Follow on FB

21. veljače 2014.

Kako napisati odluku o sniženju cijena

Odluku o sniženju cijena je potrebno napraviti prije nivelacije cijena. Navest ćemo primjer odluke u kojoj se snižava cijena robe sa istekom roka trajanja za 50% od maloprodajne cijene. Važno je da dopunite član prema vašem Statutu Društva koji se odnosi na nivelaciju. Ukoliko vam odgovara primjer odluke o sniženju cijena u maloprodaji, možete je preuzeti na linku ispod primjera ili na linku SVI OBRASCI.

Primjer odluke u maloprodaji:


Na osnovu člana __. stav __. tačka __). Statuta Društva ___________, direktor Društva na dan 22. 02. 2014. god. donosi


ODLUKU


O SNIŽENJU CIJENA  

I

Odlukom se usvajaju 50% niže cijene, u odnosu na maloprodajne cijene iz važećeg Cjenovnika Društva______________.


II

Roba koja se snižava za procenat iz člana I je roba čiji rok trajanja ističe u roku maksimalno 15 dana.


III

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se ovlaštena lica i zadužuju se da izvrše popis robe prije sniženja i formiraju nove maloprodajne cijene.
IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjena iste počinje od dana izršene nivelacije i postavljenih sniženih cijena na vidljivo i odgovarajuće mjesto.                                                                                                                     Direktor:

                                                                                                         ____________________

Preuzmite na linku Odluka o sniženju cijena