Follow on FB

5. svibnja 2017.

Nadzorni inženjer, građenje kuće odnosno izvođenje brojnih radova

U današnje vrijeme kako bi se počela graditi kuća, potrebno je prije toga ispuniti više različitih koraka.

Potrebno je prije svega dobiti isprojektirati kuću i dobiti građevinsku dozvolu:

"Za ishođenje građevinske dozvole ovisno o kategoriji zgrade potrebno je priložiti sljedeće glavne projekte i potvrde nadležnih javnopravnih tijela da su projekti izrađeni u skladu s uvjetima istih tijela."

Kako projektirati i graditi kuću


Nakon što se kuća počne graditi, osim firme koja izvodi radove, potrebne su i usluge nadzornog inženjera odnosno ovlaštenog voditelja građenja (ukoliko izvoditeljska firma nema takvoga).

“U okviru zadaća svoje struke, voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja. Obzirom da se  konstrukterski radovi svrstavaju u skupinu pojedinih radova, a završni radovi u skupinu manje složenih radova (prema priznatim pravilima struke), slijedi da ovlašteni voditelj radova vodi izvođenje pojedinih i manje složenih radova.
Poslove vođenja manje složenih radova, osim ovlaštenog voditelja radova, može obavljati i voditelj manje složenih radova iz članka 28. stavak 2. Zakona. Stoga izvođač obrtnik, koji izvodi vanjsku stolariju, izolaciju ili zidarske radove koji se smatraju manje složenim radovima mora imati zaposlenog voditelja manje složenih radova. Pod pojmom zaposlene osobe misli se na osobu u radnom odnosu u skladu s propisima o radu.”
Preporučamo Vam poduzeće Quando d.o.o., za sve vaše radove, od prve lopate do krova.

26. listopada 2016.

Zahtjev za povrat PDV-a.

Zahtjev poreznoj upravi za povrat PDV-a.

Zagreb, 30. srpnja 2010.

Porezna uprava—Ispostava Medveščak
Draškovićeva 15, 10000 Zagreb
Tel. 01-4596-300.  Faks 01-4596-301

Poštovani,
S obzirom da nam je u tekućem obračunskom razdoblju iznos odbitka PDV pretporeza veći od porezne obveze, sukladno čl. 21 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95 do 94/09) i čl. 148 Pravilnika (NN 149/09), tražimo povrat razlike, kako slijedi:
Tvrtka:                         Tvrtka d.o.o.
Sjedište:                      Ulica 29, 10000 Zagreb.
OIB:                            12098476361.
Žiro račun:                   2484008-1863000160.
Iznos za povrat:           24.089,62 kn.
U prilogu vam dostavljamo PDV prijavu, knjige URa i IRa, te na uvid izvorne primljene i izdane račune.
Actarius Grupa d.o.o. pruža usluge knjigovodstva za TVRTKU d.o.o.  U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte na 092/109-7223, faks 01/382-0010, ili email ttt@ggg.com
Hvala.  Lijep pozdrav,

________(potpis)_________


Skini u word obliku:
Zahtjev poreznoj upravi za povrat PDV-a

Zahtjev za dodjelu OIB-a - kako dobiti OIB

Tvrtka d.o.o.
Ulica 2, 10000
Zagreb.
MB 1234567, MBS 080123456.
Direktor g. Ante Antić, 098/924-2411.
Knjigovodstvo: 098/924-2411, faks 01/382-0010.

Zagreb, 14. listopada 2009.

Porezna uprava—Ispostava Črnomerec.
Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb.
Tel. 01/3793-600.

ZAHTJEV ZA DODJELU OIB-a

Tvrtki TVRTKA d.o.o., upisanoj u registar Trgovačkog suda pod brojem (MBS) 080123456, i u Državni zavod za statistiku pod brojem (MB) 1234567, još nije dodjeljen Osobni identifikacijski broj (OIB), te stoga molimo naslov za dodjelu OIB-a.
U slučaju bilo kakvih pitanja, molim vas kontaktirajte nas na broj knjigovodstva 098/924-2411, faks 01/382-0010, ili direktora na 098/924-2411.
Hvala.

_________________________
Ante Antić, direktor
Tvrtka d.o.o.

Zahtjev za dodjelu OIB-a -word:


Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama

Tvrtka d.o.o.
Ulica 2, 10000 Zagreb
MB 2305151

Porezna uprava, Ispostava Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama

Sukladno čl. 17 Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. 117/04, 90/05, 57/06), daje se pregled prenesenih poreznih gubitaka koji su utvrđeni po godišnjim prijavama poreza na dobitak u razdoblju od 5 godina počevši od 2004. godine koje se koriste u Prijavi poreza na dobitak za 2009. godinu, i to:

2004
2005
2006
2007
2008
1. Preneseni porezni gubitak-
10,00
2. Dobit u poslovnoj godini-
10,00
3. Gubitak u poslovnoj godini10,00
-
4. Prijenos gubitka u naredno porezno razdoblje10,00
-

Voditelj računovodstva:


----------------------------


Download dokumenta u wordu

25. listopada 2016.

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema državi

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema državi:


Zagreb, 21. svibnja 2009.

Porezna uprava
Ispostava Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2
10000 Zagreb

Zahtjev za izdavanjem potvrde o nepostojanju duga prema državi

Molim naslov da mi izda potvrduo nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja.
Potvrda će se koristiti u svrhu ______________________________________________________.

Hvala.


___________________________
dr.sc. Goran Gašparović
Direktor
Actarius Grupa d.o.o.


Download u word obliku:


Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak

Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak prema odredbi čl. 47.st.3. Zakona o porezu na dohodak.

Ime i prezime i adresa radnje:  Petar Kuhar, Samobor, Visoka ul. 20.
Naziv i sjedište radnje:               Obrt za izradu cementnih glazura, „Graditelj“.
                                                           10 430 Samobor
OIB: 21111111112

Područni ured Zagreb
Ispostava Porezne Samobor
Trg kralja Tomislava 5

Predmet: Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak prema odredbi čl. 47.st.3. Zakona o porezu na dohodak

Rješenjem vaše ispostave od 01.01.2010. godine, utvrđena mi je obveza plaćanja mjesečnog predujma u svoti od 3.000,00 kn za obavljanje obrtničke djelatnosti strojna izrada cementnih glazura.
Budući da su ostvareni rezultati poslovanja za prva 3 mjeseca ove godine znatno lošiji nego u istom razdoblju prošle godine, sukladno odredbi čl. 47. st. 3. Zakona o porezu na dohodak, podnosim zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak od obrta i slodobnih zanimanja.
Za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. dohodak od obavljanja djelatnosti ostvaren je u svoti od 32.500,00 kn, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 75,70%. Do pada poduzetničke aktivnosti došlo je zbog gospodarske krize koja je osobito zahvatila graditeljsku djelatnost, što je uzrokovalo smanjenu potražnju za građevinskim uslugama završnih radova, zbog čega sam bio prisiljen raskinuti ugovor o radnom odnosu s tri zaposlena djelatnika.
Kako će zbog navedenih razloga i ostvareni dohodak na godišnjoj razini za ovu godinu biti manji, molim da mi se predujam porez na dohodak od obrta s dosadašnje obveze utvrđene rješenjem u svoti od 3.000,00 kn smanji na 975,00 kn mjesečno, prema iskazanim podatcima u izvatku iz poslovnih knjiga za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. koji se dostavlja u prilogu zahtjeva.


U Samoboru, 05.04.2012.                  


    
Podnositelj zahtjeva:
Petar KuharDownload dokumenta u wordu pronađite na sljedećem linku: