Follow on FB

19. rujna 2014.

Posao u Poreznoj Upravi - Konkurs

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Poreznu upravu Federacije BiH, broj: 13/06/1-34-10-2435/14 od 02.09.2014. godine, direktor Porezne uprave Federacije BiH objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijem 10 (deset) volontera u
Poreznu upravu Federacije BiH

I      Središnji ured Sarajevo  -  ukupno 7 (sedam) volontera

  -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom,

-        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom,

-        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - fakultet kriminalističkih nauka ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom kriminalističkih nauka,

-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

II    Kantonalni porezni ured Sarajevo  - ukupno 3 (tri) volontera i to:


-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom

-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom

-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

Uslovi:

Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-       VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski  fakultet, pravni fakultet, fakultet kriminalističkih nauka i fakultet društvenog smjera,
-       da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
-       da nemaju radno iskustvo duže od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
Prijava na Javni poziv, sa naznakom da li kandidat aplicira za Središnji ured ili Kantonalni porezni ured Sarajevo. Prijava treba da sadrži kontak telefon i adresu kandidata

Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od tri mjeseca)

Uvjerenje   nadležne   službe   za   zapošljavanje   da   se   kandidat   nalazi   na   evidenciji nezaposlenih osoba ( ne starije od tri mjeseca)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u Poreznu upravu Federacije BiH u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti pismeno obavješteni.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, direktor Porezne uprave Federacije BiH će donijeti odluku o prijemu volontera, sa kojima će se zaključiti ugovor o obavljanju volonterskog rada. Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji može trajati najduže jednu godinu.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su u članu 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i članu 23. Zakona o volontiranju (Službene novine FBiH, broj:110/12 ).

Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva  u  dnevnim  listovima  (računajući  od  posljednje  objave),  putem  pošte, preporučeno na adresu:

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDIŠNJI URED SARAJEVO
Husrefa Redžića br. 4, Sarajevo
sa naznakom
«Javni poziv za prijem volontera u Poreznoj upravi Federacije BiH»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.pufbih.ba/ba/info/obavjetenja/item/739-javni-poziv-za-prijem-volontera