Follow on FB

18. lipnja 2014.

Troškovi reprezentacije i knjiženje u dnevniku knjigovodstva

Trgovac može iz vlastite prodavnice za potrebe reprezentacije izuzeti određenu robu. Ako robu koristi u poslovne svrhe u tom slučaju se ne obračunava PDV.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost član 32. stav 6. tačka 4. obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza na izdatke za reprezentaciju.

Prema odredbama člana 5. istog Zakona, kada dobra koja čine dio njegove poslovne imovine porezni obveznik koristi u privatne svrhe ili privatne svrhe svojih uposlenika, odnosno kada dobrima raspolaže besplatno ili svrhe koje nisu povezane sa poslovnim djelatnostima, te ako se PDV na dobra koja su u pitanju može u potpunosti ili djelomično odbiti, takva upotreba smatra se prometom dobara izvršenim uz naknadu.

Prema odredbama člana 108. stav 1. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost, obveznik PDV-a mora izdati inernu fakturu u slučajevima korištenja dobara u vanposlovne svrhe ( članak 5. i 9. Zakona ), pod uvjetom da se na navedena dobra i usluge može odbiti PDV.
Interna faktura sadrži sve propisane elemente porezne fakture, osim što se umjesto podataka o kupcu navode podaci o svrsi korištenja dobara i usluga.

Primjer knjiženja troškova reprezentacije

Trgovac je za reprezentaciju uzeo robu iz vlastite prodavnice maloprodajne vrijednosti 1.170,00 KM. Nabavna vrijednost ove robe je 800,00 KM, ukalkulisana maloprodajna marža 200,00 KM i ukalkulisani PDV 170,00 KM.

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Upotrijebljena vlastita dobra i usluge za reprezentaciju
Prihodi od upotrebe vlastitih dobara za potrebe reprezentacije
Obveze za PDV po osnovu upotrebe dobara za vlastitu potrošnju
Izuzeta roba za reprezentaciju

5516

6211

472

936,00800,00

136,00
 2.
Troškovi vlastitih dobara upotrijebljenih za vlastite potrebe
Razlika u cijeni robe u prodavnici
Ukalkulisani PDV
Roba u prodavnicama
Za razduženje prodavnice za izuzetu robu za reprezentaciju

5308
1371
138
1330

800,00


-200,00
-170,00
1.170,00

10. lipnja 2014.

Kako se piše potvrda o plaći primjer

Nudimo vam još jedan primjer obrasca, potvrda o plaći koju možete iskoristiti za vaše potrebe i u svrhu za koju je namjenjena potvrda.
Kao i obično u primjeru ispod vidite da li vam odgovara primjer obrasca a preuzeti možete na linku na kraju članka.

Potvrda o plaći primjer"FIRMA" doo CAZIN

Broj: _________
Cazin, 20.07.2014.godineNa osnovu člana ________ Odluke o osnivanju preduzeća "FIRMA" doo CAZIN, a na lični zahtijev Mujanović Senije, izdaje:
P O T V R D U
kojom se potvrđuje da je Mujanović Senija, rođena  07.03.1968.godine, stalno zaposlena u
ovom preduzeću i da je ostvarila:

                          - LD u protekla 3 mjeseca u iznosu od  =1.500,00 KM,
                          - TO u protekla 3 mjeseca u iznosu od  =   900,00 KM.

Potvrda se izdaje kao dokaz o ličnim primanjima, a za regulisanje kredita kod
_________________________ BANKE,  te se za drugo ne može koristiti.
                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                        ___________________

Obrazac Potvrda o plaći možete preuzeti ovdje.