Follow on FB

30. srpnja 2014.

Nove cijene cigareta i akciza 2014 u BiH

Novo poskupljenje cigareta i priprema popisnih lista za akcizu je počelo.
Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prerađevina tj. oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i  duvana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužni su  na dan početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama tj. na dan 01.08.2014. godine prije početka prometovanja, popisati zalihe ovih duvanskih prerađevina i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO u roku od sedam dana tj. do 08.08.2014.godine.
Nove cijene cigareta i akciza 2014 u BiH

Sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duvana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužna su na zatečene zalihe  utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi (do 18.08.2014.), uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.
Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize  u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Ovo je definisano Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama čime je predviđen novi način oporezivanja duvana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa (izuzev cigareta pakovanih u paklice), čija primjena počinje 01.08.2014. godine i iste predstavljaju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duvanske prerađevine u Evropskoj uniji. Navedenim izmjenama Zakona predviđen je drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duvan za pušenje, te je u skladu sa članom 21d. stav (3) Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14), propisano da će akciza na duvan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

Popisna lista duhana za pušenje zatečenog na zalihama na dan 01.08.2014. godine

Popisna lista cigara i cigarilosa zatečenog na zalihama na dan 01.08.2014. godine

Nove cijene rezanog duhana

Preuzeto sa new.uino.gov.ba

Dodajemo da će potrošači sada pakovanje cigareta plaćati uglavnom za oko dvadeset feninga više, pa tako će Ronhill koštati 3,90 KM, Walter Wolf 3,70 KM, York 3,20 KM. Memphis koji je sa 3,90 KM otišao na 4 KM, Winston sa 3,60 na 3,70 KM, LD sa 3,20 na 3,30

18. srpnja 2014.

Ugovor o zakupu stana primjer

Ugovor o zakupu stana i stambenih prostorija možete pogledati u primjeru ispod a link za preuzimanje kao i obično se nalazi na dnu članka.
Napominjemo da ovaj dokument kao i drugi ostali služe isključivo kao primjer i nije namjenjen daljem korištenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Primjer ugovora o zakupu stana:U     G     O     V     O     R
O ZAKUPU STAMBENIH PROSTORIJA

Zaključen u Bihaću , dana ________ godine između: _____________kao zakupodavca sa jedne strane i ______________________________________. kao zakupca sa druge strane, kako slijedi:

I
Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup stambeni prostor, koji se nalazi u dijelu postojeće stambene zgrade koja se nalazi u ul _________________________, ukupne površine ____________ m2.

II
Zakupac daje, a zakupoprimac prima u zakup stambeni prostor prostor koji je predmet ovog ugovora.

III
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme počev od _________ godine, sa kojim danom je zakupodavac dužan da preda zakupcu stambene prostorije na korištenje i upotrebu i daje se na rok od ________godine do _____________.godine.

IV
Zakupac je dužan za predmetne poslovne prostorije plaćati mjesečnu zakupninu u mjesečnom iznosu od _________ KM ( ____KM ).
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do _____________ u mjesecu.

V
Naknada za troškove korištenja prostorija i troškove tekućeg održavanja stambenih prostorija padaju na teret zakupca.

VI
Porez na zakup od predmetnih poslovnih prostorija, ovim ugovorom, pada na teret zakupca.

VII
Zakupac je dužan stambene prostorije držati i istim postupati po pravilima dobrog domaćina.
Zakupac je dužan o svom trošku na stambenim prostorijama izvršiti opravku, čiju potrebu je sam prouzrokovao.
Zakupac nema pravo bez odobrenja zakupodavca vršiti prepravke stambenih prostorija.

VIII
Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca predmetne stambene prostorije ili dio njih dati u pod zakup drugom licu.

IX
Po prestanku zakupa, zakupac je dužan da preda zakupodavcu stambene prostorije u stanju u kakvom bi izgledale da su održavane pažnjom dobrog domaćina.

X
Ovaj ugovor se može produžiti aneksom ugovora, a raskinuti prije ugovorenog roka na zahtjev zakupodavca.

X
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

         ZAKUPODAVAC:                                                                                    ZA K U P A C:                                                                        
                                                                                             
    ___________________                                                                               ___________________
                                                                                                       
Ugovor možete preuzeti na dijelu gdje se nalaze Svi obrasci ili u Word formatu na linku Ugovor o zakupu stana 

6. srpnja 2014.

Dati avansi i kako se knjiži avans

Šta je najvažnije znati o avansu:

Na kontima grupe 15 - Dati avansi, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, robe i usluga.
Trgovac, obveznik PDV-a, stiče pravo na priznavanje ulaznog poreza za dati avans tek u onom obračunskom razdoblju kada je od primatelja avansa primio fakturu za dati avans, jer prema odredbi člana 110. Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, porezna faktura za avans je osnova za obračun izlaznog poreza kod prodavača primatelja avansa, a ulaznog kod kupca davatelja avansa.

Kada trgovac poslije isporuke dobra od dobavljača primi poreznu fakturu za isporuku dobara u kom se zaračunava cjelokupna isporuka, nezavisno o tome je li iznos u fakturi veći ili manji od iznosa datog avansa, faktura za avans se u poreznoj evidenciji poništava a faktura za primljena dobra unosi se na odgovarajući način u knjigu ulaznih faktura.

U slučaju kada je dati avans veći od iznosa u redovnoj fakturi za razliku avansa, primatelj avansa ispostavlja novu poreznu fakturu s naznakom "faktura-avans".
Dati avans predstavlja bruto naknadu iz koje preračunatom stopom ( 14,5299% ) treba izračunati iznos PDV-a. Ako je avans primljen u istom obračunskom periodu u kom je obavljena i isporuka, tada nema potrebe za ispostavljanje fakture za avans, nego porezna faktura za redovnu isporuku.

Primjer datog avansa i knjiženje:

Društvo nabavlja robu i za tu svrhu uplaćuje avans dobavljaču u iznosu od 1.170,00 KM. Dobavljač je ispostavio fakturu za primljeni avans. Poslije isporuke robe društvo je primilo fakturu dobavljača u iznosu od 1.170,00 KM ( 1.000 KM + 170 PDV )

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Avansi za robu
Transakcijski računi – domaća valuta
Za dati avans
1510
200
1.170,00

1.170,00
 2.
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za primljenu avansnu fakturu
272
1510
170,00
-170,00

3.
Roba u vlastitom skladištu
PDV u primljenim fakturama
Dobavljači u zemlji
Za primljnu fakturu od dobavljača
1320
270
432
1.000,00
170,00


1.170,00
4.
Dobavljači u zemlji
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za izmirenje fakture dobavljača iz avansa
432
272
1510
1.170,00
-170,00
-1.000,00