Šta su investicijske nekretnine i kako se knjiže

By //
U grupi konta, Investicijske nekretnine prema Kontnom planu nalaze se sljedeća konta:
03 - INVESTICIJSKE NEKRETNINE
030 - Ulaganja u vlastito zemljište
031 - Ulaganja u unajmljeno zemljiše
032 - Ulaganja u vlastite građevine
033 - Ulaganja u unajmljene građevine
035 - Ulaganja u nekretnine u pripremi
037 - Avansi za investicijske nekretnine

Ulaganja u vlastito zemljište

Na kontu 030 - Ulaganja u vlastito zemljište, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zemljišta koja njihov vlasnik posjeduje i drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer nabavke zemljišta radi iznajmljivanja:

1. Pravna osoba A kupila je od pravne osobe B zemljište površine I 0.000 m2, s ciljem davanja zemljišta u operativni najam. Kupovna cijena zemljišta po fakturi dobavljača iznosi I 00.000,00 KM. Promet zemljišta u skladu s odredbama članka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne smatra se prometom dobara i ne podliježe oporezivanju PDV-om.
2. Nadležna porezna uprava odredila je porez na promet nekretnina po stopi od 5 % što iznosi 5.000,00 KM i isti je plaćen.
3. Poslije kupnje pravna osoba A u svrhu pripreme zemljišta za operativni najam imala je izdatke u iznosu od 5.000, 00 KM uvećanom za PDV u iznosu od 850,00 KM (geodetske usluge, advokatske usluge, uređenje).
4. Pravna osoba A platila je obveze prema dobavljačima. Pravna osoba A izvršila je prijenos ulaganja u zemljište na konto 030 - Ulaganje u vlastito zemljište.
knjizenje-ulaganje-u-vlastito-zemljiste


Ulaganja u unajmljeno zemljište

Na kontu 031 - Ulaganja u unajmljeno zemljište, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zemljišta u financijskom lizingu koja korisnik financijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja  ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer knjiženja unajmljenog zemljišta

Društvo je u financijski lizing kupilo zemljište koje namjerava izdavati kroz duže razdoblje. Diskontirana vrijednost minimalnih plaćanja zemljišta iznosi 10.000 KM.
knjizenje-ulaganje-u-unajmljeno-zemljiste


Ulaganja u vlastite građevine

Na kontu 032 - Ulaganja u vlastite građevine, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zgrade ili dijelovi zgrada koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer nabavke nekretnine

1. Pravna osoba A kupila je od pravne osobe B novoizgrađenu građevinu površine 5.000 m2 Kupovna cijena objekta po fakturi dobavljača iznosi 5.000.000,00 KM uvećano za PDV 17 % u iznosu od 850.000,00 KM. 
2. Nadležna porezna uprava odredila je porez na promet nekretnina po stopi od 5 %, što iznosi 250.000,00 KM i isti je plaćen . 
3. Poslije kupnje pravna osoba A u svrhu dovršenja objekta za namjeravano korištenje angažirala je pravnu osobu C, koja je po izvršenom poslu izdala fakturu na iznos od 50.000,00 KM uvećano za PDV u iznosu od 8.500,00 KM. Pravna osoba A platila je obveze prema dobavljačima . Pravna osoba A izvršila je prijenos ulaganja građevine na konto 032 - Ulaganja u vlastite građevine.
knjizenje-ulaganje-u-vlastite-gradjevine
Porez na dohodak u Hrvatskoj

By //
Porez na dohodak u Hrvatskoj je progresivan, ovisno o količini zarade. Spada u neke od najviših u Europi, u rasponu od 15% do 45% prihoda. Hrvatska ima visok porezni režim, ali to ne bi trebalo utjecati na vas osim ako puno vašeg prihoda dolazi iz izvora unutar zemlje ili ako postanete porezni rezident. Porezni stanovnici uglavnom plaćaju porez na njihov ukupni svjetski dohodak.


Na temelju fizičke prisutnosti, porezni rezident u Hrvatskoj su oni koji ostanu najmanje 183 dana, pod okolnostima koje upućuju na to da vaš posjet nije privremen. 183 dana posjete mogu preklapati kalendarske godine.

Na temelju održavanja kuće u Hrvatskoj, porezni rezident ste ako imate prebivalište na ekskluzivnom i kontinuiranom raspolaganju na period od najmanje 183 dana, pod okolnostima koje ukazuju da namjeravate zadržati i koristiti taj smještaj. Opet, ovo razdoblje može preklapati kalendarske godine. Dužina vašeg boravka nije bitna, niti je važno ako je smještaj u vlasništvu ili se iznajmljuje.

Ovo se može činiti čudno, ali ako ne primate plaću, konzultantske naknade, ili sličan prihod u Hrvatskoj, onda je porezna situacija je mnogo povoljnija, osobito za umirovljenike.

Trenutne stope poreza na dohodak su kako slijedi:

• Do 36.000 kuna (6.120 $): 15%

• Više od 36.000 kuna (6.120 dolara) i do 81.000 kuna (13.770 $): 25%

• Više od 81.000 kuna (13.770 dolara) i do 252.000 kuna (42.840 $): 35%

• Više od 252 tisuća kuna (42.840 $): 45%.

Korporativni porez na dobit je obično 20%. Financijski propisi Hrvatske omogućuju općinama da se naplatiti prirez porezu na dohodak. Međutim, to neće utjecati na one koji poreskim sjedištem nisu u Hrvatskoj.

Rezerve i neraspoređena dobit u knjigovodstvu

By //
Na kontima grupe 32 - Rezerve, iskazuje se emisiona premija i rezerve iz dobiti iz zakonskih, statutarnih i drugih izvora.
Na kontu 320 - Emisiona premija, iskazuje se pozitivna razlika između postignute prodajne vrijednosti dionica i njihove nominalne vrijednosti.
Na kontu 321 - Zakonske reserve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom.
Na kontu 322 - Statutarne i druge rezerve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom ili drugim internim aktom društva, iz dobiti ili drugih izvora.

Zakon o privrednim društvima je propisao da dionička društva moraju imati fond rezervi u visini najmanje 25% osnovnog kapitala dioničkog društva.
U fond rezervi se izdvaja najmanje l 0% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne 25% osnovnog kapitala društva. Sredstva fonda rezervi se koriste za pokriće gubitaka i drugih nepredviđenih troškova u poslovanju dioničkog društva.
U slučaju smanjenja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, dioničko društvo je obavezno vršiti izdvajanja u skladu sa odredbama člana 189. stav 2. Zakona.

Neraspoređena dobit

Na grupi konta 34 - Neraspoređena dobit, iskazuje se neraspoređena dobit, odnosno neraspoređeni višak prihoda, ranijih godina i izvještajne godine.
Na kontu 340 - Neraspoređena dobit ranijih godina, iskazuje se akumulirana neraspoređena (zadržana) dobit iz ranijih godina. Efekti iz osnova promjena računovodstvene politike i ispravki materijalnih grešaka, u skladu sa MRS-om 8 knjiže se u korist ili na teret ovog konta.
Stanje akumulirane dobiti na kontu 340 nije ni Zakonom ni Međunarodnim računovodstvenim standardima ograničena po trajanju niti po visini.

S obzirom na to da za poslovnu praksu nije uobičajeno da se akumulirana dobit duže zadržava neraspoređena, jer se sa tim sredstvima ne ostvaruje nikakva ekonomska korist to skupština društva na osnovu prijedloga nadzornog odbora donosi odluku o rasporedu akumulirane dobiti. Akumulirana dobit se može rasporediti u korist vlasničkog kapitala, rezervi, pokrića gubitaka iz ranijih godina, za naknadu isplate dividende i sl.

Na kontu 342 - Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina, neprofitna pravna lica iskazuju akumulirani iznos višlka prihoda nad rashodima ranijih godina.
Na kontu 343 - Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine, neprofitna pravna lica iskazuju višak prihoda nad rashodima izvještajne godine.


PDV - Knjiženje i obračun PDV-a

By //
Porez na dodatu vrijednost (PDV) pripada kategoriji indirektnih poreza kojim se oporezuje promet proizvoda, roba i usluga, odnosno krajnja potrošnja. PDV je višefazni metod oporezivanja kojim se oporezuju sve faze prometa proizvoda, roba i usluga, od proizvodnje do momenta kada proizvodi, robe u usluge stignu do krajnjeg potrošača ili korisnika.

PDV-om se oporezuje promet proizvoda, robe i usluga izvršen na teritoriji BiH, osim onog prometa koji je po zakonu oslobođen od plaćanja i obračunavanja PDV-a (usluge u oblasti obrazovanja, izvoza, poštanske i finansijske usluge i drugo).

Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a nastaje i u momentu plaćanja avansa, odnosno kada dođe do priliva novca na žiro račun za robu i usluge koje nisu isporučene, kao i u slučaju odliva novca, odnosno plaćanja za robe i usluge koje nisu primljene.

Obračun PDV-a

PDV se evidentira preko grupe računa 27 - PDV sadržan u primljenim fakturama (kao potraživanje) i grupe računa 47 - PDV sadržan u izdatim fakturama (kao obaveza za PDV). Prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost BiH, stopa PDV je jedinstvena i iznosi 17%.

Obračun PDV-a na osnovicu je jednostavan, za izbijanje PDV-a iz ukupne cijene (cijene u kojoj je sadržan PDV) treba znati šta je PRERAČUNATA STOPA PDV-a jer iako je 100*1,17=117, 117*0,17≠17.

Preračunata stopa po kojoj se iz cijene sa PDV-om izbija PDV iznosi tačno 14,5299% ili 0,145299.

Tako osnovica se dobije na sljedeći način:

100*0,145299=14,5299
100-14,5299=85,4701
------------------------------
Prava osnovica = 85,4701
Pravi PDV = 14,5299
Ukupno = 100

Primjer knjiženja i obračuna PDV-a

1. Preduzeće je primilo fakturu od dobavljača za isporučeni materijal na iznos od 11.700 KM (10.000 + PDV)
2. Dobavljač je dostavio fakturu za troškove prevoza u iznosu od 5.850 KM ( 5.000 + PDV).
3. Pravno lice je ispostavilo fakturu za isporučenu robu kupcu u vrijednosti od 76.050 KM (65.000 +PDV)
4. Dnevni promet pazara u maloprodaji ukupno iznosi 7.020 KM (6.000 +PDV). Pazar je položen u blagajnu.
5. Izvršiti obračun PDV-a na kraju mjeseca.


pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-1
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-2


Evidentiranje u glavnoj knjizi
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-3
pdv-knjizenje-i-obracun-pdv-a-4

Grupa računa 27 - potraživanja za PDV i 47 - obaveze za PDV se na kraju mjeseca zatvaraju, tako da im saldo mora biti nula. U slučaju da je veći iznos izlaznog PDV-a (grupa računa 47 - Obaveze za PDV) od ulaznog PDV-a na ulaznim računima (grupa računa 27 - Potraživanja za PDV), stanja navedenih konta se zatvaraju, a razlika se prenosi na konto 4790 - Obaveze za plaćanje PDV-a na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a, što predstavlja obavezu preduzeća za plaćanje PDV-a za tekući mjesec.

U slučaju da je veći iznos ulaznog PDV-a (grupa računa 27 - Potraživanja za PDV) od obaveza za PDV po izlaznim računima (grupa računa 47), stanja navedenih konta se zatvaraju, a razlika se prenosi na konto 2790 -Potraživanja za preplatu PDV-a. Na osnovu poreske prijave koju preduzeće dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje, u slučaju preplate PDV-a preduzeće može da traži povrat preplaćenog PDV-a ili da preplatu prenese u naredni mjesec.

U primjeru saldo računa 470 Obaveze za PDV po izlaznim računima iznosi 12.520 (11.500 + 1.020), a potraživanja za PDV ukupno iznose 2.550 KM (1.700 + 850). Stavom 5 navedena salda računa se zatvaraju i svode na saldo O. S obzirom da su obaveze za PDV veće od potraživanja za PDV za 9.970 KM, ova razlika se prenosi na konto Obaveze za plaćanje PDV-a.

U slučaju kada su potraživanja za PDV veća od obaveza za PDV razlika se knjiži na konto potraživanja za pretplatu PDV-a.

Osnovni - Temeljni kapital i neuplaćeni kapital

By //
Osnovni kapital društva predstavlja iznos kapitala koji su upisali članovi društva i koji je naveden u aktima društva.

Osnovni kapital dioničkog društva iznosi najmanje 50.000 KM. Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću s jednim ili više osnivača iznosi najmanje 2.000 KM, ako drugim zakonom nije drugačije određeno . Vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 100 KM (član 314. Zakona).

Osnovni kapital članovi društva obezbjeđuju u novcu, stvarima i pravima čija se vrijednost iskazuje u novcu. Ulog u stvarima i pravima izražen u novcu mora se u cijelosti unijeti prije upisa društva u registar društava, tako da njima društvo može trajno raspolagati. Ulozi članova društva su jednaki i svaki član ima obavezu da uplati ili unese svoj ulog u roku koji je dogovoren, a u slučaju kada rok nije ugovoren najkasnije dva mjeseca nakon upisa osnivanja društva u registar društava (član 81. Zakona).

Visina potrebnog osnivačkog kapitala za banke, investicione fondove, osiguravajuća društva i druga privredna društva iz posebnih djelatnosti utvrđena je posebnim propisima.

Zakon je predvidio slijedeće oblike privrednih društava:
- društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću,
- komanditno društvo,
- dioničko društvo i
- društvo sa ograničenom odgovornošću.

U zavisnosti od oblika privrednog društva, pravno lice može razraditi analitiku grupe konta 30 na način primjeren njegovom obliku. Na kontima grupe 30 - Osnovni kapital, iskazuje se u nominalnoj vrijednosti dionički kapital, udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, zadružni udjeli i ostali kapital (trajni izvori), prema nazivima konta ove grupe:

Na kontu 300 - Dionički kapital. iskazuju se obične i prioritetne dionice. Vrijednost dioničkog kapitala predstavlja umnožak broja emitovanih dionica i nominalne vrijednosti dionica.
Na kontu 302 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, iskazuju se udjeli svakog člana u kapitalu, kao i naknadne promjene do kojih bude dolazilo.
Na kontu 303 - Zadružni udjeli, iskazuju se udjeli članova zadruge.
Na kontu 304 - Ulozi, iskazuju se ulozi članova društva sa neograničenom odgovornošću i komanditnog društva.
Na kontu 305 - Državni kapital, iskazuje se kapital u 100% javnom vlasništvu kod preduzeća i drugih pravnih lica koja nisu korporatizovana.
Na kontu 309 - Ostali osnovni kapital, iskauju se ostali oblici osnovnog kapitala (trajni izvori) koji nisu iskazani na drugim kontima u okviru ove grupe.

Na kontima grupe 31- Upisani neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih dionica, upisanih neuplaćenih udjela i ostali oblici upisanog neuplaćenog kapitala ( trajnih izvora).
Na kontu 310 - Upisane neuplaćene dionice, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih dionica, koji se utvrđuje na osnovu odluke skupštine dioničkog društva o izdavanju dionica, u nominalnom iznosu, odnosno u protuvrijednosti strane valute na dan upisa.
Na kontu 312 - Upisani neuplaćeni udjeli, iskazuje se iznos upisanih, a neuplaćenih udjela koji se utvrđuje na osnovu ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću u nominalnom izosu, odnosno u protuvrijednosti strane valute na dan upisa.
Na kontu 319 - Ostali neuplaćeni kapital, iskazuje se iznos upisanih neuplaćenih ostalih oblika osnovnog kapitala (trajnih izvora).

Pozitivne kursne razlike iz osnova preračunavanja potraživanja za upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti knjiži se zaduženjem odgovarajućeg konta grupe 31, a u korist odgovarajućeg konta grupe 30. Negativne kursne razlike knjiže se na teret odgovarajućeg konta grupe 30, a odobrenjem odgovarajućeg konta grupe 31.

Primjer:

Ugovorom o osnivanju dioničkog društva 20. 08. 2009. godine osnivači su utvrdili da osnivački kapital iznosi 120.000 KM, od čega 60.000 KM u novcu, a 60.000 KM u opremi koja je odmah unesena u društvo. Također je odmah uplaćeno 25.000 KM. Osnivači su se obavezali da će preostali dio od 35.000 KM uplatiti u roku od dva mjeseca po upisu u registar dioničara. Uplata je izvršena u ugovorenom roku.

Knjiženje u dnevniku:
osnovni-i-neuplaceni-kapital-knjizenje

Knjiženje u glavnoj knjizi:
osnovni-i-neuplaceni-kapital-knjizenje-1Biološka sredstva - Knjiženje

By //
Polazeći od toga daje poljoprivreda djelatnost koja se bavi biološkom transformacijom živih životinja i biljaka u poljoprivredne proizvode namijenjene prodaji, razumljivo je da upravljanje pravnog lica i u ovoj djelatnosti zahtijeva računovodstvena evidentiranje.

Zbog specifičnosti ove djelatnosti, računovodstveni tretman reguliran je posebnim standardom MRS - 41 Poljoprivreda.
Ovaj standard propisuje računovodstveni tretman bioloških sredstava tokom perioda rasta i oplodnje, kao i početno mjerenje poljoprivrednih proizvoda u trenutku žetve, odnosno ubiranja.

Standard MRS - 41 zahtijeva mjerenje po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškova prodaje od početnog priznavanja bioloških sredstava pa sve do trenutka ubiranja, osim kada se fer vrijednost pri početnom priznavanju ne može tačno utvrditi. Ovaj standard, također, zahtijeva da se promjena fer vrijednosti umanjena za procijenjene troškove prodaje bioloških sredstava uključi u neto dobit ili gubitak za razdoblje u kojem je nastala.

Također MRS - 41 zahtijeva da se državne subvencije, koje se odnose na biološka sredstva, vrednuju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje i da se priznaju kao prihod kada se te subvencije od države dobiju.

Ovaj standard se primjenjuje u računovodstvu sljedećih stavki, ali samo ako su povezane sa poljoprivrednom djelatnošću i to:
- biološka sredstva
- poljoprivredni proizvodi u trenutku ubiranja
- državne pomoći definisane u paragrafima 34. i 35.

MRS 20 - Računovodstvena obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći. Prema Kontnom okviru biološka sredstva su grupisana u sljedeće grupe konta:
- konto 040 - šume
- konto 041 - višegodišnji zasadi
- konto 042 - osnovno stado
- konto 045 - biološka sredstva u pripremi
- konto 047 - avansi za biološka sredstva

Ispravka vrijednosti iz osnova obračunate amortizacije, odnosno iz osnova usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava, iskazuje se na posebnom analitičkom kontu u okviru dotičnog biološkog sredstva. Šume kao stalno sredstvo obuhvataju šumske pojaseve, ukrasne zasade, plantaže šuma i prirodne šume.

Gazdovanje šumama uglavnom se bave specijalizirani privredni subjekti koji izvor prihoda ostvaruje održavanjem, obnavljanjem i korištenjem njene drvne mase.

Šume kao prirodno bogatstvo ne podliježu amortizaciji. Osnovno stado kao stalno sredstvo najviše je zastupljena u strukturi imovine poljoprivrednih organizacija koje se bave stočarstvom . Osnovno stado sačinjavaju proizvodna i radna stoka i stočni podmladak. Vrijednost stoke vodi se po fer vrijednosti. Obračun amortizacije osnovnog stada počinje prilikom stavljanja radne i priplodne stoke u upotrebu, odnosno kada se grla počnu koristiti za rad i priplod.

Dugogodišnji zasadi (voćnjaci , vinogradi i hmeljnici, brzorastuće drveće) imaju veliku ekonomsku važnost jer služe u ishrani stanovništva i snabdijevanju prerađivačke industrije. Višegodišnji zasadi podliježu obavezi amortizacije. Za zemljište na kojem se obavlja poljoprivredna djelatnost pravno lice primjenjuje MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema ili MRS 40 - Ulaganje u nekretnine. Nematerijalna sredstva povezana sa poljoprivredom se tretiraju u skladu sa MRS - 38.

U skladu sa MRS 41 biološka sredstva se mogu vrednovati po fer vrijednosti ili po nabavnoj vrijednosti, uz obračun amortizacije i testiranje na umanjenje vrijednosti. Ako se biološko sredstvo ne amortizuje gubici/rashodi se knjiže u korist analitičkog konta ispravke vrijednosti odgovarajućeg biološkog sredstva, a na teret konta 644 - Smanjenje vrijednosti biološkog sredstva koje se ne amortizuje, a ako se biološko sredstvo amortizuje, ispravka vrijednosti se knjiži na teret konta 330 - Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava, a u slučaju razlike razlika se knjiži na teret konta 583 - Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija.

Dobici/prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava knjiže se na teret dotičnog biološkog sredstva, a u korist konta 641 - Povećanje vrijednosti biološkog sredstva koje se ne amortizuje, odnosno konta 330 - Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava, odnosno u korist konta 683 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija do visine rashoda koji su ranije knjiženi na kontu 583 - Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija.

Knjiženjem ulaganja u biološka sredstva iskazuju se ulaganja u ova sredstva, od početka pribavljanja do osposobljavanja za korištenje na kontu 045 - Biološka sredstva u pripremi.
Na kontu 047 - Avansi za biološka sredstva, iskazuju se dati avansi za pribavljanje ovih sredstava. Primjena MRS - 41 se računovodstveno evidentira u skladu sa MRS - 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

Utvrđivanje fer vrijednosti
1. Fer vrijednost biološke imovine 100.000 KM
Minus:
Troškovi do mjesta prodaje  -15.000 KM
Fer vrijednost umanjena za troškove do mjesta prodaje 85.000 KM
Knjigovodstvena vrijednost biološke imovine 40.000KM
Povećanje fer vrijednosti - dobitak 45.000KM
bioloska-sredstva-knjizenje-1

Primjer knjiženja - biološka sredstva:

Nabavka čokota vinove loze za sadnju
- Nabavna vrijednost 35.000 KM
- Ulazni PDV iznosi 5.950KM (17%)
- Faktura je plaćena sredstvima sa žiro-računa
bioloska-sredstva-knjizenje-2

Pokreće Blogger.