Follow on FB

10. siječnja 2014.

Kako se vrši obračun plata i knjiženje plate

Svaki pravni subjekat ima obavezu da vrši obračun plata zaposlenih koje su najvećim dijelom nastale na osnovu izvršenih usluga od strane zaposlenika tokom obračunskog razdoblja.
Prema važećim zakonskim propisima , obračun i isplata plata i naknada plata podrazumjeva i obavezu obračunavanja i plaćanja poreza na plate, kao i doprinosa za socijalno osiguranje zaposlenika.

Kako se izračunava plaća? Dati ćemo obračun plaća primjer: 

Obračunate su neto plate za protekli mjesec u ukupnom iznosu od 80.000 KM, kao i neto naknade plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i bolovanja od 42 dana u iznosu od 9.000 KM. Porez na plate i naknade plata iznosi 4.450 KM ( 4.000 na plate i 450 na naknade plata ), a ukupni doprinosi iznose 57.850 KM na plate. Obračunate su i isplaćene naknade plata za bolovanje preko 42 dana u iznosu od 2.500 KM. Isplata zaposlenim izvršena je iz blagajne, a uplata poreza i doprinosa sa žiro-računa.

U ovom primjeru obračuna plata prikazujemo kako se vrši knjiženje a sami obračun ćemo u daljem objavljivanju prikazati u excel formi i dati vam opciju besplatnog downloada.

Red br.
Opis
Konto
Duguje
Potražuje
1.
Plate – bruto
Obaveze prema zaposlenim – neto plate
Obaveze za poreze i doprinose na plate
Za obračunate plate i naknade
320
450
451
151.300

89.000
62.300
2.
Ostala kratkoročna potraživanja
Obaveze prema zaposlenim
Za obračunatu naknadu a bolovanje
228
450
2.500

2.500
3.
Blagajna
Transakcijski račun
Za podignutu gotovinu
205
200
91.500

91.500
4.
Obaveze prema zaposlenim
Blagajna
Za isplatu plata i naknada
450
205
91.500

91.500
5.
Obaveze za poreze i doprinose na platu
Transakcijski račun
Za uplaćene poreze i doprinose
451
200
62.300

62.300
 

Šema knjigovodstvenog evidentiranja plata zaposlenika u zemlji

Opis
Duguje konto
Potražuje konto
Trošak plata za rad u zemlji
520
450
Obaveze za neto plate u zemlji

451
Obaveze za porez na plate (10%)

4521
Obaveze za doprinose za PIO (23%)

4522
Obaveze za zdravstveno osiguranje (16,5%)

4523
Obaveze za doprinos za nezaposlene (2%)

450
Obaveze za neto plate u zemlji (obustave)

Obaveze za doprinose iz plata (31%)


Obaveze za doprinose na platu (10,5%)

Trošak posebnog poreza – naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5%)

4514
Obaveze za porez – naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5%)

4512