Follow on FB

27. rujna 2014.

Prihodi - knjiženje i njihovo priznavanje

Prihodi se definiraju kao uvećanje ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda po osnovu redovnih aktivnosti društva, koje nastaju u vidu priliva ili uvećanja imovine, odnosno smanjenja obveza a kao rezultat imaju uvećanje kapitala.
Prihod

Nije svako povećanje sredstava ili smanjenje obveza prihod kao niti svako povećanje kapitala već samo pretvaranje jednog oblika sredstava u drugi ili smanjenje obveza uz smanjenje sredstava.

Prihod je samo ono povećanje sredstava koje nije istovremeno povezano s povećanjem  obveza već je vezano za prodaju učinka.

U skladu sa MRS/MSFI prije samog priznavanja i evidentiranja pojedinačnog poslovnog događaja neophodno je provjeriti da li su ispunjeni zahtjevi relevantnih standarda. Zahtjevi i postupak priznavanja prihoda, proistekli od redovnih aktivnosti društva, utvrđeni su MRS 18 - Prihodi.
MRS 18 se primjenjuje u računovodstvenom obuhvaćanju prihoda koji nastaju iz sljedećih poslovnih promjena i događaja:

  • prodaje proizvoda
  • pružanja usluga
  • davanja imovine na korištenje
Osnovna načela MRS 18 definiraju da se prihodi mogu priznati samo ukoliko je vjerovatno:
  • da će na osnovu određenog poslovnog događaja društvo ostvariti ekonomske koristi
  • da se te ekonomske koristi mogu pouzdano izmjeriti

Prihodi od prodaje proizvoda

Prihodi od prodaje proizvoda mogu se priznati ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:
  • društvo je na kupca prenijelo sve značajne koristi i rizike od vlasništva nad robom
  • društvo ne zadržava pravo upravljanja i kontrole nad robom u mjeri koja se može povezati s vlasništvom
  • kada je moguće iznos prihoda pouzdano izmjeriti
  • vjerovatno je da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi u društvo
  • troškovi, koji su nastali ili će nastati u vezi s transakcijom, mogu se pouzdano izmjeriti
Promet dobara, u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost je prijenos prava raspolaganja na stvarima osobi koja tim dobrima može raspolagati kao vlasnik.
Dobrima se smatraju i voda, električna energija, plin i slično.

Primjer knjiženja: Prodaja proizvoda
1. Prodano  je proizvoda iz skladišta u vrijednosti od 50.000,00 KM sa porezom na dodanu vrijednost u iznosu od 8.500,00 KM. Planska cijena po trošku proizvodnje je 40.000,00 KM.
2. Prodano je proizvoda za gotovinu iz prodavnice gotovih proizvoda u vrijednosti od 1.000,00 KM sa porezom na dodanu vrijednost od 170,00 KM. 
Ukalkulisani PDV iznosi 170,00 KM a razlika u cijeni 200,00 KM.

Tek.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1 a.
Kupci u zemlji
211
58.500


PDV po osnovu isporuke obav. PDV-a
470

8.500

Prohodi od prodaje proizvoda
Za izdanu fakturu
6110

50.000
1 b.
Smanjenje vrijednosti prodanih proizvoda
5961
40.000


Proizvodi u skladištu
1200

40.000

Za isporučene proizvode2 a.
Blagajna – domaća valuta
205
1.170


PDV po isporukama neobaveznicima
Prihodi od prodaje proizvoda
473
6110

170
1.000

Za utržak tokom razdoblja2 b.
Smanjenje vrijednosti prodatih proizvoda
5960
800


Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda
1220
200


Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici
123
170


Proizvodi u prodavnici
Za prjijenos troškova za prodane proizvode
1210

1.170

Ovdje su ispunjeni svi uslovi iz tačke 14. MRS 18, pa je prihod priznat u cijelosti. Prihod je priznat po neto principu, bez PDV-a koji je naplaćen u tuđe ime i evidentira se kao obaveza.