Follow on FB

6. svibnja 2014.

Kako se piše diplomski i seminarski rad

Upute za pisanje seminarskog i diplomskog rada se izdaju s namjerom da studentima pomognu pri izradi seminarskih radova i diplomskog rada.
Prikazat ćemo osnovna pravila pisanja ovih radova, odnosno u ovom članku ćemo samo se bazirati na naslovnu stranicu diplomskog i seminarskog rada i veličine slova teksta.

Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme dok je diplomski rad samostalan rad u kojemu student pod vodstvom nastavnika (mentora) obrađuje izabranu temu. Student koji je položio ispite, izradio seminarske radove i izvršio druge obaveze predviđene Nastavnim planom i programom studija,
izradom diplomskog rada dokazuje sposobnost samostalnog rješavanja složenoga problema.

Naslovnom stranicom autor uspostavlja prvi kontakt s čitaocem rada. Stoga mora sadržavati osnovne podatke i biti odgovarajuće oblikovana.
Naslovna je stranica prva stranica rada i nikada se ne označava rednim brojem.

Naslovna stranica seminarskog rada sadrži sljedeće podatke: ime i prezime autora, naslov rada, naznaku "Seminarski rad", naziv kolegija iz kojega je seminarski rad izrađen, titulu, ime i prezime mentora, mjesto, mjesec i godinu predaje rada.

Kako izgleda naslovna seminarskog rada:
Naslovna strana seminarskog rada

Pisanje teksta i tehnička obrada diplomskog i seminarskog rada

Tehnička obrada predstavlja završnu fazu izrade diplomskog/specijalističkog rada, u kojoj posebnu pažnju treba obratiti na sistematičnost i preglednost rada, te jezičko-stilska pravila pisanja.

Tehnička obrada rada obuhvata:
• izradu korica i naslovne stranice;
• izradu sadržaja;
• pisanje teksta na računaru;
• citiranje literature;
• izradu ilustracija;
• izradu priloga;
• pravljenje popisa korištene literature;
• pravljenje popisa ilustracija;
• numerisanje stranica;
• prijelom, štampanje i uvezivanje rada.

Korice i naslovnu stranicu rada treba napisati pregledno sa standardizovanim rasporedom elemenata. Svi elementi korica rada se pišu velikim slovima tipa Times New Roman, veličine 14 pts, bold stilom, centrirani. Izuzetak je naslov rada koji se ističe i piše slovima veličine 16 pts.

Elementi naslovne stranice rada takođe se pišu slovima tipa Times New Roman, veličine 14 pts, bold stilom, i to institucija i oznaka vrste rada velikim slovima, a podaci o mentoru, predmetu, studentu, mjesto i datum malim slovima. Naslov se piše velikim slovima veličine 16 pts.
Naslovna stranica ne treba da sadrži grafičke dodatke. Korice rada mogu sadržati grafičke elemente.

Kako izgleda naslovna diplomskog rada:
Naslovna strana diplomskog rada izgled