Follow on FB

30. siječnja 2014.

Kako napisati ugovor o zakupu poslovnog prostora

Forma ugovora o zakupu poslovnog prostora ili ugovora o iznajmljivanju je u prethodnim člancima objašnjena. Zbog toga nećemo opisivati šta ugovor mora da sadrži već ćemo iznijeti primjer ispod. Ukoliko vam odgovara ovakva forma slobodno skinite ugovor na sljedećem linku. Ugovor o zakupu

Mjesta koja su boldirana u dokumentu i podatke banke izmjenite sa svojim podacima.

Primjer ugovora o zakupu prostora:

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA


Sačinjen između (Ime i Prezime iz Grada , opština XXXX) kao zakupodavca i ("Firma" doo, Grad)  kao zakupoprimca, kojeg zastupa direktor (Ime i Prezime.)

=========================================================================

Član 1.

Predmet Ugovora je zakup poslovnog prostora površine 30 m², na adresi  __________________________

Član 2.

Zakup po ovom Ugovoru teče  od  01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine tj. u trajanju od jedne godine.

Član 3.

Mjesečni iznos zakupnine iznosi =300,00 KM, a zakupoprimac se obavezuje isti uplaćivati na račun zakupodavca kod HYPO BANKE broj 0000000000000000 poziv na broj 00-0000000-0 , najkasnije do 20-tog u mjesecu.

Član 4.


Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane dužne su sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora, a isti je prilog ovog Ugovora.

Član 5.

Zakupoprimac snosi troškove prilagođavanja objekta za potrebe registrovane djelatnosti, kao i redovnog održavanja, opremanja i popravke koje su potrebne za svakodnevno funkcionisanje poslovnog prostora.

Član 6.

U slučaju štete koja nastane u poslovnom prostoru, istu snosi zakupoprimac, ako je nastala nesavjesnim i neodgovornim ponašanjem zaposlenog osoblja.

Član 7.

Zakup prestaje po dogovoru ugovornih strana ili ako jedna od ugovornih strana ne ispoštuje odredbe ovog Ugovora.

Član 8.


Zakupoprimac nema pravo poslovni prostor, koji je predmet ovog Ugovora izdati u podzakup.

Član 9.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka, a u slučaju nemogućnosti rješavanja eventualnih sporova sporazumno, nadležan je Opštinski sud u Grad.Z A K U P O DA V A C                                                                                 Z A K U P O P R I M A C 

____________________               Grad, __________ 2014.godine             _____________________