Custom Search

Ugovor o zakupu stana primjer

By // Nema komentara:
Ugovor o zakupu stana i stambenih prostorija možete pogledati u primjeru ispod a link za preuzimanje kao i obično se nalazi na dnu članka.
Napominjemo da ovaj dokument kao i drugi ostali služe isključivo kao primjer i nije namjenjen daljem korištenju. Svi podaci u njemu su izmišljeni.

Primjer ugovora o zakupu stana:U     G     O     V     O     R
O ZAKUPU STAMBENIH PROSTORIJA

Zaključen u Bihaću , dana ________ godine između: _____________kao zakupodavca sa jedne strane i ______________________________________. kao zakupca sa druge strane, kako slijedi:

I
Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup stambeni prostor, koji se nalazi u dijelu postojeće stambene zgrade koja se nalazi u ul _________________________, ukupne površine ____________ m2.

II
Zakupac daje, a zakupoprimac prima u zakup stambeni prostor prostor koji je predmet ovog ugovora.

III
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme počev od _________ godine, sa kojim danom je zakupodavac dužan da preda zakupcu stambene prostorije na korištenje i upotrebu i daje se na rok od ________godine do _____________.godine.

IV
Zakupac je dužan za predmetne poslovne prostorije plaćati mjesečnu zakupninu u mjesečnom iznosu od _________ KM ( ____KM ).
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do _____________ u mjesecu.

V
Naknada za troškove korištenja prostorija i troškove tekućeg održavanja stambenih prostorija padaju na teret zakupca.

VI
Porez na zakup od predmetnih poslovnih prostorija, ovim ugovorom, pada na teret zakupca.

VII
Zakupac je dužan stambene prostorije držati i istim postupati po pravilima dobrog domaćina.
Zakupac je dužan o svom trošku na stambenim prostorijama izvršiti opravku, čiju potrebu je sam prouzrokovao.
Zakupac nema pravo bez odobrenja zakupodavca vršiti prepravke stambenih prostorija.

VIII
Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca predmetne stambene prostorije ili dio njih dati u pod zakup drugom licu.

IX
Po prestanku zakupa, zakupac je dužan da preda zakupodavcu stambene prostorije u stanju u kakvom bi izgledale da su održavane pažnjom dobrog domaćina.

X
Ovaj ugovor se može produžiti aneksom ugovora, a raskinuti prije ugovorenog roka na zahtjev zakupodavca.

X
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

         ZAKUPODAVAC:                                                                                    ZA K U P A C:                                                                        
                                                                                             
    ___________________                                                                               ___________________
                                                                                                       
Ugovor možete preuzeti na dijelu gdje se nalaze Svi obrasci ili u Word formatu na linku Ugovor o zakupu stana 

Dati avansi i kako se knjiži avans

By // Nema komentara:

Šta je najvažnije znati o avansu:

Na kontima grupe 15 - Dati avansi, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, robe i usluga.
Trgovac, obveznik PDV-a, stiče pravo na priznavanje ulaznog poreza za dati avans tek u onom obračunskom razdoblju kada je od primatelja avansa primio fakturu za dati avans, jer prema odredbi člana 110. Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, porezna faktura za avans je osnova za obračun izlaznog poreza kod prodavača primatelja avansa, a ulaznog kod kupca davatelja avansa.

Kada trgovac poslije isporuke dobra od dobavljača primi poreznu fakturu za isporuku dobara u kom se zaračunava cjelokupna isporuka, nezavisno o tome je li iznos u fakturi veći ili manji od iznosa datog avansa, faktura za avans se u poreznoj evidenciji poništava a faktura za primljena dobra unosi se na odgovarajući način u knjigu ulaznih faktura.

U slučaju kada je dati avans veći od iznosa u redovnoj fakturi za razliku avansa, primatelj avansa ispostavlja novu poreznu fakturu s naznakom "faktura-avans".
Dati avans predstavlja bruto naknadu iz koje preračunatom stopom ( 14,5299% ) treba izračunati iznos PDV-a. Ako je avans primljen u istom obračunskom periodu u kom je obavljena i isporuka, tada nema potrebe za ispostavljanje fakture za avans, nego porezna faktura za redovnu isporuku.

Primjer datog avansa i knjiženje:

Društvo nabavlja robu i za tu svrhu uplaćuje avans dobavljaču u iznosu od 1.170,00 KM. Dobavljač je ispostavio fakturu za primljeni avans. Poslije isporuke robe društvo je primilo fakturu dobavljača u iznosu od 1.170,00 KM ( 1.000 KM + 170 PDV )

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Avansi za robu
Transakcijski računi – domaća valuta
Za dati avans
1510
200
1.170,00

1.170,00
 2.
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za primljenu avansnu fakturu
272
1510
170,00
-170,00

3.
Roba u vlastitom skladištu
PDV u primljenim fakturama
Dobavljači u zemlji
Za primljnu fakturu od dobavljača
1320
270
432
1.000,00
170,00


1.170,00
4.
Dobavljači u zemlji
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za izmirenje fakture dobavljača iz avansa
432
272
1510
1.170,00
-170,00
-1.000,00

Troškovi reprezentacije i knjiženje u dnevniku knjigovodstva

By // Nema komentara:
Trgovac može iz vlastite prodavnice za potrebe reprezentacije izuzeti određenu robu. Ako robu koristi u poslovne svrhe u tom slučaju se ne obračunava PDV.
Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost član 32. stav 6. tačka 4. obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza na izdatke za reprezentaciju.

Prema odredbama člana 5. istog Zakona, kada dobra koja čine dio njegove poslovne imovine porezni obveznik koristi u privatne svrhe ili privatne svrhe svojih uposlenika, odnosno kada dobrima raspolaže besplatno ili svrhe koje nisu povezane sa poslovnim djelatnostima, te ako se PDV na dobra koja su u pitanju može u potpunosti ili djelomično odbiti, takva upotreba smatra se prometom dobara izvršenim uz naknadu.

Prema odredbama člana 108. stav 1. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost, obveznik PDV-a mora izdati inernu fakturu u slučajevima korištenja dobara u vanposlovne svrhe ( članak 5. i 9. Zakona ), pod uvjetom da se na navedena dobra i usluge može odbiti PDV.
Interna faktura sadrži sve propisane elemente porezne fakture, osim što se umjesto podataka o kupcu navode podaci o svrsi korištenja dobara i usluga.

Primjer knjiženja troškova reprezentacije

Trgovac je za reprezentaciju uzeo robu iz vlastite prodavnice maloprodajne vrijednosti 1.170,00 KM. Nabavna vrijednost ove robe je 800,00 KM, ukalkulisana maloprodajna marža 200,00 KM i ukalkulisani PDV 170,00 KM.

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Upotrijebljena vlastita dobra i usluge za reprezentaciju
Prihodi od upotrebe vlastitih dobara za potrebe reprezentacije
Obveze za PDV po osnovu upotrebe dobara za vlastitu potrošnju
Izuzeta roba za reprezentaciju

5516

6211

472

936,00800,00

136,00
 2.
Troškovi vlastitih dobara upotrijebljenih za vlastite potrebe
Razlika u cijeni robe u prodavnici
Ukalkulisani PDV
Roba u prodavnicama
Za razduženje prodavnice za izuzetu robu za reprezentaciju

5308
1371
138
1330

800,00


-200,00
-170,00
1.170,00

Kako se piše potvrda o plaći primjer

By // Nema komentara:
Nudimo vam još jedan primjer obrasca, potvrda o plaći koju možete iskoristiti za vaše potrebe i u svrhu za koju je namjenjena potvrda.
Kao i obično u primjeru ispod vidite da li vam odgovara primjer obrasca a preuzeti možete na linku na kraju članka.

Potvrda o plaći primjer"FIRMA" doo CAZIN

Broj: _________
Cazin, 20.07.2014.godineNa osnovu člana ________ Odluke o osnivanju preduzeća "FIRMA" doo CAZIN, a na lični zahtijev Mujanović Senije, izdaje:
P O T V R D U
kojom se potvrđuje da je Mujanović Senija, rođena  07.03.1968.godine, stalno zaposlena u
ovom preduzeću i da je ostvarila:

                          - LD u protekla 3 mjeseca u iznosu od  =1.500,00 KM,
                          - TO u protekla 3 mjeseca u iznosu od  =   900,00 KM.

Potvrda se izdaje kao dokaz o ličnim primanjima, a za regulisanje kredita kod
_________________________ BANKE,  te se za drugo ne može koristiti.
                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                        ___________________

Obrazac Potvrda o plaći možete preuzeti ovdje.

Računovodstveno planiranje

By // Nema komentara:
Računovodstveno planiranje je dio cjelokupnog procesa planiranja u preduzeću. Obuhvata sastavljanje plana bilansa uspjeha, plana bilansa stanja, plana likvidnosti i plana kapitalnih ulaganja.
Računovodstveni planovi ili predračuni se sastavljaju za privredno društvo kao cjelinu, za njegove sastavne dijelove ili pojedine poslovne aktivnosti. Oni moraju biti urađeni po istoj metodologiji po kojoj se rade i računovodstveni obračuni.
računovodstveno planiranje

Računovodstveno planiranje se vrši na osnovu podataka koji su stvarno ostvareni i prikazani u finansijskim izvještajima. S druge strane podaci iz planskih obračuna se koriste za knjigovodstveno evidentiranje, kao što su troškovi po planskim cijenama i evidentiranje zaliha materijala, proizvoda i nedovršene proizvodnje po planskim cijenama.

U računovodstvenom planiranju pored računovođa učestvuju i drugi stručnjaci (menadžeri, inženjeri, stručnjaci za nabavke, marketing i sl.) u zavisnosti od vrste plana.
Usvojeni računovodstveni planovi se upoređuju sa ostvarenim rezultatima i predstavljaju kriterijum za donošenje poslovnih odluka.

Pratite i dalje objave u sklopu Primjera knjiženja po kontnom planu.

Knjigovodstvo definicija

By // Nema komentara:
Definicija knjigovodstva: Knjigovodstvo je "sistem koji obuhvata prikupljanje, klasifikaciju, evidentiranje i sumiranje poslovnih transakcija, te čuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaz o tim transakcijama."

Knjigovodstvo se bavi hronološkim sistematizovanjem, praćenjem i evidentiranjem (knjiženjem) svih poslovnih događaja ili transakcija koje su nastale. Sve poslovne promjene, koje dovode do promjene strukture i stanja imovine, obaveza i kapitala, se moraju hronološki obuhvatiti po vrijednosti, odnosno iskazati u novčanoj jedinici mjere.
Takvo obuhvatanje poslovnih promjena je kontinuiran proces i traje od momenta osnivanja pravnog lica pa sve do njegove likvidacije, prestanka rada.

Knjigovodstvo predstavlja dio računovodstva i usmjereno je na evidentiranje nastalih poslovnih događaja. Knjigovodstvo treba da obezbijedi:

  • uvid u stanje i kretanje sredstava i izvora sredstava,
  • utvrđivanje finansijskog rezultata poslovanja,
  • elemente za izradu kalkulacija,
  • pouzdane osnove planiranja,
  • analizu poslovanja i
  • pouzdane osnove za kontrolu korištenja sredstava.
Krajnji rezultat knjigovodstva su finansijski izještaji ( računovodstveni obračuni ) koji se sastavljaju za privredno društvo kao cjelinu, za njegove sastavne dijelove ili pojedine poslovne aktivnosti.
Pokreće Blogger.