrednovanje prihoda po sistemu fakturisane realizacije podrazumijeva da je prihod ostvaren u momentu fakturisanja i isporuke proizvoda kupcima.
Po sistemu naplaćene realizacije u prihode  se uključuje samo realizacija koja je naplaćena.

Vrednovanje prihoda se, prema važećim propisima, vrši po sistemu fakturisane realizacije.

Prihodi se evidentiraju u knjigovodstvu na osnovu odgovarajuće  knjigovodstvene dokumentacije  (fakture, obračunske situacije).