Follow on FB

3. rujna 2014.

Materijalni troškovi i kako se knjiže

Materijalni troškovi u praksi se najčešće evidentiraju po stvarnim nabavnim cijenama ili po standardnim cijenama za svaku vrstu materijala kako bi se što realnije mogla utvrditi vrijednost njihovog pojedinačnog troška.
Planske cijene se utvrđuju na početku obračunskog perioda, s tim da se planska vrijednost prilikom knjiženja utroška sirovina i materijala na kontu 511 mora svesti na stvarnu vrijednost utrošenog materijala korigovanjem za srazmjeran dio odstupanja od cijene.

U zavisnosti da li je odstupanje stvarnih od stalnih cijena pozitivno ili negativno, korekcija troškova sirovina i materijala će se izvršiti na sljedeći način:
- ako je odstupanje pozitivno, stalne cijene su veće od stvarnih, dugovaće konto 108 a potraživati konto 519
- ako je odstupanje negativno, stalne cijene su manje od stvarnih, dugovaće konto 519 a potraživati konto 108, odnosno konto 118 i 128

Zakon o porezu na dobit i prateći Pravilnik kao porezno priznate troškove prihvataju samo troškove materijala obračunate primjenom metodom ponderisanog troška. Ukoliko su troškovi obračunati po drugim metodama, na primjer FIFO, budu veći od troškova koji se dobiju ponderisanom metodom, ta razlika bi povećala osnovicu za obračun poreza na dobit.

Primjer knjiženja troškova materijala

Pravni subjekt je u inostranstvu kupio materijala u vrijednosti od 80.000 KM, s tim što su transportne usluge do granice zajedno sa PDV-om iznosile 6.100 KM, a od granice do skladišta kupca 4.430 KM. Carina na uvezeni materijal je 10%. Obaveza prema dobavljačima je odmah plaćena nakon primitka i uskladištenja materijala. Izdato je u proizvodnju  materijala u vrijednosti od 40.000 KM. Prodato je materijala sa zaliha u vrijednosti od 10.000 KM.

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Obračun troškova nabave
100
80.000


Dobavljači u zemlji
432

80.000

Za kupovinu mateijala u inostranstvu2.
Obračun troškova nabave
100
9.000


Dobavljači u zemlji
432

9.000

Za zavisne troškove nabave3.
Obračun troškova nabave
100
8.521


Ostale obaveze iz poslovanja
439

8.521

Za obračunatu carinu od 10%4.
Potraživanja za PDV
270
16.631


Obaveze za PDV
470

1.582

Ostale obaveze iz poslovanja
439

15.049

Za obračun ulaznog PDV-a5.
Zalihe sirovina i materijala
101
97.521


Obračun troškova nabave
100

97.521

Za evidentiranje zaliha6.
Obaveze za PDV
470
1.582


Ostale obaveze iz poslovanja
439
15.049


Transakcijski račun
200

16.631

Za plaćanje PDV-a7.
Dobavljači u zemlji
432
89.000


Transakcijski račun
200

89.000

Za plaćanje fakture8.
Utrošene sirovine i materijal
511
40.000


Zalihe sirovina i materijala
101

40.000

Za izdati materijal – stvarna cijena