Follow on FB

16. svibnja 2014.

Tečajne ili kursne razlike knjiženje

Kada nastanu promjene tečaja ili kurseva stranih valuta izraženo u domaćoj valuti na dan transakcije i na dan bilanca, te promjene pravni subjekt je obavezan da knjigovodstveno evidentira.
Efekti promjena kurseva stranih valuta u cijelosti se iskazuju kao prihodi ili kao rashodi obračunskog perioda u kojem su nastali. Porast kursa strane valute podrazumjeva pozitivne kursne razlike za devizna potraživanja, a negativne kursne razlike za devizne obaveze.

Negativne kursne razlike primjer:

Usljed rasta USD pravni subjekt je na dan 31.12. tekuće godine utvrdio pozitivne kursne ili tečajne razlike za sredstva na deviznom računu u iznosu od 3.000 KM i za devizna potraživanja od ino kupca u iznosu od 5.000 KM. Utvrđene su i negativne kursne razlike u iznosu od 2.000 KM za obaveze prema ino dobavljačima.
Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Devizni račun
203
3.000


Kupci u zemlji
211
5.000


Negativne kursne razlike
562
2.000


  Pozitivne kursne razlike
662

8.000

  Dobavljači u zemlji
432

2.000

Za obračun kursnih razlika
Kursne razlike se utvrđuju kao iznos razlike između vrijednosti transakcije po tekućem kursu i vrijednosti te transakcije po tečaju ili kursu po kome je do tada bila evidentirana u poslovnim knjigama.

Pozitivne kursne razlike i obračun tečajnih razlika primjer:

Društvo je primilo devizni kredit od inozemnog društva u iznosu od 10.000 švicarskih franaka CHF. Srednji tečaj Centralne banke BiH je 1,50 KM = 1 CHF. Početni saldo na računu iznosio je 1.000 CHF što iznosi 1.500 KM. Na izvještajni datum stanja deviznog računa na kojem su još bila neutrošena sredstva kredita je iznosilo 11.000 CHF a u knjigovodstvenom iznosu 16.500 KM, srednji tečaj je bio 1,40 KM = 1 CHF. Kako je u razdoblju od nastanka obaveze po primljenom deviznom kreditu do izvještajnog datuma KM ojačala, na pasivnoj stavci nastala je pozitivna tečajna razlika a na aktivnoj negativna tečajna razlika. Kretanje tečaja domaće valute uvijek se protusmjerno održava na aktivne u odnosu na pasivne stavke i obrnuto. Zato konačni efekt tečajnih razlika u društvu ovisi o neto deviznoj poziciji.

Obračun tečajnih razlika:

Elementi obračuna
Obračun
Iznos
Primljeni kredit
10.000 x 1,50
15.000
Obračun potraživanja po sredstvima na deviznom računu na dan uzimanja kredita
11.000 x 1,50
16.500
Obračun obveza po primljenom kreditu
10.000 x 1,40
14.000
Tečajna razlika na obvezi po primljenom kreditu (pozitivna)
15.000 – 14.000
1.000
Obračun potraživanja po sredstvima na deviznom računu na dan uzimanja kredita
11.000 x 1,40
15.400
Tečajna razlika na deviznom računu (negativna)
16.500 – 15.400
1.100

Knjiženje u dnevniku:

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Trans.računi – strana valuta
Kratkoročni krediti uzeti u inoz.
Za primljeni devizni kredit iz inoz.
201
4230
15.000

15.000 
 2.
Pozitivne tečajne razlike
Kratkoročni krediti uzeti u inoz.
Za obračun tečajne razlike na izvj. datum
6625
4230

1.000
-1.000
 3.
Negativne tečajne razlike
Transakcijski računi – strana valuta
Za obračun tečajne razlike na izvj. datum
5402
201
1.100
1.100