Follow on FB

24. svibnja 2016.

Obrazac za izlazak iz sustava PDV-a

AAA doo
OIB: 12345678901
 10000 Zagreb
                                                                            Porezna Uprava Trešnjevka
                                                                           Stara Trešnjevka 2
                                                                           10000 Zagreb

Predmet: Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a

Zbog smanjenja ostvarenog promet oporezivih isporuka u 2013. koje su manje od 230.000,00 kn (bez  PDV-a) molim da mi se u skladu s čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u odobri izlazak iz sustava PDV-a te da me se briše iz registra obveznik PDV-a.

Zagreb, 01.siječnja 2014.


Podnositelj Zahtjeva


––––––––––––––––––––

Obrazac u wordu skinite ovdje = Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a - DOWNLOAD!

Lijep pozdrav

23. ožujka 2016.

Kako ispuniti ugovor o radu na neodređeno vrijeme - obrazac

Kako ispuniti ugovor o radu na neodređeno vrijeme?! Slobodno kopirajte sljedeće, ili isto u WORD dokumentu možete downloadati na dnu članka:

Između _____________________________________________________________________
(Naziv i sjedište poslodavca)
OIB ____________________ kojeg zastupa ________________________(dalje: Poslodavac)
i __________________________________________________________________________
(Ime i prezime, prebivalište radnika)
OIB ____________________(dalje: Radnik) dana _________________________sklopljen je
(Datum)

UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

I.                   Opće odredbe

1.      Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava, obveze i odgovornosti na radu između Poslodavca i Radnika.
2.      Ovim Ugovorom radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova ________________________________________________________________________
(Naziv poslova ili kratki opis ili popis poslova)
3.      Ugovorne stranke ugovaraju probni rad Radnika u trajanju od ____________.
(Navesti broj mjeseci)
4.      Mjesto rada Radnika je u ____________________, a u slučaju potrebe Poslodavca i u
(Navesti mjesto rada)
nekom drugom mjestu na području Republike Hrvatske.
5.      Pored poslova navedenih u točki 2. ovog Ugovora Radnik će obavljati i druge poslove prema nalogu Poslodavca, a koji su u skladu s naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos.
6.      Radnik počinje s radom ____________________.
(Navesti datum)


II.                Plaće i naknade

1.      Za realizaciju preuzetih obveza iz točke I.2. Radniku pripada osnovna bruto plaća u iznosu od ___________ kn.
2.      Isplata plaće obavljat će se jedanput mjesečno i to najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.
3.      Uz plaću navedenu u točki II.1. ovog ugovora Radniku pripada i stimulativni dio plaće u iznosu od _____________ kn bruto mjesečno.
4.      Radnik ima pravo na povećanu plaću za:
-          otežane uvjete rada                                                                                             _______%
-          rad u dane blagdana i neradne dane utvrđene
zakonom i za rad na dan Uskrsa                                                             _______%
-          rad nedjeljom                                                                                          _______%
-          noćni rad                                                                                                 _______%
-          prekovremeni rad                                                                                    ________%
-          za rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada                         ________%


III.             Troškovi i naknade

1.      Radnik ima pravo naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, u visini propisanoj zakonom.


IV.              Radno vrijeme i godišnji odmor

1.      Radnik će raditi u (nepotrebno precrtati) punom-nepunom radnom vremenu od _______ sati tjedno.
2.      Radno vrijeme određuje se (nepotrebno precrtati) jednokratno-dvokratno, te počinje u _____ sati i završava u _____ sati.
3.      U tijeku rada Radnik ima pravo koristiti dnevni odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.
4.      Tjedni odmor Radnik će koristiti _______________________________.
5.      Radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od _________________.


V.                 Čuvanje poslovne tajne

1.      Radnik se obvezuje da će za vrijeme trajanja Ugovora o radu, a i njegovog prestanka čuvati sve poslovne tajne Poslodavca i njegovih komitenata prema neovlaštenim osobama, koje su po svojoj prirodi povjerene i zaštićene, a koje su mu bile povjerene ili koje je mogao saznati na poslu.


VI.              Otkaz ugovora o radu

1.      Ovaj Ugovor mogu redovito ili izvanredno otkazati i Poslodavac i Radnik pod uvjetima propisanim zakonom.
2.      U slučaju kad Poslodavac redovito otkazuje, otkazni rok iznosi __________, a u slučaju kad redovito otkazuje Radnik otkazni rok je ___________.


VII.           Zabrana natjecanja radnika sa poslodavcem

1.      Radnik ne smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti 
koju obavlja poslodavac (zakonska zabrana natjecanja).
2.      Ako radnik postupi protivno zabrani iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac može od radnika tražiti naknadu pretrpljene 
štete ili može tražiti da se sklopljeni posao smatra sklopljenim za njegov račun, odnosno da mu radnik preda zaradu ostvarenu iz takvoga posla ili da na njega prenese potraživanje zarade iz takvoga posla.
3.      Pravo poslodavca iz stavka 2. ovoga članka prestaje u roku tri mjeseca od dana kada je
 poslodavac saznao za sklapanje posla, odnosno pet godina od dana sklapanja posla.
4.      Ako je u vrijeme zasnivanja radnog odnosa poslodavac znao da se radnik bavi obavljanjem određenih poslova, a nije 
od njega zahtijevao da se prestane time baviti, smatra se da je radniku dao odobrenje za bavljenje takvim poslovima.
5.      Poslodavac može odobrenje iz stavka 1., odnosno stavka 4. ovoga članka opozvati, poštujući pri 
tome propisani ili ugovoreni rok za otkaz ugovora o radu.

VIII.        Ostala prava i obveze Radnika i Poslodavca
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


IX.              Zaključne odredbe

1.      Za slučaj spora stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u ___________________.
2.      Ovaj Ugovor stupa na snagu _________________.
3.      Ovaj je Ugovor sastavljen u 4 jednaka primjerka od kojih Poslodavac zadržava tri, a Radnik jedan primjerak.RADNIK                                            POSLODAVAC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazac za ugovor o radu na neodređeno vrijeme u Microsoft Wordu pronađite na sljedećem linku:

Download - obrazac - Ugovor o radu na neodređeno vrijeme!

Kako se piše s vama ili sa vama

Kako se piše s vama ili sa vama? Na web stranici Kakovodstvo potražite odgovore za sve gramatičke zavrzlame koje vas muče. Na ovo pitanje odgovor je:

Piše se: sa vama

Kako se piše sanjim i sa njim

Kako se piše sanjim i sa njim? Na ovoj web stranici potražite odgovore za sve gramatičke zavrzlame na koje tražite odgovor. Na ovo pitanje odgovor je:

Piše se: SA NJIM

Kako napisati račun dobiti i gubitka - obrazac

Definicija računa dobiti i gubitka bila bi sljedeća:


- Financijski izvještaj koji predočuje uspješnost poslovanja poduzeća u određenom vremenskom razdoblju
- Sadrži prikaz svih prihoda i rashoda, te ostvarenog financijskog rezultata u određenom obračunskom razdoblju
- Daje nam odgovor na pitanje je li poduzeće ostvarilo svoj financijski cilj
- Prikazuje poslovnu aktivnost poduzeća kroz određeno razdoblje
Skraćeni prikaz - primjer rezultata RDG-a.


Ovdje preuzmite obrazac za izradu računa dobiti i gubitka (RDG):

Download - OBRAZAC RAČUNA DOBITI I GUBITKA

25. veljače 2016.

Knjiženje grupe 14 Stalna sredstva namijenjena prodaji

U grupi konta, Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji prema Kontnom okviru za gospodarska društva nalaze se sljedeća konta:

14 - STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
140 - Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji
141 - Zemljište namijenjeno prodaji
142 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji
143 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji
144 - Investicijske nekretnine namijenjene prodaji
145 - Biološka sredstva namijenjena prodaji
146 - Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji
147 - Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
149 - Ispravak vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja

Na kontima grupe 14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji, iskazuju se nematerijalna sredstva, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka sredstva i ostala stalna sredstva koja su na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištenih sredstava, kao i sredstva poslovanja koje se obustavlja, u skladu sa MSFI 5.

Na kontu 149 - Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji, iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 - Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja.

MSFI 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, postavlja zahtjeve za priznavanje, vrednovanje i prezentaciju stalne imovine namijenjene prodaji, kao i zahtjeve za prezentaciju i objavljivanje u vezi sa prestankom poslovanja (poslovanjima koja prestaju).

MSFI 5 propisuje kriterije za klasifikaciju poslovanja kao obustavljena poslovanja i kriteriji za prezentaciju ovih poslovanja, pri čemu se zahtijeva da se rezultati (posljedice) prestanka poslovanja odvojeno prezentiraju u samoj bilanci uspjeha.

Primjer knjiženja

1. Preduzeće je odlučilo prodati sadašnju poslovnu zgradu zbog potrebe za većim poslovnim prostorom. Nabavna vrijednost zgrade je 1 000 000 KM, akumulirana amortizacija iznosi 200.000,00 KM. Kupljena je nova poslovna zgrada pa je dosadašnja raspoloživa za trenutnu prodaju. Poduzeće su aktivnosti na pronalaženju kupca, te se prodaja očekuje u razdoblju manjem od godinu dana.

2. Pošto su zadovoljeni potrebni uvjeti, poslovna zgrada će se klasificirati kao dugotrajna imovina namijenjena prodaji. Kako je utvrđena fer vrijednost poslovne zgrade umanjena za troškove prodaje u iznosu od 1.050.000 KM veća od njene knjigovodstvene vrijednosti od 800.000 KM.

Pronađen je kupac i poslovna zgrada je prodana za 1.100.000,00 KM.


knjizenje-grupe-14-stalna-sredstva-namijenjena-prodaji


Priznavanje sredstva namijenjenog prodaji vrši se u momentu njegovog stjecanja samo kada je ispunjen osnovni uvjet u vezi sa očekivanom prodajom u toku jedne godine kao i kada je vjerojatno da će u skorom periodu (period do tri mjeseca) biti ispunjeni ostali navedeni uvjeti (sredstvo dostupno za momentalnu prodaju i prezentirana pod uobičajenim tržišnim uvjetima započete aktivnosti iznalaženja kupca).

Ukoliko se navedeni uvjeti zadovolje poslije datuma bilance stanja, pravna osoba ne treba da klasificira stalno sredstvo (ili grupu za otuđenje) kao ono koje se drži za prodaju u financijskim izvještajima tekućeg perioda, već kao sredstvo koje se drži za potrebe korištenja.