Rashodi - Financijski rashodi

By //
Prema MRS-u rashodi su sva smanjenja ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda nastala u obliku odliva ili smanjenja imovine a povećanja obaveza, koja za posljedicu ima smanjenje sopstvenog kapitala ili neto imovine. Ostvarenja rashoda je uvijek sračunato sa ciljem ostvarenja budućih prihoda.

Rashodi se dijele na:

 • Poslovne rashode,
 • Financijske rashode,
 • Ostale rashode.
Ono čemu ćemo danas dati značaja su financijski rashodi.

U preduzeću se javljaju određeni rashodi, tzv. finansijski rashodi, koji se zbog svoje prirode ne mogu svrstati u kategoriju troškova. Oni su uglavnom vezani za poslove finansiranja, a odnose se na kamate, kursne razlike, kasa-skonta odobrena za prijevremena plaćanja, otpise dugoročnih plasmana i slično.

Obračunata kamata se evidentira zaduženjem konta Rashodi kamata, a odobrenjem konta Obaveze po osnovu kamata ili konta Dobavljači.

Primjer:
1) Preduzeće je dobilo obračun kamate za tekući mjesec po kratkoročnom kreditu u iznosu
od 550 KM.
2) Preduzeće duguje dobavljaču iz inostranstva iznos od l 000 $ evidentiran po kursu od
1.500400 KM. Na dan izrade bilansa kurs dolara iznosi 1.599500 KM.
Obračunati i uknjižiti kursnu razliku.

Dnevnik knjiženja financijskih rashoda:

Financijski-rashodi


Otpis sumnjivih i spornih potraživanja

By //
Kada preduzeće nije u mogućnosti da naplati svoje potraživanje, onda ono podnosi tužbu sudu za prinudnu naplatu. U knjigovodstvu se takav kupac izdvaja i evidentira na konto Sporna potraživanja.

Ukoliko dužnik ode u stečaj, onda je povjerilac dužan da potraživanje od takvog kupca prenese na Sumnjiva potraživanja. Analiza naplativosti se provodi u sklopu predzaključnih knjiženja . Otpisivanje sumnjivih i spornih potraživanja se vrši indirektnom metodom, tj preko korektivnog konta Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i to tako da se zaduži odgovarajući konto ostalih rashoda, a odobri konto Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja. Ukoliko se sumnjivo i sporno potraživanje naplati, vrši se saldiranje konta Sumnjiva i sporna potraživanja sa kontom 

Ispravki vrijednosti. Ukoliko se na kontu Sumnjiva i sporna potraživanja, poslije saldiranja javi određeni saldo (zbog pogrešne procjene visine otpisa), onda se on nulira preko konta Ostali prihodi, odnosno Ostali rashodi.

Primjer:


 1. Potraživanje od kupca u iznosu od 15.000 KM je tuženo.
 2. Na ime troškova sudskog spora plaćen je iznos od 500 KM.
 3. Donesena je odluka da se otpiše dio potraživanja od kupca od 3.000 KM.
 4. Po odluci suda kupac je uplatio 14.000 KM.


Dnevnik knjiženja:Evidentiranje prihoda

By //
Prema MRS l8 prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja imovine, ili smanjenja obaveza koje imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanje kapitala po osnovu unosa vlasnika kapitala. Prihodi se ostvaruju: prodajom proizvoda, pružanjem usluga i korišćenjem imovine subjekta od strane drugih, čime se zarađuje kamata, dividenda ili tatlijema. Javljaju se u tri oblika:

- Poslovni prihodi,

- Finansijski prihodi i

- Ostali prihodi.

Poslovni prihodi dovode do povećanja ekonomske koristi. Poslovne prihode čine: prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe za sopstvene potrebe, povećanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, prihodi od premija, donacija i subvencija i drugi poslovni prihodi (prihodi od članarina, zakupnina i sl.).

Poslovni prihodi su vezani za obavljanje osnovne djelatnosti, tako da se na njihovu visinu može uticati kvalitetnim odlukama menadžmenta. Za razliku od njih, finansijski prihodi i ostali prihodi su važani za određene povoljnosti i slučajnosti. Tako da se na njih ne može značajnije uticati.

Finansijski prihodi nastaju na osnovu plasiranja novčanih sredstava na dugoročnom i kratkoročnom nivou, a čine ih prihodi od kamata i pozitivne kursne razlike.

Ostali prihodi predstavljaju dobitke i povećanje rezultata poslovanja koji nisu nastali na osnovu redovnih poslovnih aktivnosti. Čine  ih: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretn ina, postrojenja i opreme, dobici od prodaje materijala, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

Prihodi nastaju u redovnom poslovanju preduzeća. Oni se moraju alocirati na obračunske periode u kome su učinci proizvedeni i realizovani na tržištu. Vrednovanje prihoda može da se vrši:
- po sistem u  fakturisane  realizacije  i
- po sistemu naplaćene realizacije.

Vrednovanje prihoda po sistemu fakturisane realizacije podrazumijeva da je prihod ostvaren u momentu fakturisanja i isporuke proizvoda kupcima.
Po sistemu naplaćene realizacije u prihode  se uključuje samo realizacija koja je naplaćena.

Vrednovanje prihoda se, prema važećim propisima, vrši po sistemu fakturisane realizacije.

Prihodi se evidentiraju u knjigovodstvu na osnovu odgovarajuće  knjigovodstvene dokumentacije  (fakture, obračunske situacije).

Kako utvrditi dobit

By //
Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obavezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja.

Dobit nakon oporezivanja u bilanci uspjeha naziva se "neto dobit razdoblja", a u bilanci stanja prelaskom u sljedeće obračunsko razdoblje "neto dobit razdoblja" se iskazuje kao akumulirana (zadržana) dobit.
O upotrebi ostvarene dobiti odlučuju članovi društva na godišnjoj skupštini društva. Odabirom računovodstvenih politika i drugim procjenama, na visinu iskazane dobiti i na dividendnu politiku žnačajno utječe uprava društva. Prije utvrđivanja vlasničke naknade dio ostvarene dobiti se mora izdvojiti sa Zakonom i statutom određene namjene pa skupština u stvari odlučuje o upotrebi ostatka ostvarene dobiti.

Pod podjelom dobiti najčešće se podrazumjeva upotreba dobiti tekuće godine. Međutim, isplata dividende i naknade ulagačima moguća je i iz zadržanog dobitka i fonda rezervi društva, u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, statutom i odlukama vlasnika.
U tom smislu, za objavu vlasničke naknade važna je profitabilnost prethodnih i tekuće godine.

Knjigovodstveni programi Top 5

By //
Knjigovodstveni programi danas knjigovođi pomažu da odradi posao koji je nekad radilo 10 ili više ljudi. Sa jedne strane prednosti programa su efikasnost, brzina, preglednost, trenutni pregled poslovnih događaja i još puno toga a nedostatak je što su zamjenili ljude a i neki su programi veoma komplicirani. Danas, sa upotrebom programa manji broj ljudi stiže odraditi veliki dio posla a opet realno govoreći, bez programa se ne može raditi.

Kako odabrati pravi knjigovodstveni program?

Danas postoji mnogo programa na našem području, neki su čak i besplatni ali besplatno ima isto svoju cijenu a to je neefikasnost, nisu sve funkcije dostupne u besplatnim verzijama.

Nakon pretraživanja po internetu izdvajamo vam Top 5 programa:
 1. Hard Office - besplatan knjigovodstveni program na kojem se možete učiti osnovama knjiženja u računovodstvu. Osnovni podaci: HARD office, Carice Milice 1, Zrenjanin, Srbija
 2. Softkom - u svojoj ponudi nude Program za maloprodaju Sors MP, Program za veleprodaju Sors VP, Program za knjigovodstvo Sors, Program za izdavanje računa Sors Fakturisanje. Omogućava evidenciju poslovnih promjena po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i evidenciju prometa robe, odnosno robno-materijalno knjigovodstvo. Osnovni podaci: Đurićeva 6 11000 Beograd Srbija
 3. Pantheon - Pantheon je cjeloviti sistem koji podržava sve poslovne procese: narudžbe i fakturiranja preko računovodstva, upravljanja proizvodnjom do menadžerskog izvještavanja i analitike. U Pantheonu izrada poslovih izvještaja je veoma jednostavna. Osnovni podaci: Datalab Tehnologije d.o.o. Trg 1. istarske brigade 6 52100 Pula Hrvatska
 4. Korp - To je jedan od prvih izvornih Windows knjigovodstveni programa na tržištu. Prema potrebama moduli programa se mogu nadograđivati, a i za sva pitanja na raspolaganju vam je korisnička podrška. Osnovni podaci: INFOKOM SOFTWARE & CONSULTING d.o.o. Trg Hrvatske Bratske Zajednice 3a/1 (zgrada hotela Globo) 21000 Split
 5. AB Plus - AB PLUS je urađen u Microsoft VB okruženju i baziran je na bazi podataka Microsoft SQL Server ili Access. Možete voditi neograničen broj firmi. Idealno za knjigovodstvene agencije. AB PLUS posjeduje Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski jezik, ali korisnik ga može prevesti na bilo koji drugi jezik. Osnovni podaci: AB SOFT d.o.o. Sarajevo Radnička 70 C, Grbavica 71000, Sarajevo Bosna i Hercegovina
Knjigovodstveni programa ima još mnogo. Ako i vi imate neke preporuke ili želite prenijeti vaša lična iskustva rada na sličnim programima učinite to u komentarima ispod.

Ukoliko vam se dopada blog Lajkajte našu Facebook stranicu i pratite novosti.

Pravilnik o formiranju cijena - Primjer

By //
Pravilnik uređuje uvjete i način formiranja cijena ili robe.
Da bi se kupila neka roba potrebno je dati neki novčani iznos, cijena je taj novčani iznos. Formira se na osnovu ponude i potražnje. Po uvjetima tržišta cijene se formiraju slobodno.

Prikazat ćemo primjer, odnosno dio pravilnika o formiranju cijena a na kraju članka pravilnik možete preuzeti u word formatu.

Pravilnik o formiranju cijena primjer:


I  OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način formiranja cijena proizvoda / robe / usluga.

Član 2.

Cijene se formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta.

Pri formiranju cijena proizvoda / robe / usluga neće se vršiti dogovor sa drugim pravnim i fizičkim licima, koristiti monopolski položaj, niti druga pravna i fizička lica dovoditi u neravnopravan položaj.

Član 3.

Cijene proizvoda / robe / usluga koje su predmet prodaje, načelno se formiraju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.

II   POSTUPAK FORMIRANJA CIJENA

Član 4.

Za formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga, nadležan je direktor (odnosno vlasnik radnje).

Direktor (odnosno vlasnik radnje) može ovlastiti i drugog zaposlenika da vrši formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga.

Član 5.

Ovdje možete preuzeti u word formatu Pravilnik o formiranju cijena

Ne zaboravite posjetiti SVI OBRASCI ukoliko vam treba još koji pravilnik ili neki dokument sa naše liste besplatnih obrasaca.
Pokreće Blogger.