Follow on FB

4. travnja 2014.

Revalorizacija imovine i pojam

Pod revalorizacijom se podrazumjeva naknadno vrednovanje sredstava sa ciljem usklađivanja njihove knjigovodstvene vrijednosti.
Revalorizacija kao kategorija se odnosi na stalna sredstva ali ne na stalna sredstva u pripremi i van funkcije, ni na dugoročna potraživanja, ulaganja i kredite.

"Kada se neka stavka nekretnina, postrojenja i opreme revalorizuje, tada treba revalorizovati cjelokupnu grupu nekretnina, postrojenja i opreme kojoj to sredstvo pripada." ( paragraf 36. MRS - 16)

Revalorizacijom stalnih sredstava vrši se usklađivanje i očuvanje vrijednosti kapitala, na taj način što se vrši usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti sa tržišnom vrijednosti kapitala. Sam obračun treba prihvatiti kao povećanje stalnih sredstava i njihove ispravke vrijednosti. Drugim riječima, povećanje dugovne strane stalnih sredstava i povećanje njihove ispravke vrijednosti za isti koeficijent priznate inflacije, daje rezultat revalorizacionog efekta, što se vidi iz primjera koji slijedi.

Primjer knjiženja: Prema izvršenoj revalorizaciji, 31.12.2009. godine utvrđeno je da:
   - revalorizacija građevinskih objekata iznosi 30.000 KM, revalorizacija njihove ispravke vrijednosti 18.000 KM
   - revalorizacija opreme 19.000 KM a revalorizacija njihove ispravke vrijednosti 11.400 KM
  
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Građevinski objekti
021
30.000


Oprema i postrojenja
022
19.000


Ispravka vrijednosti građ.objekata
0291

18.000

Ispravka vrijednosti opreme i postr.
0292

11.400

Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava
3300

19.600

Za efekte revalorizacije stalnih sredstava