Follow on FB

6. ožujka 2014.

Kako se piše ugovor o djelu

S obzirom na situaciju koja je danas, dobro je da čovjek nađe bilo kakav posao. Ukoliko ste neko koga žele zaposliti samo zbog neke usluge potrebno je napraviti ugovor o djelu.
Ugovor o djelu je kao i bilo koji drugi ugovor o radu samo što njegova obaveza trajanja završava sa ispunjenjem zadatka ili usluge od strane izvršioca posla.
Ispod ćemo objaviti Ugovor o djelu primjer i u prvom članu treba promjeniti opis potrebe ili usluge koja se treba izvršiti a link za preuzimanje ugovora objavljen je ispod primjera.

Ugovor o djelu primjer:  


UGOVOR O DJELUZaključen dana__________godine između _________________________, zastupan po direktoru ___________________ (u daljem tekstu: Naručilac) i _____________ iz _______________, kao izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvršilac).


I

Naručilac naručuje da se za njegove potrebe izvrše poslovi prijema pošte, kancelarijski poslovi  i poslovi čuvanja imovine metodom redovnog obilaska imovine.


II

Ugovor vrijedi za period od ______________ do _____________ godine.


III

Izvršilac se obavezuje da će posao iz tačke I ovog ugovora završiti u roku, na način i pod uslovima ovog ugovora.


IV

Naručilac posla se obavezuje da će Izvršiocu izvršiti isplatu naknade za izvršeni posao u neto iznosu od __________ KM mjesečno kada za to bude platežno sposoban.


V

U slučaju spora nadležan je sud u __________.


VI

Ovaj ugovor se zaključuje u dva istovrsna primjerka i to po jedan za svaku ugovornu stranu.
      Izvršilac posla                                                                                    Direktor
__________________                                                              ____________________

Dokument u wordu možete preuzeti na sljedećem linku Ugovor o djelu