Custom Search

Spisak dužnika za porez u BiH

By // Nema komentara:
Objavljen je novi spisak dužnika po osnovu poreza i doprinosa od strane Porezne uprave FBiH zaključno sa danom 31.08.2014. godine. Ogroman je broj dužnika od kojih izdvajamo sa područja Cazina:
"CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" JU - 282.046,17 KM
"PAPILON" DOO - 85.372,39 KM
"CAZINKA" DOO - 185.462,45 KM
"SEN-DŽI" DOO - 173.517,15 KM
"BUDIN KOMERC" DOO - 66.173,54 KM
"HUREMAGIĆ" DOO - 137.266,73 KM
"BAJRIĆ ŠPED" DOO - 107.302,56 KM
"HD BIKAN" DOO - 104.169,11 KM
"GRAD OSTROŽAC" DOO - 87.516,45 KM

Spisak se nastavlja...  Ostale dužnike možete pogledati u nastavku ispod ili skinuti pdf dokument: Spisak dužnika po osnovu poreza i doprinosa sa 31.08.2014. godine.   

Posao u Poreznoj Upravi - Konkurs

By // Nema komentara:
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Poreznu upravu Federacije BiH, broj: 13/06/1-34-10-2435/14 od 02.09.2014. godine, direktor Porezne uprave Federacije BiH objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijem 10 (deset) volontera u
Poreznu upravu Federacije BiH

I      Središnji ured Sarajevo  -  ukupno 7 (sedam) volontera

  -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom,

-        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom,

-        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - fakultet kriminalističkih nauka ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom kriminalističkih nauka,

-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

II    Kantonalni porezni ured Sarajevo  - ukupno 3 (tri) volontera i to:


-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom

-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom

-        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

Uslovi:

Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-       VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski  fakultet, pravni fakultet, fakultet kriminalističkih nauka i fakultet društvenog smjera,
-       da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
-       da nemaju radno iskustvo duže od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
Prijava na Javni poziv, sa naznakom da li kandidat aplicira za Središnji ured ili Kantonalni porezni ured Sarajevo. Prijava treba da sadrži kontak telefon i adresu kandidata

Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od tri mjeseca)

Uvjerenje   nadležne   službe   za   zapošljavanje   da   se   kandidat   nalazi   na   evidenciji nezaposlenih osoba ( ne starije od tri mjeseca)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u Poreznu upravu Federacije BiH u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti pismeno obavješteni.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva, direktor Porezne uprave Federacije BiH će donijeti odluku o prijemu volontera, sa kojima će se zaključiti ugovor o obavljanju volonterskog rada. Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji može trajati najduže jednu godinu.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su u članu 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i članu 23. Zakona o volontiranju (Službene novine FBiH, broj:110/12 ).

Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva  u  dnevnim  listovima  (računajući  od  posljednje  objave),  putem  pošte, preporučeno na adresu:

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDIŠNJI URED SARAJEVO
Husrefa Redžića br. 4, Sarajevo
sa naznakom
«Javni poziv za prijem volontera u Poreznoj upravi Federacije BiH»

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.pufbih.ba/ba/info/obavjetenja/item/739-javni-poziv-za-prijem-volontera

Materijalni troškovi i kako se knjiže

By // Nema komentara:
Materijalni troškovi u praksi se najčešće evidentiraju po stvarnim nabavnim cijenama ili po standardnim cijenama za svaku vrstu materijala kako bi se što realnije mogla utvrditi vrijednost njihovog pojedinačnog troška.
Planske cijene se utvrđuju na početku obračunskog perioda, s tim da se planska vrijednost prilikom knjiženja utroška sirovina i materijala na kontu 511 mora svesti na stvarnu vrijednost utrošenog materijala korigovanjem za srazmjeran dio odstupanja od cijene.

U zavisnosti da li je odstupanje stvarnih od stalnih cijena pozitivno ili negativno, korekcija troškova sirovina i materijala će se izvršiti na sljedeći način:
- ako je odstupanje pozitivno, stalne cijene su veće od stvarnih, dugovaće konto 108 a potraživati konto 519
- ako je odstupanje negativno, stalne cijene su manje od stvarnih, dugovaće konto 519 a potraživati konto 108, odnosno konto 118 i 128

Zakon o porezu na dobit i prateći Pravilnik kao porezno priznate troškove prihvataju samo troškove materijala obračunate primjenom metodom ponderisanog troška. Ukoliko su troškovi obračunati po drugim metodama, na primjer FIFO, budu veći od troškova koji se dobiju ponderisanom metodom, ta razlika bi povećala osnovicu za obračun poreza na dobit.

Primjer knjiženja troškova materijala

Pravni subjekt je u inostranstvu kupio materijala u vrijednosti od 80.000 KM, s tim što su transportne usluge do granice zajedno sa PDV-om iznosile 6.100 KM, a od granice do skladišta kupca 4.430 KM. Carina na uvezeni materijal je 10%. Obaveza prema dobavljačima je odmah plaćena nakon primitka i uskladištenja materijala. Izdato je u proizvodnju  materijala u vrijednosti od 40.000 KM. Prodato je materijala sa zaliha u vrijednosti od 10.000 KM.

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Obračun troškova nabave
100
80.000


Dobavljači u zemlji
432

80.000

Za kupovinu mateijala u inostranstvu2.
Obračun troškova nabave
100
9.000


Dobavljači u zemlji
432

9.000

Za zavisne troškove nabave3.
Obračun troškova nabave
100
8.521


Ostale obaveze iz poslovanja
439

8.521

Za obračunatu carinu od 10%4.
Potraživanja za PDV
270
16.631


Obaveze za PDV
470

1.582

Ostale obaveze iz poslovanja
439

15.049

Za obračun ulaznog PDV-a5.
Zalihe sirovina i materijala
101
97.521


Obračun troškova nabave
100

97.521

Za evidentiranje zaliha6.
Obaveze za PDV
470
1.582


Ostale obaveze iz poslovanja
439
15.049


Transakcijski račun
200

16.631

Za plaćanje PDV-a7.
Dobavljači u zemlji
432
89.000


Transakcijski račun
200

89.000

Za plaćanje fakture8.
Utrošene sirovine i materijal
511
40.000


Zalihe sirovina i materijala
101

40.000

Za izdati materijal – stvarna cijenaKako prijaviti nepoštivanje poreznih zakona u BiH

By // Nema komentara:
Napokon se mogu prijaviti slučajevi nepoštivanja poreznih zakona u BiH. Zaposleni radnici koji su neprijavljeni, primaju plaću ispod minimalca mogu, nadati se, očekivati "pravdu".
Kome i kako prijaviti nepoštivanje zakona o radu?

Porezna uprava Federacije BiH otvorila je besplatnu telefonsku liniju 080 020 333 putem koje građani imaju mogućnost da prijave nepoštivanja poreznih zakona, a da pritom ne moraju ostaviti svoje lične podatke.

Pozivom na besplatan telefonski broj 080 020 333 građani mogu prijaviti poreznu utaju, zapošljavanje neprijavljenih radnika, isplatu neto plaće „na ruke“ bez obračuna i uplate poreza i doprinosa, neizdavanje fiskalnih računa i druge oblike nepoštivanja poreznih zakona.

Također, putem ovog telefonskog broja građani mogu prijaviti i slučajeve nezakonitog poslovanja poreznih obveznika u cilju sticanja većeg profita i zloupotrebe humanitarne pomoći za lične potrebe pojedinaca, koji koriste stanje prirodne nesreće.

Besplatna telefonska linija otvorena je za rad sa građanima 24 sata.
Svi pozivi građana se snimaju, a zaprimljeni podaci bit će dostavljeni nadležnim sektorima na postupanje.

Objavljeno http://www.pufbih.ba/

Oblik i sadržaj ugovora o lizingu - leasing

By // Nema komentara:
Iz Zakona o lizingu i MRS 17 može se zaključiti da su subjekti obavezni sačiniti pisani ugovor o lizingu koji sadrži sljedeće odredbe:
 • Podatke o subjektima ugovora o lizingu ( davalac lizinga, korisnik lizinga i dobavljač predmeta lizinga )
 • Određenje da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu
 • Detaljno određenje predmeta lizinga
 • Vrijednost predmeta lizinga
 • Vrijeme trajanja lizinga koje ne može biti kraće od 6 mjeseci
 • Ukupan iznos lizing naknade
 • Iznos, broj i dospjelost pojedine lizing naknade
 • Mogućnost za otkup ili produženje ugovora o lizingu
 • Pravo davanja predmeta lizinga drugom na korištenju
 • Slučajevi koji će se tretirati kao neizvršenje obaveza od korisnika lizinga
 • Stopu zatezne kamate koja se plaća u slučaju neizvršenja obaveze
ugovor o lizingu

Pored navedenih elemenata ugovor o lizingu može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuje vrijeme, mjesto i način isporuke predmeta lizinga, rizici od kojih se predmet lizinga mora osigurati i način osiguranja, troškove transporta predmeta od strane najmodavca ili strane najmoprimca.

Prema Zakonu o lizingu, kao jedan od bitnih elemenata ugovora je naznaka da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu.

Dodjela bespovratnih sredstava za poplavljena područja BiH

By // Nema komentara:
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava privredne subjekte da FIRMA projekt, finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), poziva zainteresovana preduzeća da se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) namjenjenih očuvanju radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će biti usmjerena na sljedeće opštine: Doboj, Doboj Jug, Domaljevac-Šamac, Maglaj i Šamac.
poplave BiH

Ciljevi i svrha pomoći kroz bespovratna sredstva

FIRMA projekat će podržati preduzeća iz privatnog sektora koje su pretrpjela štetu uzrokovanu poplavama u opštinama Doboja, Doboj Jug, Šamac, Domaljevac-Šamac i Maglaj a koja spadaju ili u proizvodna ili uslužno-proizvodna (kompanije iz proizvodnog lanca vrijednosti) preduzeća. Namjera je da se pomogne preduzećima koja imaju pet (5) ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014) i koja su pretrpjela štetu od poplava. Cilj je obezbjediti pomoć kroz bespovratna sredstva onim kompanijama za koje ta podrška znači sprečavanje neminovnog gubitka tržišta, proizvodnih kapaciteta i radnih mjesta.

Cijeli tekst poziva možete vidjeti ovdje: Poziv za dostavljanje zahtjeva ili na linku http://firmaproject.ba/documents/Request.for.Applications.bhs.pdf

Kontakt informacije

Pitanja vezana za postupak dodjele bespovratnih sredstava se mogu poslati na e- mail adresu grants@firmaproject.ba (molimo da u predmetu elektronske pošte navedete „Pitanje o bespovratnim sredstvima FIRMA projekta“) ili pozovite ured FIRMA projekta u Sarajevu na tel: +387-33-567-030.

Informativni sastanci

FIRMA projekat će održati informativne sastanke u sljedećim gradovima i to po sljedećem rasporedu:

a) 6. avgusta u Doboju za preduzeća iz opština Doboj i Doboj Jug
Početak sastanka u 10:00 sati
Mjesto: Visoka Poslovno Tehnička škola, ul. Ozrenskih srpskih brigada br. 5A, Doboj

b) 7. avgusta u Šamcu za preduzeća iz opština Šamac i Domaljevac-Šamac
Početak sastanka u 10:00 sati
Mjesto: Mala sala hotela Plaža, Ul. Aleksandra Karađorđevića 26, Šamac

c) 12. avgusta u Maglaju za preduzeća iz opštine Maglaj
Početak sastanka u 11:00 sati
Mjesto: Sala Općinskog Vijeća, Dom Kulture Edhem Mulabdić, Maglaj

Izvor: http://komorabih.ba/
Pokreće Blogger.