Follow on FB

30. ožujka 2014.

Kako se piše cesija i primjer

Cesija se definiše na sljedeći način:
Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima povjerilac (cedent) može svoja potraživanja od dužnika (cesusa) prenijeti na drugog povjerioca (cesionara). Cesija se provodi na osnovu ugovora između povjerioca.

Cesija primjer je vidljiva ispod a link za preuzimanje Ugovora o cesiji se nalazi na dnu članka.

UGOVOR O CESIJI 

(Ustupanje potraživanja)
zaključen dana ________________ godine u ____________________ između:
1. Cedenta – raniji povjerilac: _____________________________________________
2. Cesionara - novi povjerilac: _____________________________________________
3. Cesusa – dužnik : _____________________________________________________
o sljedećem:
Član 1.
Utvrđuje se da Cedent ima novčana potraživanja po osnovu ____________________________
____________________________________________________________________________
od _____________________ godine od Cesusa u iznosu od KM ______________________
( i slovima: ________________________________________________ ).
Član 2.
Ovim Ugovorom Cedent ustupa Cesionaru svoja potraživanja od Cesusa u ukupnom iznosu od
KM ____________________ ( i slovima: _____________________________________ ).
Cedent ustupa Cesionaru sljedeća potraživanja:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Član 3.
Cedent ovim ustupanjem potraživanja Cesionaru izvršava svoje obaveze po osnovu ___________
Ugovora ____________________________________________________________ zaključenog
______________________ godine, između Cedenta i Cesionara.
Cedent zadržava sva ostala prava iz odnosa sa Cesusom a naročito _______________________
_____________________________________________________________________________ .
Član 4.
Sa preuzimanjem potraživanja od Cedenta, Cesus izmiruje svoje obaveze kod Cesionara po
osnovu zahtjeva od ______________________ godine.
Član 5.
Na sve što ovim Ugovorom nije predviđeno primjenjuju se važeći zakonski propisi.
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove riješava nadležni sud u __________________ .
Član 7.
Ovaj Ugovor sačinjen je u _____________ istovjetna primjera od kojih svaka ugovorna
strana zadržava po _________ .
CEDENT
___________________
CESUS
____________________
CESIONAR
__________________

Link za preuzimanje dokumenta u Word formatu Cesija primjer.
Treba napomenuti da je asignacija veoma slična cesiji. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima jedan pravni subjekt (asignant) može dati pismenu izjavu drugom pravnom licu (asignatu) da plati određen iznos trećem pravnom subjektu (asignatoru). Knjiženja su ista kao i kod cesije.