Follow on FB

4. veljače 2014.

Ugovor o radu primjer na određeno

Ugovor o radu važi za teritoriju Federacije BiH koji se može korigovati prema potrebama firme za koju se pravi ugovor. Ovo je primjer za Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ukoliko vam odgovara forma ugovora prikazana ispod, Ugovor o radu možete preuzeti na sljedećem linku UGOVOR O RADU NA ODREĐENO.

Ostale obrasce za slične potrebe se nalaze na linku OSTALI BESPLATNI OBRASCI.

Primjer ugovora:


doo «FIRMA» CAZIN
Cazinskih brigada bb
Cazin


Broj:U - ______/2014.
Datum: 01.01.2014. god.

Na osnovu člana 142. Zakona o radu ("Sl. Novine F BiH" broj 43/99), a skladu sa opštim aktima Društva zaključuje se slijedeći:
                                                     
U G O V O R   O  R A D U

Između poslodavca doo «FIRMA» Cazin i zaposlenika   PREZIME (IME oca) IME,  JMBG 0000000000000

I. Zaključavanje ugovora o radu

Član 1.

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od 01.01.2014. do 31.03.2014. godine.

Član 2.

Zaposlenik je otpočeo sa radom dana 01.01.2014. godine na osnovu ovog ugovora.

Član 3.

Zaposlenik će obavljati poslove ADMINISTRATIVNOG RADNIKA doo «FIRMA» Cazin.

Član 4.

Zaposlenik će poslove iz člana 3.ovog ugovoraa obavljati  u sjedištu doo «FIRMA» Cazin.

II.               Radno vrijeme

Član 5.

Zaposlenik će raditi u punom radnom vremenu od 40 sati sedmično. Radno vrijeme je jednokratno od 8,00 do 16,00 sati. Neradni dani su subota i nedelja.

III.              Plaće i naknade

Član 6.

Za obavljanje poslova iz člana 3. ovog ugovora, kada zaposlenik radi u redovnom radnom vremenu, određuje se plaća u visini od 600,00 KM i doprinosima u skladu sa zakonom.

Član 7.

Poslodavac se obavezuje da plaću i naknade iz člana 6. i 7.ovog ugovora isplaćuje mjesečno prema njegovoj likvidnosti, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Prilikom isplate plaće poslodavac se obavezuje zaposleniku uručiti pismeni obračun plaće, a zaposlenik prihvata da pojedinačne plaće nisu javne.

IV. Odmor i odsustva

Član 8.

Zaposlenik koji radi sa punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta. Vrijeme iz stava 1. ovog člana ne uračunava se u radno vrijeme.

Član 9.

Između  dva  uzastopna  radana  dana  zaposlenik  ima  pravo  na  dnevni  odmor  u  trajanju od 12 sati.

Član 10.

Sedmični odmor zaposlenik će koristiti neprekidno u trajanju od 24 sata. Sedmični odmor iz stava 1. ovog člana zasposlenik će koristiti nedeljom.                                      .    

Član 11.

Godišnji odmor zaposlenika određuje se u trajanju od 20 radnih dana.                                       .

V. Zabrana takmičenja zaposlenika sa poslodavcem

Član 12.

Zabranjuje se zaposleniku da bez odobrenja poslodavca,za svoji ili tuđi račun zaključuje poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.

VI. Prestanak ugovora o radu

Član 13.

Ovaj ugovor o radu prestaje iz razloga propisanih članom 86. ZOR. Ako ugovor o radu otkazuje zaposlenik ili poslodavac otkazani rok traje 30 dana.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu i bez poštivanja otkazanog roka iz predhodnog stava, kada, zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili  zbog neispunjavanja obaveza iz ovog govora, nastavak radnog odnosa nije moguć.
Ovaj ugovor o radu prestaje 31.03.2014. godine.

VII. Otpremnica

Član 14.

Zaposlenik nema pravo na otpremninu.


VIII. Drugi uslovi rada

Član 15.

Na druge uslove i odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom primjenjuje se zakon, kolektivni ugovor i pravilnik o radu.

Član 16.

Ovaj ugovor zaključen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava po 2 primjerka.                                                                                                                          Zaposlenik
          doo «FIRMA» Cazin
_________ ___________________                                                       ___ _________________
                                                                                                                         Prezime Ime