Follow on FB

28. travnja 2014.

Mjesečni plan rada obrazac razredne nastave

Malo izlazimo iz okvira teme stranice ali na zahtjev nekih objavljujemo mjesečni plan rada za razrednu nastavu do 3. razreda osnovne škole. Mjesečni plan je primjenjiv u osnovnim školama Federacije BiH.
mjesečni plan rada obrazac

Obrazac je napravljen u word formatu i tabelarnim prikazom su na raspolaganju predmeti: bosanski jezik i književnost, matematika, likovna kultura, moja okolina, vannastavne aktivnosti, tjelesni i zdravstveni odgoj te muzička kultura.

Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku Mjesečni plan rada obrazac.
Ne zaboravite pogledati i ostale besplatne obrasce koje vam mogu biti od pomoći na sekciji SVI OBRASCI.

24. travnja 2014.

Kako se piše molba za posao u DM

Prethodno smo napisali kako se piše molba za posao u školi a sad ćemo dodati primjer molbe za posao u svrhu apliciranja na radno mjesto u DM trgovački lanac ili možete isti primjer iskoristiti za prijavu na posao u neki drugi trgovački lanac. Primjer molbe kao i obično se nalazi u Word formatu.

Primjer molbe za posao u DM

Ime /Ime oca/ Prezime
Adresa:
Grad:
Tel:
Mob:                                                                                                             DM trgovački lanac
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        77000 BIHAĆPREDMET: Molba za prijem u radni odnos.-


                     Rođena sam 20.05.1988.godine u Cazinu gdje i živim a nastanjena u ulici Trg zlatnih ljijljana S/25, 20m udaljenosti od prostora gdje DM planira otvoriti svoju trgovinu. Živim još sa roditeljima, u Cazinu sam završila osnovnu i srednju informatičku školu i položila vozački ispit za vozilo "B" kategorije.

                     Po završetku školovanja zasnovala sam  radni odnos u preduzeću "MS-LOJIĆ" doo CAZIN i radila sam od 01.12.2008. do 26.04.2010.godine na poslovima pomoćnog skladištara , te na zaduženju robe, formiranja cijena (kalkulacijama) i na mjestu prodavačice (kasirke) a zbog smanjenja obima posla sam morala napustiti firmu, što znači da sam upućena u poslove koje bih mogla obavljati i u Vašoj trgovini bez prethodne obuke.

                      Budući da dobro poznajem rad na računaru, vrste robe i njene karakteristike (jer sam i sama Vaš kupac), poznajem kupce (svoje mještane), komunikativna sam, društvena, mogla bih doprinijeti boljem plasmanu Vaše robe na našem prostoru iako ime "DM" govori samo za sebe, na obostrano zadovoljstvo.

                      Očekujući povoljno rješenje ove molbe, unaprijed Vam se zahvaljujem.          

                       S poštovanjem.                                                                                                              PODNOSIOC MOLBE
                                                                                                            __________________
  Cazin, 14.10.2010.godine                                                                    
                             
Primjer molbe za posao možete preuzeti na OVDJE i ne zaboravite pogledati ostale besplatne obrasce na dijelu stranice SVI OBRASCI.

17. travnja 2014.

Sporazumni raskid ugovora o radu primjer

Obrazac sporazumni raskid ugovora o radu možete preuzeti u Word formatu i prepraviti po vašim potrebama.
Sporazumni ugovor je jedan od načina prestanka radnog odnosa. Ova vrsta ugovora je inicirana od strane poslodavca ili od strane radnika i mora biti potpisan od obje strane. Jedna od negativnih strana ove vrste ugovora je ta što potpisivanjem radnik može biti uskraćen za neka svoja prava kao što je naknada sa Biroa za zapošljavanje i slično. Sve ovisi o tačkama navedenim u ugovoru.

Primjer ugovora:

Dana 30.06.2009.godine u prostorijama preduzeća "XXXX"  doo CAZIN, direktor preduzeća i uposlenica Ćxxxxxxxxxx /Bxxx/ Valentina, sklopili su:

U  G  O  V  O  R
o sporazumnom prestanku radnog odnosa


Član 1.

"XXXX" doo CAZIN kojeg zastupa direktor ______________, kao poslodavac i uposlenica Ćxxxxxxxxxx /Bxxx/ Valentina rođena 02.03.1983.godine, sporazumno su raskinuli Ugovor o radu  sklopljenim dana 01.12.2008.godine.

Član 2.

Imenovana će sa 30.06.2009.godine biti odjavljena kod kantonalnog zavoda za PIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Član 3.

Dana 30.06.2009.godine imenovana je razdužena sa svim zaduženjima u preduzeću (HTZ oprema, akontacija i sl.), te nema nikakvih obaveza prema preduzeću.

Član 4.

Poslodavac ima obavezu uposlenici obračunati  LD zaključno sa 30.06.2009.godine, te isti isplatiti najkasnije do 15.07.2009.godine.

Član 5.

03.07.2009.godine imenovana je preuzela  radnu knjižicu, diplomu o završenoj školi i kontrolni list javljanja na zavod za zapošljavanje.

Član 6.

Potpisivanjem ovog Ugovora prestaju sve obaveze uposlenice prema poslodavcu, odnosno poslodavca prema uposlenici (osim u članu 4. ovog Ugovora).

Član 7.

Za rješavanje eventulanih sporova po ovom Ugovoru nadležan je Opštinski sud Cazin.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan,
a treći primjerak zadržava Zavod za PIO, poslovnica Cazin.


            UPOSLENICA                                                                        POSLODAVAC

 _____________________                                                          _____________________

Link za preuzimanje obrasca u Word formatu Sporazumni raskid ugovora o radu primjer.

13. travnja 2014.

Ugovor o radu na neodređeno

U sklupu naše kategorije Ugovori dajemo vam primjer ugovora o radu na neodređeno. Link za preuzimanje dokumanta u Word formatu se nalazi ispod primjera ugovora.
Ugovor je upotrebljavan na području Federacije BiH za obavljanje posla u djelatnosti trgovine.

Primjer:

Na osnovu člana 142. Zakona o radu ("Sl. Novine F BiH" broj 43/99), a skladu sa opštim aktima Društva zaključuje se slijedeći:

UGOVOR O RADU
na neodređeno vrijeme


između  poslodavca  "X X X"  doo  CAZIN,  Kapići bb  u  daljem  tekstu   Društvo   i   Zaposlenika Txxxx /Rxxxx/ Mxxxx iz  Cazina, 77220 ,  općina  CAZIN,  JMB xxxxxxxxxxxxx,(u daljnjem tekstu Zaposlenik).
Član 1.

Ovaj Ugovor se zaključuje na NEODREĐENO vrijeme.

Član 2.
Zaposlenik će obavljati slijedeće poslove:
- trgovac  u  objektu  supermarketa,  odnosno  svi  poslovi  vezani  za  prodaju i naplatu robe iz prodajnog
  asortimana Društva,
- svi drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora,  koji su vezani za uspješno obavljanje
   poslova iz djelatnosti Društva.      
Član 3.

Zaposlenik će poslove iz člana 2. ovog Ugovora obavljati na teritoriji Unsko Sanskog Kantona, odnosno Općine Cazin, a u skladu sa potrebama i poslovnim ciljevima Društva.
Član 4.

Zaposlenik će sa radom na navedenim poslovima početi dana 01.12.2010.godine.

Član 5.

Trajanje radne sedmice, njen početak i završetak te raspodjela radnog vremena uređuje se Pravilnikom o radu i preraspodjelom radnog vremena.
Član 6.

Pauzu tokom radnog dana, dnevni odmor između dva radna dana, sedmični odmor, te godišnji odmor Zaposlenik će koristiti sukladno odredbama Zakona o radu usklađeno sa prirodom djelatnosti Društva.

Član 7.

Za obavljene poslove iz člana 2. ovog ugovora Poslodavac će Zaposleniku isplaćivati osnovnu plaću i sve pripadajuće doprinose i poreze na plaću u skladu sa ovim Ugovorom i odnosnim propisima.
U ukupno primanje uključena je plata Zaposlenika sa svim porezima i doprinosima na platu i iz neto plate koja će iznositi 809,00 KM, naknade troškova dnevnica, toplog obroka, goriva kao i svih drugih primanja koja po važećim propisima pripadaju Zaposleniku.
Plaću i ukupna primanja iz stava 1.ovog člana, Poslodavac će Zaposleniku isplaćivati u rokovima određenim Pravilnikom o plaći, kao i za druge zaposlenike.

Član 8.

Ovaj ugovor sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih se jedan (1) primjerak uručuje Zaposleniku, a tri primjerka Društvo zadržava za svoje potrebe (dosije Zaposlenika, obračunska služba i jedan primjerak za potrebe državnih organa).

                   
               DIREKTOR                                                                                        ZAPOPSLENIK
    ____________________                                                                          _____________________

Preuzmite Ugovor o radu na neodređeno.

9. travnja 2014.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici primjer

Kao i obično dajemo vam primjer ugovora o beskamatnoj kratkoročnoj pozajmici. Primjer je u Word formatu gdje možete prepraviti stavke u vašu korist. Link za preuzimanje ugovora o pozajmici se nalazi na kraju članka.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici primjer:


U  skladu  sa  odredbama  člana  557. do člana 566. Zakona  o  obligacionim  odnosima i  čl. 4
stav 1.točka 7. Zakona o finansijskom poslovanju, vlasnik ________ (u daljem tekstu: davalac pozajmice) i "_____________" tr CAZIN (Udaljem tekstu:korisnik) zaključili su dana 12.03.2012.godine,U  G  O  V  O  R
o kratkoročnoj beskamatnoj pozajmici sredstavaČlan 1.

Ovim Ugovorom regulišu se obaveze i prava ugovorenih strana po osnovi davanja i korištenja kratkoročne pozajmice, novčanih sredstava, za obrtna sredstva.

Član 2.

Davalac pozajmice će uplatiti  na transakcijski račun korisnika broj: ______________  iznos od KM = 5.000,00, slovima: pethiljada i  00/100.
Sredstva iz stava 1. ovog člana daju se beskamatno.

Član 3.

Korisnik se obavezuje da će izvršiti povrat pozajmice po dogovoru sa davaocem pozajmice, putem poslovne banke kod koje davalac pozajmice ima tekući račun ili isplatom gotovine vlasniku na blagajni preduzeća, kada to preduzeću bude najviše odgovaralo.

Član 4.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Cazinu.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka, za svaku ugovorenu stranu po jedan i  poslovnu banku jedan primjerak.
    KORISNIK POZAJMICE                                                         DAVALAC POZAJMICE

_________________________                                                    _______________________

Ugovor o pozajmici u Word formatu možete besplatno preuzeti OVDJE.

5. travnja 2014.

Kako se piše odluka o normativu u ugostiteljstvu

Nudimo vam primjer kako se pišu normativi u ugostiteljstvu a link za preuzimanje normativa u Word formatu se nalazi na kraju članka.

Normativ primjer:

Vlasnik ugostiteljske radnje ___________ CAZIN, ID ____________ je dana 01.07.2010.godine donio:


O  D  L  U  K  U 
o normativima toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića, vina i sladoleda


Član 1.

Normativ za utrošak sirovina u procesu proizvodnje toplih napitaka određuje se na bazi iskustvenih saznanja.

Član 2.

Utvrđuju se sljedeći normativi po vrstama proizvoda (toplih napitaka):

1. KAFA
                - kafa mljevena  1000 gr za 140 kom (7,14 gr/kom),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom),
                - električna energija 0,3 kW/kom,
                - mlijeko (10 ml/kom),
                - voda 60 ml/kom,
                - šlag 10 gr.

2. ČAJ
                - jedna filter vrećica (bilo koje vrste),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom),
                - električna energija 0,3 kW/kom,
                - voda 200 ml/kom. 

3. NES caffe
                - nescaffe 1 x 18 gr (18 gr/kom),
                - mlijeko (150 ml/kom),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom), 
                - električna energija 0,3 kW/kom.

4. TOPLA ČOKOLADA
                - čokolada u prahu 1 x 25 gr (25 gr/kom),
                - mlijeko (150 ml/kom),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom),
                - šlag 10 gr.

Član 3.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama alkoholnih pića: 

1. Sve vrste alkoholnih pića za originalna  tvornička pakovanja (konjak, štok, votka,
    lavov, loza, rum, viski, jegermeister idr.):       
                - pakovanje od 1,00 lit = 33 kom (0,03 lit/kom),
                - pakovanje od 0,75 lit = 25 kom (0,03 lit/kom),
                - pakovanje od 0,50 lit = 23 kom (0,03 lit/kom).Član 4.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama vina: 

1. Sve vrste vina za originalna  tvornička pakovanja (crna, bijela, roza):       
                - pakovanje od 1,00 lit =   5 kom (0,20 lit/kom),
                - pakovanje od 1,00 lit = 10 kom (0,10 lit/kom).

Član 5.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama bezalkoholnih pića: 

1. Sve vrste bezalkoholnih pića za originalna  tvornička pakovanja (sokovi):  
                - pakovanje od 1,00 lit = 5 kom (0,20 lit/kom).


Član 6.

Određuju se sljedeći normativi za prirodni cijeđeni sok od narandže i grejpa: 

1. Cijeđeni sok od narandže i grejpa:
    - narandža 1 kg = 2 x 0,20 lit soka,
    - grejp       1 kg = 2 x 0,20 lit soka.    
  

Član 7.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama sladoleda (sve vrste): 

                - sladoled 1000gr= 21 kugla (1 kugla=47,62 gr)

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____________                                                                         VLASNIK 

Cazin, 01.07.2010.godine                                                             ________________


Ukoliko ste zadovoljni sa primjerom normativa u ugostiteljstvu možete dokument preuzeti na sljedećem linku NORMATIV.                                                                                                       

4. travnja 2014.

Kako se knjiži patent i pojam

Patent je ekskluzivno pravo koje pripada određenom fizičkom ili pravnom licu na osnovu vlastitog izuma. Nosilac patenta ima isključivo pravo korištenja i raspolaganja patentom, što potvrđuje i obavljena registracija kod Zavoda za patentiranje jedne države.

Primjer knjiženja patenta: Pravni subjekt E je kupio patent. Za kupljeni patent plaćen je iznos od 120.000 KM u koji je uračunat PDV (102.564 + 17.436 PDV). Usluge advokata za registraciju licence iznose 3.500 KM. Usluge advokata nisu u sistemu PDV-a. Taksa za registraciju patenta kod suda iznosi 2.700 KM.

Knjiženje kod kupca:
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Nematerijalna sredstva u pripremi
015
108.764


Potraživanja za PDV
270
17.436


   Dobavljači u zemlji
432

120.200

   Obaveze prema fizičkim licima za    
   naknade po ugovoru
466

6.200

Za nabavku licence2.
Patenti, licence i zaštitni znakovi
011
108.764


   Nematerijalna sredstva u pripremi
015

108.764

Za stavljanje patenta u upotrebu
Knjiženje kod prodavca:
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Kupci u zemlji
211
120.000


   Patenti, licence i zaštitni znakovi
011

102.564

   Obaveze za PDV
470

17.436

Za prodani patent2. 
Transakcijski račun
200
120.000


   Kupci u zemlji  
211

120.000

Za naplaćeno potraživanjeRevalorizacija imovine i pojam

Pod revalorizacijom se podrazumjeva naknadno vrednovanje sredstava sa ciljem usklađivanja njihove knjigovodstvene vrijednosti.
Revalorizacija kao kategorija se odnosi na stalna sredstva ali ne na stalna sredstva u pripremi i van funkcije, ni na dugoročna potraživanja, ulaganja i kredite.

"Kada se neka stavka nekretnina, postrojenja i opreme revalorizuje, tada treba revalorizovati cjelokupnu grupu nekretnina, postrojenja i opreme kojoj to sredstvo pripada." ( paragraf 36. MRS - 16)

Revalorizacijom stalnih sredstava vrši se usklađivanje i očuvanje vrijednosti kapitala, na taj način što se vrši usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti sa tržišnom vrijednosti kapitala. Sam obračun treba prihvatiti kao povećanje stalnih sredstava i njihove ispravke vrijednosti. Drugim riječima, povećanje dugovne strane stalnih sredstava i povećanje njihove ispravke vrijednosti za isti koeficijent priznate inflacije, daje rezultat revalorizacionog efekta, što se vidi iz primjera koji slijedi.

Primjer knjiženja: Prema izvršenoj revalorizaciji, 31.12.2009. godine utvrđeno je da:
   - revalorizacija građevinskih objekata iznosi 30.000 KM, revalorizacija njihove ispravke vrijednosti 18.000 KM
   - revalorizacija opreme 19.000 KM a revalorizacija njihove ispravke vrijednosti 11.400 KM
  
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Građevinski objekti
021
30.000


Oprema i postrojenja
022
19.000


Ispravka vrijednosti građ.objekata
0291

18.000

Ispravka vrijednosti opreme i postr.
0292

11.400

Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava
3300

19.600

Za efekte revalorizacije stalnih sredstavaKnjiženje-Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima karakterišu obaveze nastale na osnovu kupovine trgovačke robe ili tzv. trgovinske obaveze koje nastaju iz osnova kratkoročnog zaduženja prema dobavljačima. Ostale obaveze prema dobavljačima su obaveze nastale po svim drugim osnovama kao npr. transportnih usluga, carina, PTT usluga i dr.

Obaveze prema dobavljačima se evidentiraju u iznosu umanjenom za sve ugovorene novčane popuste. U slučaju da se plaćanje izvrši nakon roka do kojeg je odobren popust mora se izvršiti i uplata korištenja dodatnog popusta i to na konto rashoda - izgubljeni popusti.

Primjer knjiženja: Za izgradnju poslovnog prostora, a u skladu sa donesenom odlukom, nabavljen je materijal u vrijednosti od 125.000,00 KM. Obaveze su plaćene  sa žiro-računa.
Red.broj
Opis
Konto
Duguje
Potražuje
1.
Potraživanje za PDV
Sirovine i materijal
Dobavljači u zemlji
Za nabavku materijala
270
101
432

21.250
125.000146.250
2.
Dobavljači
Žiro-račun
Za plaćenu fakturu
432
200
146.250

146.250

3. travnja 2014.

Kompenzacija primjer

Izjava o kompenzaciji se provodi između dva privredna subjekta koji imaju međusobna potraživanja i obaveze. Kompenzacija se može obaviti:
  • ako su oba potraživanja ugovorena u novcu ili drugim zamjenjivim stvarima istog roda i kvaliteta
  • ako su oba potraživanja dospjela
Uz navedene uslove za provođenje kompenzacije potrebna je pismena izjava o kompenzaciji bar jednog od učesnika. Primjer kompenzacije i besplatan obrazac je prikazan ispod al ink za preuzimanje u Word formatu kao i obično se nalazi na dnu članka.


IZJAVA O KOMPENZACIJI PRIMJER


POVJERILACDUŽNIK
pravno lice
trans.račun
ident.broj
telefon

Na osnovu člana 12.st.2 i 3. Zakona o finansijskom poslovanju (Službeni list R BiH, broj 5/95) i člana 336. do 343 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list R BiH, broj 2/92), izjavljujemo da smo saglasni za kompenzaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:Dospjele obaveza povjeriocaDospjele obaveze dužnika
Red.brojBroj računaDatum računaIznosRed.brojBroj računaDatum računaIznos
1.1.
UKUPNOUKUPNO

Iznos za kompenzaciju :  KM.

Razliku (saldo) u iznosu od  KM, će XXX doo 
platiti na transakcijski račun u roku od 8 dana po prihvatanju kompenzacije ili ponovo kompenzirati u nastavku poslovnih odnosa.
Izjava o kompenzaciji je rađena u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.            POVJERILAC                                                                                   DUŽNIK 

_______________________   Cazin, 03.04. 2014.godine          _____________________

Ukoliko ste zadovoljni sa primjerom kompenzacije, link za preuzimanje u Word formatu je OVDJE.