Follow on FB

14. svibnja 2014.

Knjiženje i obračun amortizacije primjer

Amortizacija spada u troškove koja obuhvata dio vrijednosti osnovnih sredstava koji se prenose na učinke, odnosno koji se uključuju u cijenu korištenja proizvoda i usluga. Obračun amortizacije se vrši pomoću vremenske i funkcionalne metode.

Amortizacija se još može definisati kao postepeno trošenje vrijednosti stalnih sredstava na proizvode i usluge. S ekonomskog stanovišta amortizacija je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava kako materijalnih tako i nematerijalnih sredstava.

"Svaki dio stavke nekretnina,postrojenja i opreme, čija je nabavna vrijednost značajna u odnosu na ukupnu vrijednost ove stavke, treba amortizovati odvojeno." (MRS - 16 paragraf 43.)

Obračun i priznavanje troškova amortizacije uslovljeno je utvrđivanjem faktora koji utiču na obračun amortizacije, a to su:

 • Stopa za obračun amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Ograničen vijek korištenja sredstava
 • Vijek korištenja i kapacitet proizvodnje
 • Metod za obračun amortizacije
Važno je napomenuti da se amortizacija ne obračunava na sljedeća sredstva:
 • Zemljište i šume kao prirodno bogatsvo
 • Stalna sredstva u pripremi
 • Stalna sredstva namjenjena prodaji i otuđenju
 • Avansi za nabavku stalnih sredstava
 • Sredstva koja su proglašena spomenicima kulture, umjetnička djela
 • Sredstva pravnog lica koje je u stečaju
 • Javni putovi po osnovu kojih se ne stiče prihod
 • Donji stroj željezničkih i drugih pruga, aerodroma, ulica, trgova, mostova...
 • Druga sredstva pravnog lica koja su vremenski neograničena
 • Stalna sredstva van upotrebe

Stopa amortizacije se izračunava na sljedeći način:


                                                        100                       
Stopa amortizacije =  ------------------------------------------ = %
                                 Broj godina procjenjene upotrebe

Primjer obračuna amortizacije:

1. Nabavna vrijednost kamiona iznosi 200.000 KM. Procjenjuje se da će kamion prve godine preći 80.000 km, druge 90.000 km, treće 100.000 km, četvrte 70.000 km i pete 60.000 km.

Troškovi amortizacije će u ovom slučaju iznositi:

                                            nabavna vrijednost osnovnog sredstva
Trošak amortizacije/km =  -----------------------------------------------------
                                                       procjenjeni učinak

                                             200.000 
Trošak amortizacije/km =    ------------ = 0.50
                                             400.000

Tabela 1. Raspored troškova amortizacije po funkcionalnoj metodi
Godina
Pređeni kilometri
Trošak amort. po km
Iznos amortizacije
I
80.000
0.50
40.000
II
90.000
0.50
45.000
III
100.000
0.50
50.000
IV
70.000
0.50
35.000
V
60.000
0.50
30.000
Svega
400.000
0.50
200.000

Troškovi amortizacije se knjigovodstveno evidantiraju zaduženjem konta Troškovi amortizacije (540), a odobrenjem konta Ispravka vrijednosti osnovnih sredstava.
Neotpisana vrijednost osnovnog sredstva se dobije utvrđivanjem razlike između nabavne vrijednosti, iskazane na dugovnoj strani konta Osnovna sredstva, i otpisane vrijednosti, iskazane na potražnoj strani konta Ispravka vrijednosti osnovnih sredstava.

Prethodni obračun amortizacije kamiona se evidentira, po godinama, u glavnoj knjizi na sljedeći način:

D  Troškovi amortizacije  P       D  Ispravka vrij. osn. sr.  P       D  Osnovno sredstvo  P
                                                                                                 So
1g) 40.000                                                        40.000 1g)       20.000
2g) 45.000                                                        45.000 1g)
3g) 50.000                                                        50.000 3g)
4g) 35.000                                                        35.000 4g)
5g) 30.000                                                        30.000 5g)

Shodno navedenom, sadašnju (neotpisanu) vrijednost je moguće utvrditi razlikom nabavne vrijednosti i otpisane vrijednosti.

Amortizacija sredstava se najčešće vrši pomoću pravolinijske ili linearne metode. Stopa amortizacije jednaka je 100/broj godina procjenjene uporabe. (Prethodno rečeno)
Ako je procjena preduzeća da je korisni vijek sredstva 10 godina, onda je stopa amortizacije 10% (100/10).

Dok je sredstvo u opotrebi, konto Nabavna vrijednost sredstava se ne mijenja a promjena vrijednosti sredstava se vrši preko konta Ispravka vrijednosti sredstava