Follow on FB

12. veljače 2014.

Goodwill i kako se knjiži

Goodwill je nematerijalno sredstvo. Mnogi pišu pogrešno kad upisuju "Goodwil" ili "Godwil", dok je ispravan termin Goodwill. Spada u nematerijalna sredstva i za razliku od ostalih, stiče se iz poslovne kombinacije.

Goodwill se po mnogo čemu razlikuje od drugih nematerijalnih sredstava. Goodwill se ne može pojedinačno prodati kao sredstvo i njegova vrijednost isključivo zavisi od procijenjene vrijednosti koju je izvršio sticatelj. Prema MSFI-3, goodwill se ne amortizuje. Njegova vrijednost se može smanjivati u skladu sa MRS-36 ali samo po procjeni samog privrednog subjekta. Sticatelj jednom godišnje testira vrijednost goodwilla da bi utvrdio ima li promjene u njegovoj vrijednosti.

Primjer: Pravni subjekt Grafika kupio je sve dionice Birotehnike po tržnoj cijeni od 460.000 KM, čime je Birotehnika postala podružnica Grafike. Menadžment Grafike je zajedno sa stručnim timom izvršio procjenu fer vrijednosti i obaveza Birotehnike, te je utvrđeno da na dan sticanja u posjed Birotehnike postoji pozitivna razlika između troška sticanja i procjene vrijednosti Birotehnike a to se može u skladu sa MRSI-3 računovodstveno tretirati kao goodwill. To se vidi iz sljedećeg primjera:
OpisKontoKnjig. vrijednostProc. fer vrijednostRazlika
Građevinski objekti021200.000250.00050.000
Oprema022130.000140.00010.000
Ispr. Vrijednosti stalnih sredst.029-45.000-50.000-5.000
Sitan inv. autogume i ambalaža10335.00040.0005.000
Proizvodnja u toku11027.00030.0003.000
Proizvodi u skladištu12015.00019.0004.000
Transakcijski račun i blagajna20010.50010.500-
Kupci u zemlji21175.00075.000-
Ukupno aktiva447.500514.50067.000
Dionički kapital300-367.500
Dugoročni krediti413-30.000-30.000-
Dobavljači u zemlji uzeti u zemlji432-50.000-50.000-
Ukupna pasiva447.500-80.000
Procj. Vrijedn. Neto imovine434.500
Troškovi sticanja460.000
Goodwill01225.500

U privrednom subjektu Grafika, u računovodstvenoj evidenciji, vrijednost kupovine dionica iskazuje se u punom trošku sticanja.
Red.brojOpisKontoIznos u KM
DugujePotražuje
1.Potraživanja od povezanih pravnih lica70460.000
Transakcijski račun200460.000
Za trošak sticanja dioničkog kapitala

U poslovnim knjigama Birotehnike, prodavaoca cjelokupne vrijednosti dioničkog kapitala kojim činom je postala podružnica Grafike, sredstva, kapital i obaveze i dalje ostaju u punom iznosu kao i prije prodaje dioničkog kapitala ali je došlo do promjene vlasništva i statusa. Kada se vrši konsolidacija financijskih izvještaja Grafike i Birotehnike na nivou firme Grafika, izvršit će se sljedeća eliminacija:
Red.brojOpisKontoIznos u KM
DugujePotražuje
1.Građevinski objekti2150.000
Postrojenja i oprema2210.000
Isprav. Vrijednosti stalnih sredstava295.000
Sitan inventar, auto gume, ambalaža1035.000
Proizvodnja u toku1103.000
Gotovi proizvodi na skladištu1204.000
Dionički kapital300367.500
Goodwill1225.500
Udjeli u pravna lica u grupi

Ako se pretpostavi da je u navedenom primjeru privredno društvo Grafika u cijelosti kupilo Birotehniku, nakon čega je ova pristala postojati kao pravni subjekt Grafika, izvršit će se knjiženje kako slijedi:
Red.brojOpisKontoIznos u KM
DugujePotražuje
1.Građevinski objekti21250.000
Postrojenje i oprema22140.000
Ispravka vrijednosti stalnih sredstava2950.000
Sitan inventar, auto gume, ambalaža10340.000
Proizvodnja u toku11030.000
Gotovi proizvodi na skladištu12019.000
Transakcijski račun, blagajna20010.500
Kupci u zemlji21175.000
Dugoročni krediti uzeti u zemlji41330.000
Dobavljači u zemlji43250.000
Goodwill1225.500
Transakcijski račun200460.000
Za kupovinu Birotehnike

U slučaju kada se prilikom navedene poslovne transakcije jedan poslovni subjekt gasi, tada se u ovom primjeru kod firme Grafika, u poslovnim knjigama iskazuje goodwill koji je rezultat više plaćenog iznosa u odnosu na fer vrijednosti stečenih sredstava. Cjelokupna kupljena imovina knjiži se po procjenjenoj fer vrijednosti.