Follow on FB

13. travnja 2014.

Ugovor o radu na neodređeno

U sklupu naše kategorije Ugovori dajemo vam primjer ugovora o radu na neodređeno. Link za preuzimanje dokumanta u Word formatu se nalazi ispod primjera ugovora.
Ugovor je upotrebljavan na području Federacije BiH za obavljanje posla u djelatnosti trgovine.

Primjer:

Na osnovu člana 142. Zakona o radu ("Sl. Novine F BiH" broj 43/99), a skladu sa opštim aktima Društva zaključuje se slijedeći:

UGOVOR O RADU
na neodređeno vrijeme


između  poslodavca  "X X X"  doo  CAZIN,  Kapići bb  u  daljem  tekstu   Društvo   i   Zaposlenika Txxxx /Rxxxx/ Mxxxx iz  Cazina, 77220 ,  općina  CAZIN,  JMB xxxxxxxxxxxxx,(u daljnjem tekstu Zaposlenik).
Član 1.

Ovaj Ugovor se zaključuje na NEODREĐENO vrijeme.

Član 2.
Zaposlenik će obavljati slijedeće poslove:
- trgovac  u  objektu  supermarketa,  odnosno  svi  poslovi  vezani  za  prodaju i naplatu robe iz prodajnog
  asortimana Društva,
- svi drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora,  koji su vezani za uspješno obavljanje
   poslova iz djelatnosti Društva.      
Član 3.

Zaposlenik će poslove iz člana 2. ovog Ugovora obavljati na teritoriji Unsko Sanskog Kantona, odnosno Općine Cazin, a u skladu sa potrebama i poslovnim ciljevima Društva.
Član 4.

Zaposlenik će sa radom na navedenim poslovima početi dana 01.12.2010.godine.

Član 5.

Trajanje radne sedmice, njen početak i završetak te raspodjela radnog vremena uređuje se Pravilnikom o radu i preraspodjelom radnog vremena.
Član 6.

Pauzu tokom radnog dana, dnevni odmor između dva radna dana, sedmični odmor, te godišnji odmor Zaposlenik će koristiti sukladno odredbama Zakona o radu usklađeno sa prirodom djelatnosti Društva.

Član 7.

Za obavljene poslove iz člana 2. ovog ugovora Poslodavac će Zaposleniku isplaćivati osnovnu plaću i sve pripadajuće doprinose i poreze na plaću u skladu sa ovim Ugovorom i odnosnim propisima.
U ukupno primanje uključena je plata Zaposlenika sa svim porezima i doprinosima na platu i iz neto plate koja će iznositi 809,00 KM, naknade troškova dnevnica, toplog obroka, goriva kao i svih drugih primanja koja po važećim propisima pripadaju Zaposleniku.
Plaću i ukupna primanja iz stava 1.ovog člana, Poslodavac će Zaposleniku isplaćivati u rokovima određenim Pravilnikom o plaći, kao i za druge zaposlenike.

Član 8.

Ovaj ugovor sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih se jedan (1) primjerak uručuje Zaposleniku, a tri primjerka Društvo zadržava za svoje potrebe (dosije Zaposlenika, obračunska služba i jedan primjerak za potrebe državnih organa).

                   
               DIREKTOR                                                                                        ZAPOPSLENIK
    ____________________                                                                          _____________________

Preuzmite Ugovor o radu na neodređeno.