Custom Search

Kako prijaviti nepoštivanje poreznih zakona u BiH

By // Nema komentara:
Napokon se mogu prijaviti slučajevi nepoštivanja poreznih zakona u BiH. Zaposleni radnici koji su neprijavljeni, primaju plaću ispod minimalca mogu, nadati se, očekivati "pravdu".
Kome i kako prijaviti nepoštivanje zakona o radu?

Porezna uprava Federacije BiH otvorila je besplatnu telefonsku liniju 080 020 333 putem koje građani imaju mogućnost da prijave nepoštivanja poreznih zakona, a da pritom ne moraju ostaviti svoje lične podatke.

Pozivom na besplatan telefonski broj 080 020 333 građani mogu prijaviti poreznu utaju, zapošljavanje neprijavljenih radnika, isplatu neto plaće „na ruke“ bez obračuna i uplate poreza i doprinosa, neizdavanje fiskalnih računa i druge oblike nepoštivanja poreznih zakona.

Također, putem ovog telefonskog broja građani mogu prijaviti i slučajeve nezakonitog poslovanja poreznih obveznika u cilju sticanja većeg profita i zloupotrebe humanitarne pomoći za lične potrebe pojedinaca, koji koriste stanje prirodne nesreće.

Besplatna telefonska linija otvorena je za rad sa građanima 24 sata.
Svi pozivi građana se snimaju, a zaprimljeni podaci bit će dostavljeni nadležnim sektorima na postupanje.

Objavljeno http://www.pufbih.ba/

Oblik i sadržaj ugovora o lizingu - leasing

By // Nema komentara:
Iz Zakona o lizingu i MRS 17 može se zaključiti da su subjekti obavezni sačiniti pisani ugovor o lizingu koji sadrži sljedeće odredbe:
 • Podatke o subjektima ugovora o lizingu ( davalac lizinga, korisnik lizinga i dobavljač predmeta lizinga )
 • Određenje da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu
 • Detaljno određenje predmeta lizinga
 • Vrijednost predmeta lizinga
 • Vrijeme trajanja lizinga koje ne može biti kraće od 6 mjeseci
 • Ukupan iznos lizing naknade
 • Iznos, broj i dospjelost pojedine lizing naknade
 • Mogućnost za otkup ili produženje ugovora o lizingu
 • Pravo davanja predmeta lizinga drugom na korištenju
 • Slučajevi koji će se tretirati kao neizvršenje obaveza od korisnika lizinga
 • Stopu zatezne kamate koja se plaća u slučaju neizvršenja obaveze
ugovor o lizingu

Pored navedenih elemenata ugovor o lizingu može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuje vrijeme, mjesto i način isporuke predmeta lizinga, rizici od kojih se predmet lizinga mora osigurati i način osiguranja, troškove transporta predmeta od strane najmodavca ili strane najmoprimca.

Prema Zakonu o lizingu, kao jedan od bitnih elemenata ugovora je naznaka da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu.

Dodjela bespovratnih sredstava za poplavljena područja BiH

By // Nema komentara:
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava privredne subjekte da FIRMA projekt, finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), poziva zainteresovana preduzeća da se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) namjenjenih očuvanju radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će biti usmjerena na sljedeće opštine: Doboj, Doboj Jug, Domaljevac-Šamac, Maglaj i Šamac.
poplave BiH

Ciljevi i svrha pomoći kroz bespovratna sredstva

FIRMA projekat će podržati preduzeća iz privatnog sektora koje su pretrpjela štetu uzrokovanu poplavama u opštinama Doboja, Doboj Jug, Šamac, Domaljevac-Šamac i Maglaj a koja spadaju ili u proizvodna ili uslužno-proizvodna (kompanije iz proizvodnog lanca vrijednosti) preduzeća. Namjera je da se pomogne preduzećima koja imaju pet (5) ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014) i koja su pretrpjela štetu od poplava. Cilj je obezbjediti pomoć kroz bespovratna sredstva onim kompanijama za koje ta podrška znači sprečavanje neminovnog gubitka tržišta, proizvodnih kapaciteta i radnih mjesta.

Cijeli tekst poziva možete vidjeti ovdje: Poziv za dostavljanje zahtjeva ili na linku http://firmaproject.ba/documents/Request.for.Applications.bhs.pdf

Kontakt informacije

Pitanja vezana za postupak dodjele bespovratnih sredstava se mogu poslati na e- mail adresu grants@firmaproject.ba (molimo da u predmetu elektronske pošte navedete „Pitanje o bespovratnim sredstvima FIRMA projekta“) ili pozovite ured FIRMA projekta u Sarajevu na tel: +387-33-567-030.

Informativni sastanci

FIRMA projekat će održati informativne sastanke u sljedećim gradovima i to po sljedećem rasporedu:

a) 6. avgusta u Doboju za preduzeća iz opština Doboj i Doboj Jug
Početak sastanka u 10:00 sati
Mjesto: Visoka Poslovno Tehnička škola, ul. Ozrenskih srpskih brigada br. 5A, Doboj

b) 7. avgusta u Šamcu za preduzeća iz opština Šamac i Domaljevac-Šamac
Početak sastanka u 10:00 sati
Mjesto: Mala sala hotela Plaža, Ul. Aleksandra Karađorđevića 26, Šamac

c) 12. avgusta u Maglaju za preduzeća iz opštine Maglaj
Početak sastanka u 11:00 sati
Mjesto: Sala Općinskog Vijeća, Dom Kulture Edhem Mulabdić, Maglaj

Izvor: http://komorabih.ba/

Nove cijene cigareta i akciza 2014 u BiH

By // Nema komentara:
Novo poskupljenje cigareta i priprema popisnih lista za akcizu je počelo.
Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prerađevina tj. oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i  duvana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužni su  na dan početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama tj. na dan 01.08.2014. godine prije početka prometovanja, popisati zalihe ovih duvanskih prerađevina i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO u roku od sedam dana tj. do 08.08.2014.godine.
Nove cijene cigareta i akciza 2014 u BiH

Sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duvana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužna su na zatečene zalihe  utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi (do 18.08.2014.), uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.
Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize  u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Ovo je definisano Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama čime je predviđen novi način oporezivanja duvana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa (izuzev cigareta pakovanih u paklice), čija primjena počinje 01.08.2014. godine i iste predstavljaju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duvanske prerađevine u Evropskoj uniji. Navedenim izmjenama Zakona predviđen je drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duvan za pušenje, te je u skladu sa članom 21d. stav (3) Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14), propisano da će akciza na duvan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

Popisna lista duhana za pušenje zatečenog na zalihama na dan 01.08.2014. godine

Popisna lista cigara i cigarilosa zatečenog na zalihama na dan 01.08.2014. godine

Nove cijene rezanog duhana

Preuzeto sa new.uino.gov.ba

Dodajemo da će potrošači sada pakovanje cigareta plaćati uglavnom za oko dvadeset feninga više, pa tako će Ronhill koštati 3,90 KM, Walter Wolf 3,70 KM, York 3,20 KM. Memphis koji je sa 3,90 KM otišao na 4 KM, Winston sa 3,60 na 3,70 KM, LD sa 3,20 na 3,30
Ugovor o zakupu stana primjer

By // Nema komentara:
Ugovor o zakupu stana i stambenih prostorija možete pogledati u primjeru ispod a link za preuzimanje kao i obično se nalazi na dnu članka.
Napominjemo da ovaj dokument kao i drugi ostali služe isključivo kao primjer i nije namjenjen daljem korištenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Primjer ugovora o zakupu stana:U     G     O     V     O     R
O ZAKUPU STAMBENIH PROSTORIJA

Zaključen u Bihaću , dana ________ godine između: _____________kao zakupodavca sa jedne strane i ______________________________________. kao zakupca sa druge strane, kako slijedi:

I
Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup stambeni prostor, koji se nalazi u dijelu postojeće stambene zgrade koja se nalazi u ul _________________________, ukupne površine ____________ m2.

II
Zakupac daje, a zakupoprimac prima u zakup stambeni prostor prostor koji je predmet ovog ugovora.

III
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme počev od _________ godine, sa kojim danom je zakupodavac dužan da preda zakupcu stambene prostorije na korištenje i upotrebu i daje se na rok od ________godine do _____________.godine.

IV
Zakupac je dužan za predmetne poslovne prostorije plaćati mjesečnu zakupninu u mjesečnom iznosu od _________ KM ( ____KM ).
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do _____________ u mjesecu.

V
Naknada za troškove korištenja prostorija i troškove tekućeg održavanja stambenih prostorija padaju na teret zakupca.

VI
Porez na zakup od predmetnih poslovnih prostorija, ovim ugovorom, pada na teret zakupca.

VII
Zakupac je dužan stambene prostorije držati i istim postupati po pravilima dobrog domaćina.
Zakupac je dužan o svom trošku na stambenim prostorijama izvršiti opravku, čiju potrebu je sam prouzrokovao.
Zakupac nema pravo bez odobrenja zakupodavca vršiti prepravke stambenih prostorija.

VIII
Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca predmetne stambene prostorije ili dio njih dati u pod zakup drugom licu.

IX
Po prestanku zakupa, zakupac je dužan da preda zakupodavcu stambene prostorije u stanju u kakvom bi izgledale da su održavane pažnjom dobrog domaćina.

X
Ovaj ugovor se može produžiti aneksom ugovora, a raskinuti prije ugovorenog roka na zahtjev zakupodavca.

X
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

         ZAKUPODAVAC:                                                                                    ZA K U P A C:                                                                        
                                                                                             
    ___________________                                                                               ___________________
                                                                                                       
Ugovor možete preuzeti na dijelu gdje se nalaze Svi obrasci ili u Word formatu na linku Ugovor o zakupu stana 

Dati avansi i kako se knjiži avans

By // Nema komentara:

Šta je najvažnije znati o avansu:

Na kontima grupe 15 - Dati avansi, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, robe i usluga.
Trgovac, obveznik PDV-a, stiče pravo na priznavanje ulaznog poreza za dati avans tek u onom obračunskom razdoblju kada je od primatelja avansa primio fakturu za dati avans, jer prema odredbi člana 110. Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, porezna faktura za avans je osnova za obračun izlaznog poreza kod prodavača primatelja avansa, a ulaznog kod kupca davatelja avansa.

Kada trgovac poslije isporuke dobra od dobavljača primi poreznu fakturu za isporuku dobara u kom se zaračunava cjelokupna isporuka, nezavisno o tome je li iznos u fakturi veći ili manji od iznosa datog avansa, faktura za avans se u poreznoj evidenciji poništava a faktura za primljena dobra unosi se na odgovarajući način u knjigu ulaznih faktura.

U slučaju kada je dati avans veći od iznosa u redovnoj fakturi za razliku avansa, primatelj avansa ispostavlja novu poreznu fakturu s naznakom "faktura-avans".
Dati avans predstavlja bruto naknadu iz koje preračunatom stopom ( 14,5299% ) treba izračunati iznos PDV-a. Ako je avans primljen u istom obračunskom periodu u kom je obavljena i isporuka, tada nema potrebe za ispostavljanje fakture za avans, nego porezna faktura za redovnu isporuku.

Primjer datog avansa i knjiženje:

Društvo nabavlja robu i za tu svrhu uplaćuje avans dobavljaču u iznosu od 1.170,00 KM. Dobavljač je ispostavio fakturu za primljeni avans. Poslije isporuke robe društvo je primilo fakturu dobavljača u iznosu od 1.170,00 KM ( 1.000 KM + 170 PDV )

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Avansi za robu
Transakcijski računi – domaća valuta
Za dati avans
1510
200
1.170,00

1.170,00
 2.
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za primljenu avansnu fakturu
272
1510
170,00
-170,00

3.
Roba u vlastitom skladištu
PDV u primljenim fakturama
Dobavljači u zemlji
Za primljnu fakturu od dobavljača
1320
270
432
1.000,00
170,00


1.170,00
4.
Dobavljači u zemlji
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za izmirenje fakture dobavljača iz avansa
432
272
1510
1.170,00
-170,00
-1.000,00

Pokreće Blogger.