Otvaranje glavne knjige i zaključak konta uspjeha

By //
U klasi konta Otvaranje i zaključak konta stanja i uspjeha prema Kontnom okviru za gospodarska društva nalaze se sljedeća konta:
70 - OTVARANJE GLAVNE KNJIGE
700 - Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva
71- ZAKLJUČAK KONTA USPJEHA
710- Ukupni prihodi
711 - Ukupni rashodi
712 - Prijenos rezultata razdoblja
72 - RAČUN DOBITI I GUBITKA
720 - Dobit ili gubitak
721 - Porezni rashodi razdoblja
722 - Odgođeni porezni rashodi i prihodi razdoblja
723 - Obračunane međudividende i drugi vidovi raspodjele dobiti tokom razdoblja
724 - Prijenos dobiti ili gubitka
73 - ZAKLJUČAK KONTA STANJA
730 - Zaključak konta stanja

Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva

Na kontu 700 - Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva, iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine, odnosno u toku godine pri otpočinjanju poslovanja nove pravne osobe. Otvaranje glavne knjige financijskog računovodstva vrši se zaduženjem konta 700 uz odobrenje odgovarajućih konta glavne knjige sa pasivnim početnim saldom, odnosno zaduženjem odgovarajućih konta glavne knjige s aktivnim početnim saldom uz odobrenje konta 700.

Nakon otvaranja svih konta glavne knjige koja imaju početna stanja, zbir dugovne i potražne strane konta 700 jednak je zbiru bilance stanja na osnovu kojeg se vrši otvaranje konta glavne knjige.

Primjer otvaranja glavne knjige: Potrebno je otvoriti početna stanja na bazi sljedećih podataka:

- Oprema 10.000
- Ispravka vrijednosti opreme 1.000
- Sirovine i materijal 5.000
- Gotovi proizvodi 3.000
- Dobavljači u zemlji 6.000
- Transakcijski račun - domaća valuta 2.000
- Dugoročni krediti uzeti u zemlji 4.000

Knjiženje u dnevniku:
otvaranje-glavne-knjige-i-zakljucak-konta-uspjeha-2015

Zaključak konta uspjeha

Na kontu 710 - Ukupni prihodi, vrši se zaključak konta prihoda, odobrenjem ovog konta na teret konta 699 - Prijenos prihoda.

Na kontu 711 - Ukupni rashodi, vrši se zaključak konta rashoda, zaduženjem ovog konta u korist konta 599 - Prijenos rashoda.

Na kontu 712 - Prijenos rezultata razdoblja, iskazuje se prijenos dobiti obračunskog razdoblja, zaduženjem ovog konta u korist konta 720 - Dobit ili gubitak, odnosno, ako je ostvaren gubitak, zaduženjem konta 720 - Dobit ili gubitak u korist konta 712.

Primjer zaključka konta uspjeha:

Ukupni rashodi u toku razdoblja iznose 10.000,00 KM a ukupni prihodi 13.000,00 KM.
zakljucak-konta-uspjeha-2015

Novi zakon o radu 2015 i šta nam on donosi

By //
Novi Zakon o radu 2015 je donio mnogo polemike i zbrke. Šta nam to donosi novi zakon o radu? Neki smatraju da je loš za radnike a neki da je dobar.
Ukidanje ugovora na neodređeno se ne nalazi u novom zakonu već član 22. ugovora glasi:
(1) Ugovor o radu zaključuje se:
a. na neodređeno vrijeme;
b. na određeno vrijeme.
(2) Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.
(3) Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti za period duži od tri godine.
(4) Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Da bi donijeli adekvatan zaključak o pozitivnim i negativnim promjenama potrebno je da pročitamo novi Zakon o radu FBiH. 

Službene novine FBiH u srijedu 12.08.2015. godine, Godina XXII - Broj 62, su objavile zakon i možete ga preuzeti na sljedećem linku. Novi Zakon o radu 2015.

Šta su sintetička i analitička konta

By //
Glavnu knjigu čine sintetička konta stanja i uspjeha, te analitička konta koja se vode u pomoćnim knjigama. Sintetička konta uključuju srodne grupe sredstava i izvora sredstava. Shodno tome, sintetička konta su, npr. kupci, dobavljači, avansi i sl., jer predstavljaju složenu kategoriju koja je sastavljena iz manje složenih i prostih konta.

Ako su u pitanju kupci, njihovo rasčlanjivanje se može vršiti npr. na kategoriju kupaca u zemlji i kupaca u inostranstvu. Kupci u zemlji se, dalje, mogu rasčlanjivati na pojedinačne kupce, na primjer: Incel, Čajavec, Tropik i sl.
Konta, koja se ne mogu dalje rasčlanjivati, nazivaju se prosta konta.

Svako konto, koje je dobijeno iz složene kategorije (subsintetičkog konta), predstavlja analitičko konto u odnosu na složeniju kategoriju iz koje je dobijen. Znači , u analitička konta spadaju i subsintetička i prosta konta.

Sintetička i analitička konta primjer

sta-su-sinteticka-i-analiticka-konta


Evidentiranje poslovnih promjena na analitičkim kontima se vrši, po pravilu, u pomoćnim knjigama kao što su: analitika kupaca, analitika dobavljača, analitika gotovih proizvoda i robe (robno knjigovodstvo), analitika osnovnih sredstava, analitika materijala (materijalno knjigovodstvo) i sl.

Redoslijed knjiženja, tj. da li će se promjena prvo knjižiti na analitičkim kontima, a onda na sintetičkim, ili obrnuto, nije propisan. U praksi se, uglavnom, knjiženje vrši na analitičkim kontima, a onda se zbir prenosi na sintetička konta.
Na osnovu podataka iz glavne knjige sastavljaju se finansijski izvještaji preduzeća.

Financijski prihodi - Knjiženje

By //
U preduzeću se javljaju i financijski prihodi vezani za poslove financiranja, slično financijskim rashodima, a odnose se na kamate, pozitivne kursne razlike, kasa-skonta odobrena za prijevremena plaćanja, otpise dugoročnih plasmana i slično.
Obračunata kamata se evidentira zaduženjem konta Potraživanja (od kupaca, banaka i sl.), a odobrenjem konta Prihodi od kamata.

Primjer:

1) Preduzeće je ispostavilo kupcu obračun kamate za tekući mjesec po nenaplaćenom potraživanju u iznosu od 250 KM.
2) Kupcu iz inostranstva je ispostavljena faktura br. 5 za izvršene .usluge od 1.000 $, bez obaveze obračuna PDV. Kurs $ na dan ispostavljanja fakture je iznosio 1.55000 KM.
Fakutura je naplaćena po važećem kursu $ na dan plaćanja od 1.56000 KM. 
Obračunati i uknjižiti kursnu razliku.

financijski-prihodi-knjizenje

Knjiženje financijskih prihoda iz primjera u glavnoj knjizi:

financijski-prihodi-knjizenje-2

Nabavna vrijednost prodate robe - Knjiženje

By //
Nabavna vrijednost prodane robe vrši se metodom prosječne cijene ili pomoću FIFO ili LIFO metode, ove metode se koriste u slučaju kada se roba na zalihama evidentira po nabavnim cijenama.

Evidentiranje realizacije robe u glavnoj knjizi se vrši zaduživanjem konta Nabavna vrijednost realizovane robe, a odobravanjem računa Roba na zalihi. Ukoliko se zalihe robe vode po prodajnim cijenama (bez PDV-a), onda se prilikom prodaje zadužuje konto Nabavna vrijednost realizovane robe (za iznos nabavne vrijednosti) i konto Razlika u cijeni (za dio razlike u cijeni koja se odnosi na prodanu robu), a odobrava se konto Roba na zalihi (za iznos prodajne vrijednosti).

Zalihe robe u maloprodaji i veleprodaji se najčešće vode po prodajnim cijenama. U realizovanoj (prodanoj) vrijednosti robe nalazi se ukalkulisana razlika u cijeni (RUC) u veleprodaji, a u maloprodaji, pored ukalkulisane razlike u cijeni, se nalazi i ukalkulisani PDV.

Prilikom utvrđivanja nabavne vrijednosti prodane robe iz vrijednosti prodate robe moraju se isključiti ukalkulisani RUC i ukalkulisani PDV. Svrha utvrđivanja nabavne vrijednosti prodane robe je da se utvrdi koliko je koštala roba, odnosno da se utvrdi iznos troškova koji su sadržani u robi.
Zbog toga se nabavna vrijednost prodane robe priznaje kao rashod obračunskog perioda, vodi se na grupi računa 50, utvrđuje se po potrebi, a na kraju obračunskog perioda obavezno.

Obično se nabavke robe vrše sukcesivno, tako da je postotak ukalkulisanog RUC-a različit za svaku nabavku. U ovim slučajevima se utvrđuje prosječna ukalkulisana razlika u cijeni koja se dobije kada se potražna strana konta RUC-a ( konto 1329) stavi u odnos sa dugovnom stranom robe na zalihama (konto 1320).

Navedeno će se objasniti na sljedećem primjeru.

Stanje zaliha robe u skladištu (konto 1320) iznosi 15.600 KM, a RUC-a (konto 1329) iznosi 1.720 KM. Procenat ukalkulisane razlike u cijeni u zalihama robe iznosi 11,02 (1.720/15.600xl 00). Preduzeće je ispostavilo kupcu fakturu za prodatu robu u iznosu od 1 l.700 KM. Ukalkulisana razlika u cijeni u prodatoj robi iznosi 1.102 (10.000xl l,02%).

Evidentiranje prodaje i nabavne vrijednosti prodate robe
nabavna-vrijednost-prodate-robe-knjizenje
Evidentiranje prodaje i nabavne vrijednosti prodate robe

Evidentiranje troškova proizvodnih usluga - Knjiženje

By //
Troškovi proizvodnih usluga se javljaju kod angažovanja usluga drugih, u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti.
U troškove proizvodnih usluga spadaju:

  • troškovi usluga na izradi učinka;
  • troškovi transportnih usluga;
  • troškovi usluga održavanja;
  • troškovi zakupnina;
  • troškovi sajmova;
  • troškovi reklama i propagande i
  • troškovi ostalih usluga.
U knjigovodstvu se troškovi usluga evidentiraju tako da se zaduži konto Troškovi proizvodnih usluga a odobri konto Dobavljači ili Blagajna - ukoliko je usluga plaćena gotovinski, i Potraživanja za PDV.

Primjer:

Dobavljač je ispostavio fakturu za popravku grijanja u iznosu od 5850 KM ( 5000 KM + 850 PDV).
evidentiranje-troskova-proizvodnih-usluga-knjizenje

Prethodno smo objavili kako se knjiži i obračunava amortizacija ali ćemo dodati još kako se evidentiraju troškovi amortizacije.

Trošak amortizacije obuhvata dio vrijednosti osnovnih sredstava koji se prenosi na učinke, odnosno koji se uključuje u cijenu koštanja proizvoda i usluga. Obračun amortizacije se vrši pomoću vremenske ili funkcionalne metode.

Metoda vremenskog obračuna amortizacije

Metoda vremenskog obračuna amortizacije temelji se na nabavnoj vrijednosti osnovnih sredstava i procijenjenom vijeku njihovog trajanja. 
U zavisnosti od toga da li se u procijenjenom vijeku trajanja vrši ravnomjerni otpis, opadajući ili rastući, razlikujemo:
  • linearnu metodu otpisa osnovnih sredstava (godišnji iznos amortizacije se dobije dijeljenjem nabavne vrijednosti osnovnog sredstva sa procijenjenim vijekom njegovog trajanja),
  • metodu degresivnog otpisa osnovnih sredstava (otpis osnovnih sredstava je najveći u prvim godinama korišćenja, a smanjuju se u zadnjim godinama korišćenja),
  • metodu progresivnog otpisa amortizacije (otpis je najmanji u prvim godinama korišćenja osnovnog sredstva, a povećava se u zadnjim godinama sa povećanjem obima proizvodnje).

Metoda funkcionalnog obračuna amortizacije

Funkcionalna metoda obračuna amortizacije se temelji na nabavnoj vrijednosti osnovnih sredstava i očekivanom obimu učinaka. Troškovi amortizacije po jedinici učinka se dobiju dijeljenjem nabavne vrijednosti osnovnog sredstva sa procijenjenim obimom učinaka. Na taj način se dobiju konstantni troškovi amortizacije po jedinici učinka.
Pokreće Blogger.