Custom Search

Zakon o računovodstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

By // Nema komentara:
Ovaj Zakon o računovodstvu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH " „Službene novine FBiH“, br. 83/09, a primjenjivat će se od 1. januara 2010. godine.
Zakon-o-racunovodstvu-fbih

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH - link

Pravilnik o računovodstvu možete vidjeti na stranici Zakoni. Pravilnik je preuzet sa izvora chronos.ba.

Međunarodni računovodstveni standardi - MRS i MSFI

By // Nema komentara:
Financijski izvještaji društva su finalni proizvod računovodstvenog procesa u koji su ugrađene određene računovodstvene politike koje imaju različit utjecaj na vrijednost iskazanih pozicija u financijskim izvještajima.

1973. godine devet zemalja, Australija, Njemačka, Francuska, V. Britanija, Japan, Kanada, Meksiko, Nizozemska i Sjedinjene Američke Države, osnovale su Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (OMRS).

MSFI (Međunarodni standardi financijskog izvještavanja) predstavlja novu skupinu računovodstvenih standarda koji se prvi put javljaju kao dio računovodstvene regulative. MRS i MSFI se često dopunjavaju i mijenjaju a neki se stavljaju van upotrebe. OMRS zastupa mišljenje da se postepeno svi MRS za zamjene sa MSFI. Kada ne postoji MSFI primjenjuje se MRS. Dakle, postepeno će se ukidati MRS i odgovarajuća tumačenja MRS zamjenjivati sa MSFI.
Medunarodni racunovodstveni standardi - MRS i MSFI

Kratki pregled MRS

MRS 1.   Prezentiranje financijskih izvještaja
MRS 2.   Zalihe
MRS 7.   Izvještaj o novčanim tokovima
MRS 8.   Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
MRS 10. Događaji nakon izvještajnog razdoblja
MRS 11. Ugovori o izgradnji
MRS 12. Porez na dobit
MRS 16. Nekretnine, postrojenja i opreme
MRS 17. Najmovi
MRS 18. Prihodi
MRS 19. Primanja zaposlenih
MRS 20. Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državnih pomoći
MRS 21. Učinci promjena tečaja stranih valuta
MRS 23. Troškovi posudbe
MRS 24. Objavljivanje povezanih osoba
MRS 26.  Računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja
MRS 27. Konsolidarni i odvojeni financijski izvještaji
MRS 28. Ulaganje u pridružene subjekte
MRS 29. Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima
MRS 31. Udjeli u zajedničkim pothvatima
MRS 32. Financijski instrumenti: prezentiranje
MRS 33. Zarade po dionici
MRS 34. Financijsko izvještavanje za razdoblja tokom godine
MRS 36. Umanjenje vrijednosti sredstava
MRS 37. Rezerviranja, potencijalne obveze i potencijalna sredstva
MRS 38. Nematerijalna sredstva
MRS 39. Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
MRS 40. Ulaganje u nekretnine
MRS 41. Poljoprivreda

Kratki pregled MSFI

MSFI 1. Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
MSFI 2. Isplate na temelju dionica
MSFI 3. Poslovna spajanja
MSFI 4. Ugovori u osiguranju
MSFI 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
MSFI 6. Istraživanje i procjena mineralnih resursa
MSFI 7. Financijski instrumenti: Objavljivanje
MSFI 8. Poslovni segmenti

Kako postati ovlašteni računovođa - knjigovođa

By // Nema komentara:

Koji su uslovi za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Na osnovu Odluke utvrđuju se USLOVI za stjecanje pojedinih zvanja navedenih u Odluci o vrstama profesionalno - stručnih zvanja na temelju implementacije MOSova, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH i Jedinstvenom Programu testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i to za zvanja:

 1. Certificirani računovodstveni tehničar
 2. Certificirani računovođa
 3. Ovlašteni revizor
Ovlašteni-računovodja-knjigovodja

Certificirani računovodstveni tehničar

Profesionalno stručno zvanje Certificirani računovodstveni tehničar podrazumijeva da kandidat ispunjava sljedeće:  
 • Ima četvorogodišnju srednju školsku spremu.  
Ako ima završenu srednju ekonomsku školu, treba imati dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.  
Ako ima završenu neku drugu srednju školu, koja nije ekonomskog usmjerenja, treba imati dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.  
 • Položio je profesionalno-stručne ispite predviđene za profesionalno zvanje Certificirani računovodstveni tehničar.  
 • Prihvaća prava i obaveze iz Kodeksa etike za profesionalne računovodstvene stručnjake, a posebno obvezu kontinuiranog stručnog usavršavanja u cilju obnavljanja i inoviranja svojih profesionalno-stručnih znanja, predviđenih za ovaj s stupanj stručnog zvanja, a sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH.
 • Predmeti koji se polažu za ovu razinu zvanja su:
 1. Uvod u finansijsko računovodstvo,
 2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo,
 3. Menadžment i komunikacije,
 4. Informacijske tehnologije i primjene

Certificirani računovođa

Profesionalno stručno zvanje Certificiranog računovođe može steći osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  
  2.1. Ima završen:
a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i stečeno zvanje diplomirani ekonomist
ili
b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i stečeno zvanje magistar ekonomije ili
c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili
d) stručni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili
e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)
f) diplomski, dodiplomski ili stručni neekonomski studij
    
    2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod tačkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga, od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,
    
    2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod tačkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga, od čega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

  2.2. Položio je profesionalno-stručne ispite predviđene za stjecanje zvanja Certificirani računovođa.

  2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o stečenom formalnom obrazovanju, polažu ispite:
    2.3.1. Osobe pod tačkom 2.1.a) i 2.1.b) polažu:
- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);
- ISPIT 2. Finansijski menadžment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menadžment i Primjena upravljačkog računovodstva).
U skladu sa Zaključkom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH kandidati pod tačkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete Ispita 1. i Ispita 2. pojedinačno.

    2.3.2. Osobe pod tačkom 2.1.c), 2.1.d) pojedinačno polažu sljedeće predmete:

 1. Primjena upravljačkog računovodstva
 2. Finansijsko izvještavanje
 3. Revizija i sistemi interne kontrole
 4. Primjena finansijskog menadžmenta

    2.3.3. Osobe pod tačkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedinačno polažu sljedeće predmete:

 1. Poslovno pravo i porezi
 2. Primjena upravljačkog računovodstva
 3. Finansijsko izvještavanje
 4. Revizija i sistemi interne kontrole
 5. Primjena finansijskog menadžmenta
    Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i izvor članka je sa http://www.srr-fbih.org/

    Možete pogledati JAVNI POZIV KANDIDATIMA ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA ZA STICANJE ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI 
    Ispitni rok (10.-14.11.2014)

    Prihodi - knjiženje i njihovo priznavanje

    By // Nema komentara:
    Prihodi se definiraju kao uvećanje ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda po osnovu redovnih aktivnosti društva, koje nastaju u vidu priliva ili uvećanja imovine, odnosno smanjenja obveza a kao rezultat imaju uvećanje kapitala.
    Prihod

    Nije svako povećanje sredstava ili smanjenje obveza prihod kao niti svako povećanje kapitala već samo pretvaranje jednog oblika sredstava u drugi ili smanjenje obveza uz smanjenje sredstava.

    Prihod je samo ono povećanje sredstava koje nije istovremeno povezano s povećanjem  obveza već je vezano za prodaju učinka.

    U skladu sa MRS/MSFI prije samog priznavanja i evidentiranja pojedinačnog poslovnog događaja neophodno je provjeriti da li su ispunjeni zahtjevi relevantnih standarda. Zahtjevi i postupak priznavanja prihoda, proistekli od redovnih aktivnosti društva, utvrđeni su MRS 18 - Prihodi.
    MRS 18 se primjenjuje u računovodstvenom obuhvaćanju prihoda koji nastaju iz sljedećih poslovnih promjena i događaja:

    • prodaje proizvoda
    • pružanja usluga
    • davanja imovine na korištenje
    Osnovna načela MRS 18 definiraju da se prihodi mogu priznati samo ukoliko je vjerovatno:
    • da će na osnovu određenog poslovnog događaja društvo ostvariti ekonomske koristi
    • da se te ekonomske koristi mogu pouzdano izmjeriti

    Prihodi od prodaje proizvoda

    Prihodi od prodaje proizvoda mogu se priznati ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:
    • društvo je na kupca prenijelo sve značajne koristi i rizike od vlasništva nad robom
    • društvo ne zadržava pravo upravljanja i kontrole nad robom u mjeri koja se može povezati s vlasništvom
    • kada je moguće iznos prihoda pouzdano izmjeriti
    • vjerovatno je da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi u društvo
    • troškovi, koji su nastali ili će nastati u vezi s transakcijom, mogu se pouzdano izmjeriti
    Promet dobara, u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost je prijenos prava raspolaganja na stvarima osobi koja tim dobrima može raspolagati kao vlasnik.
    Dobrima se smatraju i voda, električna energija, plin i slično.

    Primjer knjiženja: Prodaja proizvoda
    1. Prodano  je proizvoda iz skladišta u vrijednosti od 50.000,00 KM sa porezom na dodanu vrijednost u iznosu od 8.500,00 KM. Planska cijena po trošku proizvodnje je 40.000,00 KM.
    2. Prodano je proizvoda za gotovinu iz prodavnice gotovih proizvoda u vrijednosti od 1.000,00 KM sa porezom na dodanu vrijednost od 170,00 KM. 
    Ukalkulisani PDV iznosi 170,00 KM a razlika u cijeni 200,00 KM.

    Tek.br
    Opis
    Konto
    Iznos u KM
    Duguje
    Potražuje
    1 a.
    Kupci u zemlji
    211
    58.500


    PDV po osnovu isporuke obav. PDV-a
    470

    8.500

    Prohodi od prodaje proizvoda
    Za izdanu fakturu
    6110

    50.000
    1 b.
    Smanjenje vrijednosti prodanih proizvoda
    5961
    40.000


    Proizvodi u skladištu
    1200

    40.000

    Za isporučene proizvode    2 a.
    Blagajna – domaća valuta
    205
    1.170


    PDV po isporukama neobaveznicima
    Prihodi od prodaje proizvoda
    473
    6110

    170
    1.000

    Za utržak tokom razdoblja    2 b.
    Smanjenje vrijednosti prodatih proizvoda
    5960
    800


    Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda
    1220
    200


    Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici
    123
    170


    Proizvodi u prodavnici
    Za prjijenos troškova za prodane proizvode
    1210

    1.170

    Ovdje su ispunjeni svi uslovi iz tačke 14. MRS 18, pa je prihod priznat u cijelosti. Prihod je priznat po neto principu, bez PDV-a koji je naplaćen u tuđe ime i evidentira se kao obaveza. 

    Spisak dužnika za porez u BiH

    By // Nema komentara:
    Objavljen je novi spisak dužnika po osnovu poreza i doprinosa od strane Porezne uprave FBiH zaključno sa danom 31.08.2014. godine. Ogroman je broj dužnika od kojih izdvajamo sa područja Cazina:
    "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" JU - 282.046,17 KM
    "PAPILON" DOO - 85.372,39 KM
    "CAZINKA" DOO - 185.462,45 KM
    "SEN-DŽI" DOO - 173.517,15 KM
    "BUDIN KOMERC" DOO - 66.173,54 KM
    "HUREMAGIĆ" DOO - 137.266,73 KM
    "BAJRIĆ ŠPED" DOO - 107.302,56 KM
    "HD BIKAN" DOO - 104.169,11 KM
    "GRAD OSTROŽAC" DOO - 87.516,45 KM

    Spisak se nastavlja...  Ostale dužnike možete pogledati u nastavku ispod ili skinuti pdf dokument: Spisak dužnika po osnovu poreza i doprinosa sa 31.08.2014. godine.   

    Posao u Poreznoj Upravi - Konkurs

    By // Nema komentara:
    Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Poreznu upravu Federacije BiH, broj: 13/06/1-34-10-2435/14 od 02.09.2014. godine, direktor Porezne uprave Federacije BiH objavljuje:

    JAVNI POZIV
    za prijem 10 (deset) volontera u
    Poreznu upravu Federacije BiH

    I      Središnji ured Sarajevo  -  ukupno 7 (sedam) volontera

      -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom,

    -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom,

    -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - fakultet kriminalističkih nauka ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom kriminalističkih nauka,

    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

    II    Kantonalni porezni ured Sarajevo  - ukupno 3 (tri) volontera i to:


    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom

    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom

    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

    Uslovi:

    Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

    -       VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski  fakultet, pravni fakultet, fakultet kriminalističkih nauka i fakultet društvenog smjera,
    -       da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
    -       da nemaju radno iskustvo duže od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme

    Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
    Prijava na Javni poziv, sa naznakom da li kandidat aplicira za Središnji ured ili Kantonalni porezni ured Sarajevo. Prijava treba da sadrži kontak telefon i adresu kandidata

    Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

    Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od tri mjeseca)

    Uvjerenje   nadležne   službe   za   zapošljavanje   da   se   kandidat   nalazi   na   evidenciji nezaposlenih osoba ( ne starije od tri mjeseca)

    Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u Poreznu upravu Federacije BiH u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

    Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata.

    O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti pismeno obavješteni.

    Nakon provedenog postupka Javnog poziva, direktor Porezne uprave Federacije BiH će donijeti odluku o prijemu volontera, sa kojima će se zaključiti ugovor o obavljanju volonterskog rada. Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji može trajati najduže jednu godinu.

    Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su u članu 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i članu 23. Zakona o volontiranju (Službene novine FBiH, broj:110/12 ).

    Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva  u  dnevnim  listovima  (računajući  od  posljednje  objave),  putem  pošte, preporučeno na adresu:

    POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
    SREDIŠNJI URED SARAJEVO
    Husrefa Redžića br. 4, Sarajevo
    sa naznakom
    «Javni poziv za prijem volontera u Poreznoj upravi Federacije BiH»

    Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

    Izvor: http://www.pufbih.ba/ba/info/obavjetenja/item/739-javni-poziv-za-prijem-volontera
    Pokreće Blogger.