Program zapošljavanja - poziv nezaposlenim osobama

By //
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju: Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu samozapošljavanja.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.

Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom općinskom birou za zapošljavanje ili nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMAda se prijave za učešće u Programu: Samozapošljavanja

Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) i namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada. Finansijska sredstva za programe se obezbjeđuju putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i federalnog zavoda za zapošljavanje. Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po kantonima Federacije BiH. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, pozivaju nezaposlene iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.

CILJNE GRUPE

1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na
evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, i to:

1a. Osobe sa onesposobljenjem (civilne, ratne vojne, civilne žrtve rata); Potreban dokaz: rješenje o
prestanku prava na invalidninu, i/ili na ortopedski dodatak, i/ili na dodatak za njegu i pomoć.

1b. Demobilizirani borci (koji su bili korisnici prava iz Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i
članova njihovih porodica). Potreban dokaz: rješenje o prestanku prava na novčanu naknadu.

2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih
osoba u FBiH, koje su teško zapošljive, i to:

2a. Osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.

2b. Osobe starosne dobi preko 40 godina, nezaposlene duže od 3 mjeseca u kontinuitetu; Potreban dokaz: uvjerenje o nezaposlenosti.

2c. Socijalno ugrožene osobe - korisnici prava na stalnu novčanu pomoć; Potreban dokaz: Rješenje izdato od Centra za socijalni rad.

2d. Bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, starosne dobi do 30 godina; Potreban dokaz: Rješenje
izdato od Centra za socijalni rad i/ili Doma za nezbrinutu djecu.

2e. Žrtve nasilja; Potreban dokaz: potvrda o statusu žrtve nasilja (sigurna kuca, mup, csr, nadležni Sud).

2f. Osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen. Potrebni dokazi: uvjerenja o nezaposlenosti i kućna lista.

2g. Osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja. Potreban dokaz: Rješenje izdato od
Centra za socijalni rad.

2h. Osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama. Potreban dokaz: Rješenje izdato od
Centra za socijalni rad.

POTICAJNE MJERE

Programom sufinansiranja samozapošljavanja je predviđeno da se sufinansira samozapošljavanje ciljne grupe nezaposlenih osoba u poljoprivredi ili malom biznisu, s ciljem potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i razvoju malih preduzeća. Samozapošljavanje u poljoprivredi ili malom biznisu podrazumijeva poticajna sredstva za registraciju poljoprivrednih gospodarstava ili malog biznisa za nezaposlene osobe koje imaju osnove pretpostavke za bavljenje istim. Nezaposlena osoba se obavezuje da će samostalnu djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci, izvršavati obaveze definirane odredbama Zakona o radu i izvršiti prijavu na obavezna osiguranja: penziono-invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti. Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi.

PREPORUKA SAVJETODAVCA

Kao uvjet za apliciranje na program, nezaposlena osoba treba obaviti savjetovanje u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje. Savjetodavac vrši procjenu opravdanosti za sudjelovanje u projektu u skladu sa osnovnim indikatorima projekta SSNESP - koliko će predmetno samozapošljavanje biti održivo?
Savjetodavac izdaje pozitivnu ili negativnu procjenu o opravdanosti za ućešće u programu. Nezaposlene osobe koje su dobile negativnu procjenu savjetodavca ne mogu sudjelovati u odnosnom programu. U slučaju negativne procjene, savjetodavac nije u obavezi da obrazlaže svoju odluku aplikantu.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Nezaposlene osobe koje žele učestvovati u programu samozapošljavanja podnose nadležnom općinskom birou za zapošljavanje:

• zahtjev i K3-1 obrazac

• dokaz/e da osoba koja aplicira ispunjava kriterije postavljene ciljne grupe

• izjavu da u protekle dvije godine nije koristio/la sredstva za samozapošljavanje iz podsticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih Službi za zapošljavanje ili drugih institucija.

• kopija CIPS osobne karte i prijava mjesta boravka.
Nezaposlene osobe koje su prethodno koristile podršku po bilo kojem programu SSNESP-a, ne mogu
sudjelovati u ovom Javnom pozivu.
Zahtjevi koji nisu u potpunosti popunjeni (uključujući i K3-1 obrasce ) ili zahtjevi sa nekompletnom
dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.
Obaveze nakon odobrenja sredstava Ukoliko se nezaposlenoj osobi odobri zahtjev, kao uvjet za potpis Ugovora sa Službom, nezaposlena osoba dostavlja, najdalje u roku od kalendarskih 40 dana:

• JS 3100 obrazac - kopiju obrasca prijave na obavezna osiguranja kod Poreske Uprave, osobe čije se
samozapošljavanje sufinansira (datum prijave na obavezna osiguranja ne smije biti prije datuma
odobrenja zahtjeva od strane komisije Službe.

• ovjerenu kopiju rješenja o registraciji obavljanja djelatnosti

• kopiju identifikacijskog broja

• broj računa registrirane djelatnosti kod poslovne banke

• sredstvo osiguranja avansnog plaćanja: bjanko mjenicu i mjeničnu izjavu

Sa podnosiocima zahtjeva kojima budu odobrena sredstva kantonalna/županijska služba za zapošljavanje zaključit će ugovor kojim će se utvrditi način finansiranja i prava i obaveze ugovornih strana.

Obaveze korisnika

U toku dvanaest (12) mjeseci, protekom svakog mjeseca, dostavljati dokaze o isplaćenim plaćama i
uplaćenim porezima i doprinosima (potpisane i ovjerene platne liste i specifikacije plaća ovjerene u
Poreskoj upravi); Obavjestiti nadležnu kantonalnu službu za zapošljavanje o svakoj promjeni koja se može odraziti na izvršenje ugovornih obaveza potpisnika ugovora u roku od 8 dana;
Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i
nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u
Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom
općinskom birou za zapošljavanje.

Pogledajte dokumente za javni poziv:

1.  Javni poziv za samozapošljavanje

2. Javni poziv za zapošljavanje


Rok za porezne prijave u BiH 2015

By //
Posao u knjigovodstvu je zaista stresan, posebno zbog rokova koji su prisutni...uvijek.
"Ovaj posao treba završiti do kraja mjeseca, prije 10-tog...!!!"
"Ova prijava mora da dođe prije 15-tog!"
"Po zakonu, trebali ste ovo predati prije 3 dana, žao mi je." :D

Da se ne bi desilo zakašnjenje ili bilo koji drugi propust, ne zaboravite koji su rokovi za podnošenje poreznih i drugih prijava u BiH za 2015:

Prijava poreza na imovinu

Prema kantonalnim zakonima o porezima, prijava poreza na imovinu (nekretnine) podnosi se do kraja januara 2015. godine, osim Tuzlanskog kantona gdje je propisan rok mjesec dana duži.

Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022)

Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima u 2014. godini poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do 28. februara 2015. godine.

Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (obrazac GPZ – 1052)

Godišnju prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti za 2014.godinu nosilac zajedničke djelatnosti podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do 28. februara 2015. godine.

Uz obrazac GPZ-1052 do istog roka podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.

Godišnja prijava poreza na dohodak (obrazac GPD – 1051)

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2014. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2015. godine.
Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost do istog roka podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053).
Također, do navedenog roka obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, prilažu Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054).

Prijava poreza na dobit za 2014. godinu (Obrazac PR-PD) podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 31. marta 2015. godine.

Rashodi - Financijski rashodi

By //
Prema MRS-u rashodi su sva smanjenja ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda nastala u obliku odliva ili smanjenja imovine a povećanja obaveza, koja za posljedicu ima smanjenje sopstvenog kapitala ili neto imovine. Ostvarenja rashoda je uvijek sračunato sa ciljem ostvarenja budućih prihoda.

Rashodi se dijele na:

  • Poslovne rashode,
  • Financijske rashode,
  • Ostale rashode.
Ono čemu ćemo danas dati značaja su financijski rashodi.

U preduzeću se javljaju određeni rashodi, tzv. finansijski rashodi, koji se zbog svoje prirode ne mogu svrstati u kategoriju troškova. Oni su uglavnom vezani za poslove finansiranja, a odnose se na kamate, kursne razlike, kasa-skonta odobrena za prijevremena plaćanja, otpise dugoročnih plasmana i slično.

Obračunata kamata se evidentira zaduženjem konta Rashodi kamata, a odobrenjem konta Obaveze po osnovu kamata ili konta Dobavljači.

Primjer:
1) Preduzeće je dobilo obračun kamate za tekući mjesec po kratkoročnom kreditu u iznosu
od 550 KM.
2) Preduzeće duguje dobavljaču iz inostranstva iznos od l 000 $ evidentiran po kursu od
1.500400 KM. Na dan izrade bilansa kurs dolara iznosi 1.599500 KM.
Obračunati i uknjižiti kursnu razliku.

Dnevnik knjiženja financijskih rashoda:

Financijski-rashodi


Otpis sumnjivih i spornih potraživanja

By //
Kada preduzeće nije u mogućnosti da naplati svoje potraživanje, onda ono podnosi tužbu sudu za prinudnu naplatu. U knjigovodstvu se takav kupac izdvaja i evidentira na konto Sporna potraživanja.

Ukoliko dužnik ode u stečaj, onda je povjerilac dužan da potraživanje od takvog kupca prenese na Sumnjiva potraživanja. Analiza naplativosti se provodi u sklopu predzaključnih knjiženja . Otpisivanje sumnjivih i spornih potraživanja se vrši indirektnom metodom, tj preko korektivnog konta Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i to tako da se zaduži odgovarajući konto ostalih rashoda, a odobri konto Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja. Ukoliko se sumnjivo i sporno potraživanje naplati, vrši se saldiranje konta Sumnjiva i sporna potraživanja sa kontom 

Ispravki vrijednosti. Ukoliko se na kontu Sumnjiva i sporna potraživanja, poslije saldiranja javi određeni saldo (zbog pogrešne procjene visine otpisa), onda se on nulira preko konta Ostali prihodi, odnosno Ostali rashodi.

Primjer:


  1. Potraživanje od kupca u iznosu od 15.000 KM je tuženo.
  2. Na ime troškova sudskog spora plaćen je iznos od 500 KM.
  3. Donesena je odluka da se otpiše dio potraživanja od kupca od 3.000 KM.
  4. Po odluci suda kupac je uplatio 14.000 KM.


Dnevnik knjiženja:Evidentiranje prihoda

By //
Prema MRS l8 prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja imovine, ili smanjenja obaveza koje imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanje kapitala po osnovu unosa vlasnika kapitala. Prihodi se ostvaruju: prodajom proizvoda, pružanjem usluga i korišćenjem imovine subjekta od strane drugih, čime se zarađuje kamata, dividenda ili tatlijema. Javljaju se u tri oblika:

- Poslovni prihodi,

- Finansijski prihodi i

- Ostali prihodi.

Poslovni prihodi dovode do povećanja ekonomske koristi. Poslovne prihode čine: prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe za sopstvene potrebe, povećanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, prihodi od premija, donacija i subvencija i drugi poslovni prihodi (prihodi od članarina, zakupnina i sl.).

Poslovni prihodi su vezani za obavljanje osnovne djelatnosti, tako da se na njihovu visinu može uticati kvalitetnim odlukama menadžmenta. Za razliku od njih, finansijski prihodi i ostali prihodi su važani za određene povoljnosti i slučajnosti. Tako da se na njih ne može značajnije uticati.

Finansijski prihodi nastaju na osnovu plasiranja novčanih sredstava na dugoročnom i kratkoročnom nivou, a čine ih prihodi od kamata i pozitivne kursne razlike.

Ostali prihodi predstavljaju dobitke i povećanje rezultata poslovanja koji nisu nastali na osnovu redovnih poslovnih aktivnosti. Čine  ih: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretn ina, postrojenja i opreme, dobici od prodaje materijala, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

Prihodi nastaju u redovnom poslovanju preduzeća. Oni se moraju alocirati na obračunske periode u kome su učinci proizvedeni i realizovani na tržištu. Vrednovanje prihoda može da se vrši:
- po sistem u  fakturisane  realizacije  i
- po sistemu naplaćene realizacije.

Vrednovanje prihoda po sistemu fakturisane realizacije podrazumijeva da je prihod ostvaren u momentu fakturisanja i isporuke proizvoda kupcima.
Po sistemu naplaćene realizacije u prihode  se uključuje samo realizacija koja je naplaćena.

Vrednovanje prihoda se, prema važećim propisima, vrši po sistemu fakturisane realizacije.

Prihodi se evidentiraju u knjigovodstvu na osnovu odgovarajuće  knjigovodstvene dokumentacije  (fakture, obračunske situacije).

Kako utvrditi dobit

By //
Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obavezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja.

Dobit nakon oporezivanja u bilanci uspjeha naziva se "neto dobit razdoblja", a u bilanci stanja prelaskom u sljedeće obračunsko razdoblje "neto dobit razdoblja" se iskazuje kao akumulirana (zadržana) dobit.
O upotrebi ostvarene dobiti odlučuju članovi društva na godišnjoj skupštini društva. Odabirom računovodstvenih politika i drugim procjenama, na visinu iskazane dobiti i na dividendnu politiku žnačajno utječe uprava društva. Prije utvrđivanja vlasničke naknade dio ostvarene dobiti se mora izdvojiti sa Zakonom i statutom određene namjene pa skupština u stvari odlučuje o upotrebi ostatka ostvarene dobiti.

Pod podjelom dobiti najčešće se podrazumjeva upotreba dobiti tekuće godine. Međutim, isplata dividende i naknade ulagačima moguća je i iz zadržanog dobitka i fonda rezervi društva, u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, statutom i odlukama vlasnika.
U tom smislu, za objavu vlasničke naknade važna je profitabilnost prethodnih i tekuće godine.

Pokreće Blogger.