Evidentiranje prihoda

By //
Prema MRS l8 prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja imovine, ili smanjenja obaveza koje imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanje kapitala po osnovu unosa vlasnika kapitala. Prihodi se ostvaruju: prodajom proizvoda, pružanjem usluga i korišćenjem imovine subjekta od strane drugih, čime se zarađuje kamata, dividenda ili tatlijema. Javljaju se u tri oblika:

- Poslovni prihodi,

- Finansijski prihodi i

- Ostali prihodi.

Poslovni prihodi dovode do povećanja ekonomske koristi. Poslovne prihode čine: prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe za sopstvene potrebe, povećanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, prihodi od premija, donacija i subvencija i drugi poslovni prihodi (prihodi od članarina, zakupnina i sl.).

Poslovni prihodi su vezani za obavljanje osnovne djelatnosti, tako da se na njihovu visinu može uticati kvalitetnim odlukama menadžmenta. Za razliku od njih, finansijski prihodi i ostali prihodi su važani za određene povoljnosti i slučajnosti. Tako da se na njih ne može značajnije uticati.

Finansijski prihodi nastaju na osnovu plasiranja novčanih sredstava na dugoročnom i kratkoročnom nivou, a čine ih prihodi od kamata i pozitivne kursne razlike.

Ostali prihodi predstavljaju dobitke i povećanje rezultata poslovanja koji nisu nastali na osnovu redovnih poslovnih aktivnosti. Čine  ih: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretn ina, postrojenja i opreme, dobici od prodaje materijala, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja i prihodi od smanjenja obaveza.

Prihodi nastaju u redovnom poslovanju preduzeća. Oni se moraju alocirati na obračunske periode u kome su učinci proizvedeni i realizovani na tržištu. Vrednovanje prihoda može da se vrši:
- po sistem u  fakturisane  realizacije  i
- po sistemu naplaćene realizacije.

Vrednovanje prihoda po sistemu fakturisane realizacije podrazumijeva da je prihod ostvaren u momentu fakturisanja i isporuke proizvoda kupcima.
Po sistemu naplaćene realizacije u prihode  se uključuje samo realizacija koja je naplaćena.

Vrednovanje prihoda se, prema važećim propisima, vrši po sistemu fakturisane realizacije.

Prihodi se evidentiraju u knjigovodstvu na osnovu odgovarajuće  knjigovodstvene dokumentacije  (fakture, obračunske situacije).

Kako utvrditi dobit

By //
Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obavezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja.

Dobit nakon oporezivanja u bilanci uspjeha naziva se "neto dobit razdoblja", a u bilanci stanja prelaskom u sljedeće obračunsko razdoblje "neto dobit razdoblja" se iskazuje kao akumulirana (zadržana) dobit.
O upotrebi ostvarene dobiti odlučuju članovi društva na godišnjoj skupštini društva. Odabirom računovodstvenih politika i drugim procjenama, na visinu iskazane dobiti i na dividendnu politiku žnačajno utječe uprava društva. Prije utvrđivanja vlasničke naknade dio ostvarene dobiti se mora izdvojiti sa Zakonom i statutom određene namjene pa skupština u stvari odlučuje o upotrebi ostatka ostvarene dobiti.

Pod podjelom dobiti najčešće se podrazumjeva upotreba dobiti tekuće godine. Međutim, isplata dividende i naknade ulagačima moguća je i iz zadržanog dobitka i fonda rezervi društva, u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, statutom i odlukama vlasnika.
U tom smislu, za objavu vlasničke naknade važna je profitabilnost prethodnih i tekuće godine.

Knjigovodstveni programi Top 5

By //
Knjigovodstveni programi danas knjigovođi pomažu da odradi posao koji je nekad radilo 10 ili više ljudi. Sa jedne strane prednosti programa su efikasnost, brzina, preglednost, trenutni pregled poslovnih događaja i još puno toga a nedostatak je što su zamjenili ljude a i neki su programi veoma komplicirani. Danas, sa upotrebom programa manji broj ljudi stiže odraditi veliki dio posla a opet realno govoreći, bez programa se ne može raditi.

Kako odabrati pravi knjigovodstveni program?

Danas postoji mnogo programa na našem području, neki su čak i besplatni ali besplatno ima isto svoju cijenu a to je neefikasnost, nisu sve funkcije dostupne u besplatnim verzijama.

Nakon pretraživanja po internetu izdvajamo vam Top 5 programa:
  1. Hard Office - besplatan knjigovodstveni program na kojem se možete učiti osnovama knjiženja u računovodstvu. Osnovni podaci: HARD office, Carice Milice 1, Zrenjanin, Srbija
  2. Softkom - u svojoj ponudi nude Program za maloprodaju Sors MP, Program za veleprodaju Sors VP, Program za knjigovodstvo Sors, Program za izdavanje računa Sors Fakturisanje. Omogućava evidenciju poslovnih promjena po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i evidenciju prometa robe, odnosno robno-materijalno knjigovodstvo. Osnovni podaci: Đurićeva 6 11000 Beograd Srbija
  3. Pantheon - Pantheon je cjeloviti sistem koji podržava sve poslovne procese: narudžbe i fakturiranja preko računovodstva, upravljanja proizvodnjom do menadžerskog izvještavanja i analitike. U Pantheonu izrada poslovih izvještaja je veoma jednostavna. Osnovni podaci: Datalab Tehnologije d.o.o. Trg 1. istarske brigade 6 52100 Pula Hrvatska
  4. Korp - To je jedan od prvih izvornih Windows knjigovodstveni programa na tržištu. Prema potrebama moduli programa se mogu nadograđivati, a i za sva pitanja na raspolaganju vam je korisnička podrška. Osnovni podaci: INFOKOM SOFTWARE & CONSULTING d.o.o. Trg Hrvatske Bratske Zajednice 3a/1 (zgrada hotela Globo) 21000 Split
  5. AB Plus - AB PLUS je urađen u Microsoft VB okruženju i baziran je na bazi podataka Microsoft SQL Server ili Access. Možete voditi neograničen broj firmi. Idealno za knjigovodstvene agencije. AB PLUS posjeduje Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski jezik, ali korisnik ga može prevesti na bilo koji drugi jezik. Osnovni podaci: AB SOFT d.o.o. Sarajevo Radnička 70 C, Grbavica 71000, Sarajevo Bosna i Hercegovina
Knjigovodstveni programa ima još mnogo. Ako i vi imate neke preporuke ili želite prenijeti vaša lična iskustva rada na sličnim programima učinite to u komentarima ispod.

Ukoliko vam se dopada blog Lajkajte našu Facebook stranicu i pratite novosti.

Pravilnik o formiranju cijena - Primjer

By //
Pravilnik uređuje uvjete i način formiranja cijena ili robe.
Da bi se kupila neka roba potrebno je dati neki novčani iznos, cijena je taj novčani iznos. Formira se na osnovu ponude i potražnje. Po uvjetima tržišta cijene se formiraju slobodno.

Prikazat ćemo primjer, odnosno dio pravilnika o formiranju cijena a na kraju članka pravilnik možete preuzeti u word formatu.

Pravilnik o formiranju cijena primjer:


I  OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način formiranja cijena proizvoda / robe / usluga.

Član 2.

Cijene se formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta.

Pri formiranju cijena proizvoda / robe / usluga neće se vršiti dogovor sa drugim pravnim i fizičkim licima, koristiti monopolski položaj, niti druga pravna i fizička lica dovoditi u neravnopravan položaj.

Član 3.

Cijene proizvoda / robe / usluga koje su predmet prodaje, načelno se formiraju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.

II   POSTUPAK FORMIRANJA CIJENA

Član 4.

Za formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga, nadležan je direktor (odnosno vlasnik radnje).

Direktor (odnosno vlasnik radnje) može ovlastiti i drugog zaposlenika da vrši formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga.

Član 5.

Ovdje možete preuzeti u word formatu Pravilnik o formiranju cijena

Ne zaboravite posjetiti SVI OBRASCI ukoliko vam treba još koji pravilnik ili neki dokument sa naše liste besplatnih obrasaca.

MRS 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja

By //
Cilj MRS-a 10 je propisati:

  • kada društvo treba uskladiti svoje financijske izvještaje za događaje nastale nakon datuma bilance
  • podatke koje društvo treba objaviti o datumu na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja i događajima nakon datuma bilance
Ovaj standard također zahtijeva da subjekti ne sastavljaju svoje financijske izvještaje uz pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja, ako događaji nakon datuma bilance ukazuju na to da takva pretpostavka nije primjerena.

MRS 11 - Ugovori o izgradnji

MRS 11 propisuje računovodstveni postupak za prihode i troškove koji su u vezi s ugovorima o izgradnji. Zbog prirode aktivnosti koji se obavljaju u okviru ugovora o izgradnji, datum kada su aktivisti iz ugovora započete i datum kada su te aktivnosti završene obično pripadaju različitim računovodstvenim razdobljima.

Osnovno pitanje u vezi sa računovodstvenim obuhvaćanjem ugovora o izgradnji je raspoređivanje prihoda i troškova po osnovu ugovora o izgradnji na računovodstvena razdoblja u kojima su građevinski radovi izvršeni kako bi se utvrdilo kada se oni priznaju u izvještaju sveobuhvatne dobiti razdoblja kao prihodi i rashodi.

Nove cijene cigareta 2015 u BiH

By //
Najjeftinije cigarete u BiH će biti 2,90 KM poslije 01.01.2015. godine.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da će nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini biti na snazi od početka 2015. godine.

Do 31.11.2014. godine distributeri i proizvođači su bili dužni dostaviti nove cijene.

Nove maloprodajne cijene cigareta u 2015 godini su:

FABRIKA DUHANA SARAJEVO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.09.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Aura Rd Premium 4,00 KM - 4,00 KM
2. Aura Gold Premium 4,00 KM - 4,00 KM
3. Aura red 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
4. Aura gold 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
5. Aura silver 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
6. Drina gold i silver 3,30 KM 3,50 KM 3,50 KM
7. Drina jedina 3,30 KM - 3,50 KM
8. Drina jedina zlatna 3,00 KM - 3,20 KM
9. Drina denifine 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM
10. 8 3,00 KM - 3,20 KM
11. Code 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM
12. Tigra 3,00 KM - 3,20 KM
13. Diva 3,00 KM - 3,20 KM
14. Royal blue 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM
15. Royal white 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM

PHILIP MORRIS BH
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 21.05.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Marlboro Flavor Plus 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM
2. Marlboro Blue Beyond 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM
3. Marlboro Red  Upgrade 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
4. Marlboro Gold Orginal 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
5. Marlboro Touch 3,80 KM - 4,20 KM
6. Marlboro Core Flavor 3,80 KM - 4,20 KM
7. Marlboro Core  Fine Touch 3,80 KM - 4,20 KM
8. Eve Divine Slims100 3,50 KM - 3,80 KM
9. Eve Mistique Slims 100 3,50 KM - 3,80 KM
10. Philip Morris 100 3,30 KM - -
11. Philip Morris Reds 3,30 KM - 3,50 KM
13. Philip Morris Supreme 3,30 KM - -
14. Chesterfield Red 3,30 KM - 3,70 KM
15. Chesterfield Blue 3,30 KM - 3,70 KM
16 Bond Street Slims 3,30 KM - 3,50 KM
17. Bond Street Red 3,20 KM - 3,50 KM
18. Bond Street Blue 3,20 KM - 3,50 KM
19. Bond Street Silver 3,20 KM - 3,50 KM
20. Bond Street  Red 100 3,20 KM - 3,50 KM
21. Bond Street Blue 100 3,20 KM - 3,50 KM

IMPERIAL TOBACCO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 20.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Davidoff Black - - -
2. Davidoff White - - -
3. Davidoff Classic 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
4. Davidoff Gold 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
5. Davidoff Gold Slims 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
6. Davidoff Shape Black 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
7. Davidoff Shape White 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
9. Davidoff Orange 3,50 KM - 3,50 KM
10. Davidoff Blue 3,50 KM - 3,50 KM
11. Davidoff Ivory 3,50 KM - 3,50 KM
12. West Red 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
13. West Silver 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
14. West White 3,20 KM - -
15. Boss Blue Slim Style 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
16. Boss Slims Violet 3,20 KM - -
17. Boss Classic 3,30 KM - 3,50 KM
18. Boss Gold 3,30 KM - 3,50 KM
19. Boss Blue 3,30 KM - 3,50 KM
10. Boss Gold 100s 3,30 KM - -
21. Boss Blue 100s 3,30 KM - -
22. Boss Blues SSL 3,30KM - 3,30 KM
23. Boss Valery SSL 3,30 KM - 3,30 KM
24. Paramount Red 3,30 KM - 3,30 KM
25. Paramount Gold 3,30 KM - -
26. F57 Regular 2,90 KM - -
27. F57 Indigo 2,90 KM - 2,90 KM
28. F57 Regular Sofr 2,70 KM - -
29. F57 Indigo Soft 2,70 KM - -
30. Imperial Classic Red 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM
31. Imprial Classic Blue 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM
32. Imprial Classic Black Slim 3,20 KM - 3,20 KM

TVORNICA DUHANA ROVINJ
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Avangard No 9 4,00 KM - 4,00 KM
2. Avangard No 7 4,00 KM - 4,00 KM
3. Avangard No 4 4,00 KM - 4,00 KM
4. Ronhill Blue 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
5. Ronhill Rich 3,70 KM - 4,00 KM
6. Ronhill White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
7. Ronhill White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
8. Ronhill Stone White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
9. Ronhill Stone White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
10. Ronhill Aquamarine Ultima 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
11. Ronhill Mentol Fersh 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
12. Ronhill Slims Azure 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
13. Ronhill Slims Velvet 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
14. Ronhill Unlimited Blue 3,70 KM - 4,00 KM
15. Ronhill Unlimited White 3,70 KM - 4,00 KM
16. Ronhill White Prestige 3,70 KM - 3,70 KM
17. Ronhill Black Wave 3,50 KM - 3,70 KM
18. Ronhill Gold Wave 3,50 KM - 3,70 KM
19. WW 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
20. WW Gold 100s 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
21. WW White 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
22. WW White 100s 3,20 KM - 3,80 KM
23. WW Pure No. 10 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
24 WW Pure No. 6 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
25. MC 9 3,00 KM - 3,00 KM
26. MC 6 3,00 KM - 3,00 KM
27. MC 5 100s 3,00 KM - 3,00 KM
28. MC 6 Slims 3,00 KM - 3,00 KM
29. MC 4 Slims 3,00 KM - 3,00 KM
30. Filter 160 3,30 KM - 3,50 KM
31. Filter 160 Gold 3,30 KM - 3,50 KM
32. Filter 160 White 3,30 KM - 3,50 KM
33. Filter 160 Gold 100 s 3,30 KM - 3,50 KM
34. Filter 160 White 100 s 3,30 KM - 3,50 KM
35. York Red i Gold 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM
36. York Red i Gold 100s 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM
37. Benston (sve vrste) 2,90 KM - -
38. Benston Slims 3,00 KM - -

NELT - JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 11.08.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Camel 4,00 KM - 4,30 KM
2. Memphis 3,90 KM 4,00 KM 4,30 KM
3. Ronson London 3,40 KM 3,50 KM -
4. Winston 3,60 KM 3,70 KM 4,00 KM
5. LD Red,Blue,Silver 3,00 KM 3,10 KM 3,40 KM
6. LD Violet i Pink SS 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM

NELT – BRITISH AMERICAN TOOBACVCO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC U toku 2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Lord 4,10 KM - 4,10 KM
2. Lucky Strike 3,70 KM - 3,70 KM
3. Pall Mall 3,30 KM - 3,30 KM
4. Viceroy 3,00 KM - 3,00 KM
Izvor sa mojportal.ba
Pokreće Blogger.