Follow on FB

18. srpnja 2014.

Ugovor o zakupu stana primjer

Ugovor o zakupu stana i stambenih prostorija možete pogledati u primjeru ispod a link za preuzimanje kao i obično se nalazi na dnu članka.
Napominjemo da ovaj dokument kao i drugi ostali služe isključivo kao primjer i nije namjenjen daljem korištenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Primjer ugovora o zakupu stana:U     G     O     V     O     R
O ZAKUPU STAMBENIH PROSTORIJA

Zaključen u Bihaću , dana ________ godine između: _____________kao zakupodavca sa jedne strane i ______________________________________. kao zakupca sa druge strane, kako slijedi:

I
Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup stambeni prostor, koji se nalazi u dijelu postojeće stambene zgrade koja se nalazi u ul _________________________, ukupne površine ____________ m2.

II
Zakupac daje, a zakupoprimac prima u zakup stambeni prostor prostor koji je predmet ovog ugovora.

III
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme počev od _________ godine, sa kojim danom je zakupodavac dužan da preda zakupcu stambene prostorije na korištenje i upotrebu i daje se na rok od ________godine do _____________.godine.

IV
Zakupac je dužan za predmetne poslovne prostorije plaćati mjesečnu zakupninu u mjesečnom iznosu od _________ KM ( ____KM ).
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do _____________ u mjesecu.

V
Naknada za troškove korištenja prostorija i troškove tekućeg održavanja stambenih prostorija padaju na teret zakupca.

VI
Porez na zakup od predmetnih poslovnih prostorija, ovim ugovorom, pada na teret zakupca.

VII
Zakupac je dužan stambene prostorije držati i istim postupati po pravilima dobrog domaćina.
Zakupac je dužan o svom trošku na stambenim prostorijama izvršiti opravku, čiju potrebu je sam prouzrokovao.
Zakupac nema pravo bez odobrenja zakupodavca vršiti prepravke stambenih prostorija.

VIII
Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca predmetne stambene prostorije ili dio njih dati u pod zakup drugom licu.

IX
Po prestanku zakupa, zakupac je dužan da preda zakupodavcu stambene prostorije u stanju u kakvom bi izgledale da su održavane pažnjom dobrog domaćina.

X
Ovaj ugovor se može produžiti aneksom ugovora, a raskinuti prije ugovorenog roka na zahtjev zakupodavca.

X
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

         ZAKUPODAVAC:                                                                                    ZA K U P A C:                                                                        
                                                                                             
    ___________________                                                                               ___________________
                                                                                                       
Ugovor možete preuzeti na dijelu gdje se nalaze Svi obrasci ili u Word formatu na linku Ugovor o zakupu stana