Follow on FB

30. ožujka 2014.

Kako se piše cesija i primjer

Cesija se definiše na sljedeći način:
Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima povjerilac (cedent) može svoja potraživanja od dužnika (cesusa) prenijeti na drugog povjerioca (cesionara). Cesija se provodi na osnovu ugovora između povjerioca.

Cesija primjer je vidljiva ispod a link za preuzimanje Ugovora o cesiji se nalazi na dnu članka.

UGOVOR O CESIJI 

(Ustupanje potraživanja)
zaključen dana ________________ godine u ____________________ između:
1. Cedenta – raniji povjerilac: _____________________________________________
2. Cesionara - novi povjerilac: _____________________________________________
3. Cesusa – dužnik : _____________________________________________________
o sljedećem:
Član 1.
Utvrđuje se da Cedent ima novčana potraživanja po osnovu ____________________________
____________________________________________________________________________
od _____________________ godine od Cesusa u iznosu od KM ______________________
( i slovima: ________________________________________________ ).
Član 2.
Ovim Ugovorom Cedent ustupa Cesionaru svoja potraživanja od Cesusa u ukupnom iznosu od
KM ____________________ ( i slovima: _____________________________________ ).
Cedent ustupa Cesionaru sljedeća potraživanja:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Član 3.
Cedent ovim ustupanjem potraživanja Cesionaru izvršava svoje obaveze po osnovu ___________
Ugovora ____________________________________________________________ zaključenog
______________________ godine, između Cedenta i Cesionara.
Cedent zadržava sva ostala prava iz odnosa sa Cesusom a naročito _______________________
_____________________________________________________________________________ .
Član 4.
Sa preuzimanjem potraživanja od Cedenta, Cesus izmiruje svoje obaveze kod Cesionara po
osnovu zahtjeva od ______________________ godine.
Član 5.
Na sve što ovim Ugovorom nije predviđeno primjenjuju se važeći zakonski propisi.
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove riješava nadležni sud u __________________ .
Član 7.
Ovaj Ugovor sačinjen je u _____________ istovjetna primjera od kojih svaka ugovorna
strana zadržava po _________ .
CEDENT
___________________
CESUS
____________________
CESIONAR
__________________

Link za preuzimanje dokumenta u Word formatu Cesija primjer.
Treba napomenuti da je asignacija veoma slična cesiji. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima jedan pravni subjekt (asignant) može dati pismenu izjavu drugom pravnom licu (asignatu) da plati određen iznos trećem pravnom subjektu (asignatoru). Knjiženja su ista kao i kod cesije. 

26. ožujka 2014.

Punomoć za podizanje dokumenata

Prethodno smo objavili primjer punomoći za zastupanje i za još slične potrebe. Danas vam dajemo primjer punomoći za podizanje dokumenata. Prikazat ćemo vam primjer a link za preuzimanje u Word formi se nalazi odmah ispod primjera.
U primjeru punomoć je za preuzimanje dokumenata tipa diplome i ostalih obrazaca iz škole. Vi možete po svojoj potrebi izmijeniti te podatke.

Primjer punomoći za preuzimanje dokumenata:


Punomoć - ovlaštenje Kojom ja ______ /______/______ iz _______, ul.__________, JMB _________________, broj L.K. ___________ ovlašćujem _____________, rođenog __.__.____.godine ,JMB __________________ broj L.K. __________, da može umjesto mene podići diplomu i svu dokumentaciju vezano za moje ime u J.U. „______________“ .
   

               
                   Ova punomoć važi od dana ovjere.

                                                                                                                        Punomoć dao:                  Grad, _____._____.2014.godine                                                         ____________________
                                                                                                                      /Ime i prezime/
Punomoć u Word formatu možete preuzeti Punomoć - ovlaštenje za podizanje dokumanata.

24. ožujka 2014.

Kako znati vrijednost web stranice

Vrijednost web stranice se uglavnom ogleda u elementima seo optimizacije. Prije svega broj posjetitelja je važan zatim ključna riječ koja opisuje vašu stranicu.
SEO optimizacija web stranice podrazumjeva u kratkim crtama: brzinu stranice, upotreba meta opisa do 147 znakova, opis stranice, upotreba alt opisa za slike, zatim korištenje h1, h2 i h3 tagova...i mnogo mnogo drugih stvari.
Mnogo je elemenata koji određuju vrijednost stranice a opet jedan od najbitnijih je originalan i kvalitetan sadržaj.

Postoji mnogi servisa koji procjenjuju web stranice i daju prilično tačno njenu vrijednost. Moja preporuka je www.siteprice.org

Na Siteprice možete saznati koliko vrijedi vaša web stranica ili nečija druga. Pored procjene vrijednosti pokazuje i koliko stranica u prosjeku zarađuje na osnovu reklamiranja oglasa.

6. ožujka 2014.

Kako se piše ugovor o djelu

S obzirom na situaciju koja je danas, dobro je da čovjek nađe bilo kakav posao. Ukoliko ste neko koga žele zaposliti samo zbog neke usluge potrebno je napraviti ugovor o djelu.
Ugovor o djelu je kao i bilo koji drugi ugovor o radu samo što njegova obaveza trajanja završava sa ispunjenjem zadatka ili usluge od strane izvršioca posla.
Ispod ćemo objaviti Ugovor o djelu primjer i u prvom članu treba promjeniti opis potrebe ili usluge koja se treba izvršiti a link za preuzimanje ugovora objavljen je ispod primjera.

Ugovor o djelu primjer:  


UGOVOR O DJELUZaključen dana__________godine između _________________________, zastupan po direktoru ___________________ (u daljem tekstu: Naručilac) i _____________ iz _______________, kao izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvršilac).


I

Naručilac naručuje da se za njegove potrebe izvrše poslovi prijema pošte, kancelarijski poslovi  i poslovi čuvanja imovine metodom redovnog obilaska imovine.


II

Ugovor vrijedi za period od ______________ do _____________ godine.


III

Izvršilac se obavezuje da će posao iz tačke I ovog ugovora završiti u roku, na način i pod uslovima ovog ugovora.


IV

Naručilac posla se obavezuje da će Izvršiocu izvršiti isplatu naknade za izvršeni posao u neto iznosu od __________ KM mjesečno kada za to bude platežno sposoban.


V

U slučaju spora nadležan je sud u __________.


VI

Ovaj ugovor se zaključuje u dva istovrsna primjerka i to po jedan za svaku ugovornu stranu.
      Izvršilac posla                                                                                    Direktor
__________________                                                              ____________________

Dokument u wordu možete preuzeti na sljedećem linku Ugovor o djelu

3. ožujka 2014.

Kako otvoriti obrt u BiH

Danas nije teško otvoriti obrt, postupak je gotov u par koraka. Navest ćemo potrebnu dokumentaciju za otvaranje obrta u BiH, tačnije u Cazinu ali ovaj postupak vrijedi i za ostale gradove u FBiH.

Potrebno je otići u Općinu na šalter Službe za privredu i poljoprivredu, u Cazinu je šalter 7. Obrt se može otvoriti za bilo koju djelatnost, informatičku, knjigovodstvenu i slično i obrt može otvoriti lice koje ima stručno zvanje za djelatnost koju otvara. Kako možete otvoriti knjigovodstveni servis isto tako možete otvoriti i frizerski salon i bilo koju drugu radnju. Razlika je samo u poslovnom prostoru. Prednost imaju informatičari jer mogu djelatnost obavljati u stambenom prostoru u kojem žive a ostale djelatnosti zahtijevaju prilagođen prostor a više o tome pročitajte ispod u Izjavi o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova.

Ako želite otvoriti obrt ne morate ići u Općinu već samo preuzmite dokumente koje ćemo objaviti u ovom članku i ispunjene odnesite u Službu za privredu i poljoprivredu.

Potrebna su vam tri glavna dokumenta koja možete preuzeti ispod:
Troškovi otvaranja obrta iznose 200,00 KM. To su ukupni troškovi za pokretanje vašeg posla a ostali troškovi idu u sklopu organizacije za vaš budući obrt. Sretno.