Follow on FB

9. travnja 2014.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici primjer

Kao i obično dajemo vam primjer ugovora o beskamatnoj kratkoročnoj pozajmici. Primjer je u Word formatu gdje možete prepraviti stavke u vašu korist. Link za preuzimanje ugovora o pozajmici se nalazi na kraju članka.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici primjer:


U  skladu  sa  odredbama  člana  557. do člana 566. Zakona  o  obligacionim  odnosima i  čl. 4
stav 1.točka 7. Zakona o finansijskom poslovanju, vlasnik ________ (u daljem tekstu: davalac pozajmice) i "_____________" tr CAZIN (Udaljem tekstu:korisnik) zaključili su dana 12.03.2012.godine,U  G  O  V  O  R
o kratkoročnoj beskamatnoj pozajmici sredstavaČlan 1.

Ovim Ugovorom regulišu se obaveze i prava ugovorenih strana po osnovi davanja i korištenja kratkoročne pozajmice, novčanih sredstava, za obrtna sredstva.

Član 2.

Davalac pozajmice će uplatiti  na transakcijski račun korisnika broj: ______________  iznos od KM = 5.000,00, slovima: pethiljada i  00/100.
Sredstva iz stava 1. ovog člana daju se beskamatno.

Član 3.

Korisnik se obavezuje da će izvršiti povrat pozajmice po dogovoru sa davaocem pozajmice, putem poslovne banke kod koje davalac pozajmice ima tekući račun ili isplatom gotovine vlasniku na blagajni preduzeća, kada to preduzeću bude najviše odgovaralo.

Član 4.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Cazinu.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka, za svaku ugovorenu stranu po jedan i  poslovnu banku jedan primjerak.
    KORISNIK POZAJMICE                                                         DAVALAC POZAJMICE

_________________________                                                    _______________________

Ugovor o pozajmici u Word formatu možete besplatno preuzeti OVDJE.