Follow on FB

3. listopada 2012.

Kako napisati seminarski rad

Da bi se napisao dobar seminarski rad potrebno se prije svega da shvatimo od čega se sastoji seminarski rad. Seminarski rad treba imati uvod, zatim centralni dio rada i na kraju zaključak.

Seminarki rad treba imati metodološki:
         Sadržaj (uraditi automatski sadržaj)
         Uvod
         Centralni dio rada
         Zaključak
         Literaturu

 Što se tiče tehničkog uputstva kako napisati seminarski rad, on se sastoji od sljedećeg:
- Naslovne strane
- Sadržaja
- Radnog teksta (uvod,glavna tema i više posebnih poglavlja)
- Zaključak
- Prilog, ukoliko postoji u radu
- Literatura/Bibliografija 

Kako izgleda seminarski rad prikazano je u sljedećim tezama:
- Vrsta papira : standardni bijeli A4 papir
- Margine: po 2,5cm sa lijeve i desne strane
- Vrsta slova: Times New Roman veličine 12 tačaka
- Prored između redova je 1,5pt ili 1pt
- Za pisanje naslova poglavlja koristi se Heading 1 stil, dok za podnaslove se koristi Heading 2 stil...
- Svaka stranice se numeriše osim naslovne strane

Naslovna strana seminarskog rada sadrži sljedeće:
- Naziv univerziteta  veličine 16pt
- Naslov rada se ispisuje (bold) slovima veličine 18pt
- Ime i prezime studenta napisati pri dnu naslovnog lista, sa lijeve strane, slovima veličine 16pt
- Ime i prezime profesora se piše sa desne strane u istom redu kao i ime studenta
Prilikom pisanja seminarskog rada potrebno je umetnuti fus note (označava bilješku, napomenu stavljenu na dno stranice teksta), stavljaju se pri dnu stranice i označava bibliografske reference.
Navođenje literature je obavezno koja se nalazi na kraju rada, a kako se piše literatura prikazano je sljedećim primjerom:
- Debre,R., Uvod u mediologiju, Beograd, Clio, 2000. godine (vrijedi za knjige)
- Dostupno na: http://www.xxxxxxxxxxxx.com/ba/hr (vrijedi za internet)
- Petrić,D.,Bez ograničenja, BUG, oktobar/2008, broj 191. (za časopise) 
Primjer seminarskih radova se može naći na bezbroj internet stranica.