Follow on FB

3. travnja 2014.

Kompenzacija primjer

Izjava o kompenzaciji se provodi između dva privredna subjekta koji imaju međusobna potraživanja i obaveze. Kompenzacija se može obaviti:
  • ako su oba potraživanja ugovorena u novcu ili drugim zamjenjivim stvarima istog roda i kvaliteta
  • ako su oba potraživanja dospjela
Uz navedene uslove za provođenje kompenzacije potrebna je pismena izjava o kompenzaciji bar jednog od učesnika. Primjer kompenzacije i besplatan obrazac je prikazan ispod al ink za preuzimanje u Word formatu kao i obično se nalazi na dnu članka.


IZJAVA O KOMPENZACIJI PRIMJER


POVJERILACDUŽNIK
pravno lice
trans.račun
ident.broj
telefon

Na osnovu člana 12.st.2 i 3. Zakona o finansijskom poslovanju (Službeni list R BiH, broj 5/95) i člana 336. do 343 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list R BiH, broj 2/92), izjavljujemo da smo saglasni za kompenzaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:Dospjele obaveza povjeriocaDospjele obaveze dužnika
Red.brojBroj računaDatum računaIznosRed.brojBroj računaDatum računaIznos
1.1.
UKUPNOUKUPNO

Iznos za kompenzaciju :  KM.

Razliku (saldo) u iznosu od  KM, će XXX doo 
platiti na transakcijski račun u roku od 8 dana po prihvatanju kompenzacije ili ponovo kompenzirati u nastavku poslovnih odnosa.
Izjava o kompenzaciji je rađena u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.            POVJERILAC                                                                                   DUŽNIK 

_______________________   Cazin, 03.04. 2014.godine          _____________________

Ukoliko ste zadovoljni sa primjerom kompenzacije, link za preuzimanje u Word formatu je OVDJE.