Custom Search

24. travnja 2014.

Kako se piše molba za posao u DM

Leave a Comment
Prethodno smo napisali kako se piše molba za posao u školi a sad ćemo dodati primjer molbe za posao u svrhu apliciranja na radno mjesto u DM trgovački lanac ili možete isti primjer iskoristiti za prijavu na posao u neki drugi trgovački lanac. Primjer molbe kao i obično se nalazi u Word formatu.

Primjer molbe za posao u DM

Ime /Ime oca/ Prezime
Adresa:
Grad:
Tel:
Mob:                                                                                                             DM trgovački lanac
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        77000 BIHAĆPREDMET: Molba za prijem u radni odnos.-


                     Rođena sam 20.05.1988.godine u Cazinu gdje i živim a nastanjena u ulici Trg zlatnih ljijljana S/25, 20m udaljenosti od prostora gdje DM planira otvoriti svoju trgovinu. Živim još sa roditeljima, u Cazinu sam završila osnovnu i srednju informatičku školu i položila vozački ispit za vozilo "B" kategorije.

                     Po završetku školovanja zasnovala sam  radni odnos u preduzeću "MS-LOJIĆ" doo CAZIN i radila sam od 01.12.2008. do 26.04.2010.godine na poslovima pomoćnog skladištara , te na zaduženju robe, formiranja cijena (kalkulacijama) i na mjestu prodavačice (kasirke) a zbog smanjenja obima posla sam morala napustiti firmu, što znači da sam upućena u poslove koje bih mogla obavljati i u Vašoj trgovini bez prethodne obuke.

                      Budući da dobro poznajem rad na računaru, vrste robe i njene karakteristike (jer sam i sama Vaš kupac), poznajem kupce (svoje mještane), komunikativna sam, društvena, mogla bih doprinijeti boljem plasmanu Vaše robe na našem prostoru iako ime "DM" govori samo za sebe, na obostrano zadovoljstvo.

                      Očekujući povoljno rješenje ove molbe, unaprijed Vam se zahvaljujem.          

                       S poštovanjem.                                                                                                              PODNOSIOC MOLBE
                                                                                                            __________________
  Cazin, 14.10.2010.godine                                                                    
                             
Primjer molbe za posao možete preuzeti na OVDJE i ne zaboravite pogledati ostale besplatne obrasce na dijelu stranice SVI OBRASCI.

Read More...

17. travnja 2014.

Sporazumni raskid ugovora o radu primjer

Leave a Comment
Obrazac sporazumni raskid ugovora o radu možete preuzeti u Word formatu i prepraviti po vašim potrebama.
Sporazumni ugovor je jedan od načina prestanka radnog odnosa. Ova vrsta ugovora je inicirana od strane poslodavca ili od strane radnika i mora biti potpisan od obje strane. Jedna od negativnih strana ove vrste ugovora je ta što potpisivanjem radnik može biti uskraćen za neka svoja prava kao što je naknada sa Biroa za zapošljavanje i slično. Sve ovisi o tačkama navedenim u ugovoru.

Primjer ugovora:

Dana 30.06.2009.godine u prostorijama preduzeća "XXXX"  doo CAZIN, direktor preduzeća i uposlenica Ćxxxxxxxxxx /Bxxx/ Valentina, sklopili su:

U  G  O  V  O  R
o sporazumnom prestanku radnog odnosa


Član 1.

"XXXX" doo CAZIN kojeg zastupa direktor ______________, kao poslodavac i uposlenica Ćxxxxxxxxxx /Bxxx/ Valentina rođena 02.03.1983.godine, sporazumno su raskinuli Ugovor o radu  sklopljenim dana 01.12.2008.godine.

Član 2.

Imenovana će sa 30.06.2009.godine biti odjavljena kod kantonalnog zavoda za PIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Član 3.

Dana 30.06.2009.godine imenovana je razdužena sa svim zaduženjima u preduzeću (HTZ oprema, akontacija i sl.), te nema nikakvih obaveza prema preduzeću.

Član 4.

Poslodavac ima obavezu uposlenici obračunati  LD zaključno sa 30.06.2009.godine, te isti isplatiti najkasnije do 15.07.2009.godine.

Član 5.

03.07.2009.godine imenovana je preuzela  radnu knjižicu, diplomu o završenoj školi i kontrolni list javljanja na zavod za zapošljavanje.

Član 6.

Potpisivanjem ovog Ugovora prestaju sve obaveze uposlenice prema poslodavcu, odnosno poslodavca prema uposlenici (osim u članu 4. ovog Ugovora).

Član 7.

Za rješavanje eventulanih sporova po ovom Ugovoru nadležan je Opštinski sud Cazin.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan,
a treći primjerak zadržava Zavod za PIO, poslovnica Cazin.


            UPOSLENICA                                                                        POSLODAVAC

 _____________________                                                          _____________________

Link za preuzimanje obrasca u Word formatu Sporazumni raskid ugovora o radu primjer.


Read More...

13. travnja 2014.

Ugovor o radu na neodređeno

Leave a Comment
U sklupu naše kategorije Ugovori dajemo vam primjer ugovora o radu na neodređeno. Link za preuzimanje dokumanta u Word formatu se nalazi ispod primjera ugovora.
Ugovor je upotrebljavan na području Federacije BiH za obavljanje posla u djelatnosti trgovine.

Primjer:

Na osnovu člana 142. Zakona o radu ("Sl. Novine F BiH" broj 43/99), a skladu sa opštim aktima Društva zaključuje se slijedeći:

UGOVOR O RADU
na neodređeno vrijeme


između  poslodavca  "X X X"  doo  CAZIN,  Kapići bb  u  daljem  tekstu   Društvo   i   Zaposlenika Txxxx /Rxxxx/ Mxxxx iz  Cazina, 77220 ,  općina  CAZIN,  JMB xxxxxxxxxxxxx,(u daljnjem tekstu Zaposlenik).
Član 1.

Ovaj Ugovor se zaključuje na NEODREĐENO vrijeme.

Član 2.
Zaposlenik će obavljati slijedeće poslove:
- trgovac  u  objektu  supermarketa,  odnosno  svi  poslovi  vezani  za  prodaju i naplatu robe iz prodajnog
  asortimana Društva,
- svi drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora,  koji su vezani za uspješno obavljanje
   poslova iz djelatnosti Društva.      
Član 3.

Zaposlenik će poslove iz člana 2. ovog Ugovora obavljati na teritoriji Unsko Sanskog Kantona, odnosno Općine Cazin, a u skladu sa potrebama i poslovnim ciljevima Društva.
Član 4.

Zaposlenik će sa radom na navedenim poslovima početi dana 01.12.2010.godine.

Član 5.

Trajanje radne sedmice, njen početak i završetak te raspodjela radnog vremena uređuje se Pravilnikom o radu i preraspodjelom radnog vremena.
Član 6.

Pauzu tokom radnog dana, dnevni odmor između dva radna dana, sedmični odmor, te godišnji odmor Zaposlenik će koristiti sukladno odredbama Zakona o radu usklađeno sa prirodom djelatnosti Društva.

Član 7.

Za obavljene poslove iz člana 2. ovog ugovora Poslodavac će Zaposleniku isplaćivati osnovnu plaću i sve pripadajuće doprinose i poreze na plaću u skladu sa ovim Ugovorom i odnosnim propisima.
U ukupno primanje uključena je plata Zaposlenika sa svim porezima i doprinosima na platu i iz neto plate koja će iznositi 809,00 KM, naknade troškova dnevnica, toplog obroka, goriva kao i svih drugih primanja koja po važećim propisima pripadaju Zaposleniku.
Plaću i ukupna primanja iz stava 1.ovog člana, Poslodavac će Zaposleniku isplaćivati u rokovima određenim Pravilnikom o plaći, kao i za druge zaposlenike.

Član 8.

Ovaj ugovor sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih se jedan (1) primjerak uručuje Zaposleniku, a tri primjerka Društvo zadržava za svoje potrebe (dosije Zaposlenika, obračunska služba i jedan primjerak za potrebe državnih organa).

                   
               DIREKTOR                                                                                        ZAPOPSLENIK
    ____________________                                                                          _____________________

Preuzmite Ugovor o radu na neodređeno.


Read More...

9. travnja 2014.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici primjer

Leave a Comment
Kao i obično dajemo vam primjer ugovora o beskamatnoj kratkoročnoj pozajmici. Primjer je u Word formatu gdje možete prepraviti stavke u vašu korist. Link za preuzimanje ugovora o pozajmici se nalazi na kraju članka.

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici primjer:


U  skladu  sa  odredbama  člana  557. do člana 566. Zakona  o  obligacionim  odnosima i  čl. 4
stav 1.točka 7. Zakona o finansijskom poslovanju, vlasnik ________ (u daljem tekstu: davalac pozajmice) i "_____________" tr CAZIN (Udaljem tekstu:korisnik) zaključili su dana 12.03.2012.godine,U  G  O  V  O  R
o kratkoročnoj beskamatnoj pozajmici sredstavaČlan 1.

Ovim Ugovorom regulišu se obaveze i prava ugovorenih strana po osnovi davanja i korištenja kratkoročne pozajmice, novčanih sredstava, za obrtna sredstva.

Član 2.

Davalac pozajmice će uplatiti  na transakcijski račun korisnika broj: ______________  iznos od KM = 5.000,00, slovima: pethiljada i  00/100.
Sredstva iz stava 1. ovog člana daju se beskamatno.

Član 3.

Korisnik se obavezuje da će izvršiti povrat pozajmice po dogovoru sa davaocem pozajmice, putem poslovne banke kod koje davalac pozajmice ima tekući račun ili isplatom gotovine vlasniku na blagajni preduzeća, kada to preduzeću bude najviše odgovaralo.

Član 4.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Cazinu.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka, za svaku ugovorenu stranu po jedan i  poslovnu banku jedan primjerak.
    KORISNIK POZAJMICE                                                         DAVALAC POZAJMICE

_________________________                                                    _______________________

Ugovor o pozajmici u Word formatu možete besplatno preuzeti OVDJE.


Read More...

5. travnja 2014.

Kako se piše odluka o normativu u ugostiteljstvu

Leave a Comment
Nudimo vam primjer kako se pišu normativi u ugostiteljstvu a link za preuzimanje normativa u Word formatu se nalazi na kraju članka.

Normativ primjer:

Vlasnik ugostiteljske radnje ___________ CAZIN, ID ____________ je dana 01.07.2010.godine donio:


O  D  L  U  K  U 
o normativima toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića, vina i sladoleda


Član 1.

Normativ za utrošak sirovina u procesu proizvodnje toplih napitaka određuje se na bazi iskustvenih saznanja.

Član 2.

Utvrđuju se sljedeći normativi po vrstama proizvoda (toplih napitaka):

1. KAFA
                - kafa mljevena  1000 gr za 140 kom (7,14 gr/kom),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom),
                - električna energija 0,3 kW/kom,
                - mlijeko (10 ml/kom),
                - voda 60 ml/kom,
                - šlag 10 gr.

2. ČAJ
                - jedna filter vrećica (bilo koje vrste),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom),
                - električna energija 0,3 kW/kom,
                - voda 200 ml/kom. 

3. NES caffe
                - nescaffe 1 x 18 gr (18 gr/kom),
                - mlijeko (150 ml/kom),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom), 
                - električna energija 0,3 kW/kom.

4. TOPLA ČOKOLADA
                - čokolada u prahu 1 x 25 gr (25 gr/kom),
                - mlijeko (150 ml/kom),
                - šećer ugostiteljski 2 x 7 gr (14 gr/kom),
                - šlag 10 gr.

Član 3.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama alkoholnih pića: 

1. Sve vrste alkoholnih pića za originalna  tvornička pakovanja (konjak, štok, votka,
    lavov, loza, rum, viski, jegermeister idr.):       
                - pakovanje od 1,00 lit = 33 kom (0,03 lit/kom),
                - pakovanje od 0,75 lit = 25 kom (0,03 lit/kom),
                - pakovanje od 0,50 lit = 23 kom (0,03 lit/kom).Član 4.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama vina: 

1. Sve vrste vina za originalna  tvornička pakovanja (crna, bijela, roza):       
                - pakovanje od 1,00 lit =   5 kom (0,20 lit/kom),
                - pakovanje od 1,00 lit = 10 kom (0,10 lit/kom).

Član 5.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama bezalkoholnih pića: 

1. Sve vrste bezalkoholnih pića za originalna  tvornička pakovanja (sokovi):  
                - pakovanje od 1,00 lit = 5 kom (0,20 lit/kom).


Član 6.

Određuju se sljedeći normativi za prirodni cijeđeni sok od narandže i grejpa: 

1. Cijeđeni sok od narandže i grejpa:
    - narandža 1 kg = 2 x 0,20 lit soka,
    - grejp       1 kg = 2 x 0,20 lit soka.    
  

Član 7.

Određuju se sljedeći normativi po vrstama sladoleda (sve vrste): 

                - sladoled 1000gr= 21 kugla (1 kugla=47,62 gr)

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____________                                                                         VLASNIK 

Cazin, 01.07.2010.godine                                                             ________________


Ukoliko ste zadovoljni sa primjerom normativa u ugostiteljstvu možete dokument preuzeti na sljedećem linku NORMATIV.
                                                                                                       

Read More...

4. travnja 2014.

Kako se knjiži patent i pojam

Leave a Comment
Patent je ekskluzivno pravo koje pripada određenom fizičkom ili pravnom licu na osnovu vlastitog izuma. Nosilac patenta ima isključivo pravo korištenja i raspolaganja patentom, što potvrđuje i obavljena registracija kod Zavoda za patentiranje jedne države.

Primjer knjiženja patenta: Pravni subjekt E je kupio patent. Za kupljeni patent plaćen je iznos od 120.000 KM u koji je uračunat PDV (102.564 + 17.436 PDV). Usluge advokata za registraciju licence iznose 3.500 KM. Usluge advokata nisu u sistemu PDV-a. Taksa za registraciju patenta kod suda iznosi 2.700 KM.

Knjiženje kod kupca:
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Nematerijalna sredstva u pripremi
015
108.764


Potraživanja za PDV
270
17.436


   Dobavljači u zemlji
432

120.200

   Obaveze prema fizičkim licima za    
   naknade po ugovoru
466

6.200

Za nabavku licence2.
Patenti, licence i zaštitni znakovi
011
108.764


   Nematerijalna sredstva u pripremi
015

108.764

Za stavljanje patenta u upotrebu
Knjiženje kod prodavca:
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Kupci u zemlji
211
120.000


   Patenti, licence i zaštitni znakovi
011

102.564

   Obaveze za PDV
470

17.436

Za prodani patent2. 
Transakcijski račun
200
120.000


   Kupci u zemlji  
211

120.000

Za naplaćeno potraživanje
Read More...